Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Подготовка специалистов-математиков была начата в ЕГУ с 1924 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
On automorphisms of the relatively free groups satisfying the identity [x^n, y]=1 ([x^n, y] = 1 նույնությանը, ազատ խմբերի համեմատ, բավարարող ավտոմորֆիզմների մասին)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 196-198
|
,
On solvability of an infinite nonlinear system of algebraic equations with Teoplitz–Hankel matrices (Տյոպլից–Հանկելի մատրիցներով անվերջ ոչ գծային հանրահաշվական հավասարումների մի համակարգի լուծելիությունը)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 158-167
|
On recovery of a Franklin series from its sum (Ֆրանկլինի շարքի իր գումարից վերականգման մասին)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 151-157
|
Алгоритм Евклида для целых кватернионов и теорема Лагранжа (Էվկլիդեսի ալգորիթմը ամբողջ քվատերիոնների համար և Լագրանժի թեորեմը)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 125-127 (ռուսերեն)
Discontinuous Riemann boundary problem in weighted spaces (Ռիմանի խզվող եզրային խնդիրը կշռային տարածություններում)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 38–41
|