Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Формирование факультета философии и психологии началось еще в 1964 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Հայոց ինքնության համադրական արդիականացման նժդեհյան գաղափարը
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 39-52
|
Գիտակցության զարգացում. սահմանափակից դեպի անսահմանը
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 75-84
|
Քաղաքացիական հասարակության գաղափարն ու մոդելները. զարգացման միտումները. թեր և դեմ փաստարկներ
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-13
|
Գաղափարախոսության և ուտոպիայի հարաբերակցությունը
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 14-26
|
Գեղագիտականի և բարոյագիտականի փոխհարաբերության խնդիրը Ֆրիդրիխ Նիցշեի փիլիսոփայության մեջ
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 27-41
|