Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Факультет радиофизики был основан в июне 1975 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
К природе акустоэлектрическкой неустойчивости в германиевом тензодиоде (Գերմանիումային տենզոդիոդում ձայնաէլեկտրական անկայութության բույթի մասին)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 82-87 (ռուսերեն)
|
Аналитический расчет перегрева и осевого теплового расширения полупроводника под точечным контактом (Կետային կոնտակտի տեղամասում կիսահաղորդչի ջերմահավելման և առանցքային ջերմային ընդարձակման անալիտիկ հաշվարկ)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 70-79 (ռուսերեն)
|
,
К теории энергетического спектра сверхрешетки из гетеропереходов. II (Հետերոանցումներով գերցանցի էներգետիկ սպեկտրի մասին. II)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 56-59 (ռուսերեն)
|
, , , , , , , , ,
Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր
2018 |
Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А
, , , , , , , , , ,
Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր
2018 |
Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A