Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Факультет радиофизики был основан в июне 1975 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Homogeneous ideals and Jacobson radical (Համասեռ իդեալները և Ջեկոբսոնի ռադիկալը)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 193-195
|
, ,
Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76
|
Analytical description of plasmon reflection from the free edges of metal slit structures (Մետաղական ճեղքային մակերևութային պլազմոնի անդրադարձման անալիտիկ նկարագիրը)
2016 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 83-91
|
Characteristics of free surface of hot strange quark matter (Տարօրինակ, տաք քվարկային նյութի ազատ մակերևույթի բնութագրերը)
2016 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 6-10
|
Local existence theorem for the equations of motion of viscous liquid in Hölder weight spaces (Մածուցիկ սեղմող հեղուկի շարժման հավասարումների համար լոկալ գոյության թեորեմ հոլդերյան կշռային դասերում)
2016 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #3, 56-62
|