Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Формирование факультета философии и психологии началось еще в 1964 г.
>
,
Անձնակազմի մասնագիտական որակների գնահատման հոգեբանական ազդեցության ուսումնասիրում (բանկի օրինակով)
2020 | Հոդված
Արդի հոգեբանություն, 2020, 1 (6), 61-70 էջ
,
Ղեկավարների որոշումների ընդունման ռազմավարությունների եվ տիպաբանական առանձնահատկությունների փոխկապակցվածության հետազոտություն
2020 | Հոդված
Արդի հոգեբանություն, 2020, 1(6), 117-122 էջ
,
Ресурсный Подход К Психологическому Капиталу И Осознанной Саморегуляции Человека
2020 | Հոդված
Արդի հոգեբանություն, 2020, 1(6), 88-99 էջ
Սոցիալական գովազդի հոգեբանական ներգործությունը
2020 | Հոդված
Հանրային կառավարում, 2020, 1/2020, 259-266 էջ
Հայ հոգեբանների գիտական համայնքի միջազգային նախաձեռնությունները
2020 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2020, 1(31), 76-81 էջ
Հայոց ինքնությունը անհատակենտրոն եվ կոլեկտիվակենտրոն մշակույթների աղավաղված ձեվերի համածիրում
2020 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2020, 1 (31), 3-14 էջ
Ազգայնության եվ միջազգայնության մեծ տեսաբանը
2020 | Հոդված
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2020, 1 (69), 44-70 էջ
Սուրբ գրիգոր տաթեվացին աստվածաբանության մասին
2020 | Հոդված
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Գ, 38-55 էջ
Փիլիսոփայության պատմության՝ որպես գիտական գիտելիքի ընդունման չափանիշները
2020 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն: 2020, 1 (31), 15-22 էջ
Ազգի բնութագրման հարցը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցում (գրիգոր տաթեվացի եվ ղազար ջահկեցի)
2020 | Հոդված
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2020, 1, 88-98 էջ