Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Факультет социологии Ереванского государственного университета в качестве отдельной структуры стал действовать с сентября 2004 года.
>
Գերմանական սոցիոլոգիական միտքը
2020 | Գիրք
ԵՊՀ հրատ. 2020, 450 էջ
Состояние И Перспективы Армяно-Российских Взаимоотношений: Постпротестное Восприятие В Армянском Обществе
2020 | Հոդված
Гуманитарий Юга России, 2020, Том 9 (42), N2, 64-83 էջ
Հայաստանի Քաղաքացիական Հասարակության Դիսկուրսի Զարգացման Մեթոդաբանական Հայեցակետը
2019 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն: 2019, 3(30), 3-9 էջ
Երեխաների Խնամազրկության Երեվույթի Տերմինաբանական Խնդիրների Շուրջ
2019 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն: 2019, 3 (30), 79-87 էջ
Համացանցային Մեմերը Որպես Վիզուալ Հաղորդակցությունների Միջոց
2019 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն: 2019, 3 (30), 29-36 էջ
«Ոչ Պատերազմ, Ոչ Խաղաղություն Հասարակության» Հայեցակարգը Որպես Հետխորհրդային Հայ Հասարակական Կյանքի Սոցիոլոգիական Ախտորոշման Մոդել
2019 | Հոդված
Հայաստան 2018: Իրողություններ և հեռանկարներ: Ինքնություն 3, 2019, 3 (1), 53-59 էջ
, , , , , ,
Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար
2019 | Գիրք
Ասողիկ, 2019, 262 էջ
, , , , , , , ,
Համայնքային սոցիալական աշխատանք
2019 | Գիրք
Ասողիկ, 2019, 392 էջ
Հայաստանում Ժամանակակից Հասարակական Բողոքի Ակցիաների Քաղաքական Քննախոսության Հարացուցային Հիմքերը. Համեմատական Դիսկուրս-Վերլուծություն
2019 |
Հայաստան 2018. Իրողություններ Եւ Հեռանկարներ, 2018, 72-73 էջ
, , , , , ,
Модернизация систем высшего образования Беларуси и Армении в контексте процессов евразийской и европейской интеграции: проблемы и перспективы
2019 | Գիրք
БГУ, 2019, 175 էջ