Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Подготовка специалистов-математиков была начата в ЕГУ с 1924 г.
>
Единал и ассоциант квазигруппы (Քվազիխմբերի եդինալը և ասոցիանտը)
2020 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 17-21 (ռուսերեն)
|
Quasi-boolean power of algebras and idempotent algebras (Հանրահաշիվների քվազիբուլյան աստիճան և ինքնահամընկնող հանրահաշիվներ)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 170-176
|
Degenerate first order differential-operator equations (Վերասերվող առաջին կարգի դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումներ)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 163-169
|
,
On fixed points of automorphisms (Ավտոմորֆիզմների անշարժ կետեիրի մասին)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-149
|
Об отображениях конформных на преданалитических лагранжевых плоскостях (Նախաանալիտիկ լագրանժյան հարթությունների կոնֆորմ արտապարտկերումների մասին)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 3-10 (ռուսերեն)
Стабильная игра преследования для групповых объектов (Հետապնդման ստաբիլ խաղը խմբային օբյեկտների համար)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 27-35 (ռուսերեն)
|
Ядерные конгруэнции универсальных алгебр (Ունիվերսալ հանրահաշիվների միջուկային կոնգրուենցիաները)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 12-19 (ռուսերեն)
|
Разложение функции в ряд вне компакта с нулевой лебеговской мерой (Լեբեգի զրո չափ ունեցող կոմպակտից դուրս որոշված ֆունկցիայի ներկայացումը շարքով)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 8-11 (ռուսերեն)
|
Некоторые свойства эффективных операторов и их экстенсиональных функций (Էֆեկտիվ օպերատորների և նրանց էքստենսիոնալ ֆունկցիաների որոշ հատկություններ)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 3-7 (ռուսերեն)
|
Приближенные уравнения нелинейных волн в неоднородных движущихся средах с учетом диссипации и дисперсии (Անհամասեռ շարժվող միջավայրերում ոչ գծային ալիքների մոտավոր հավասարումները դիսիպացիայի հաշվառումով)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 46-52 (ռուսերեն)
|