Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
ԵՊՀ մագիստրատուրայի կարմիր դիպլոմ ստանալու համար որքա՞ն պետք է լինի ՄՈԳ-ը:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետեւաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
2
Խնդրում եմ ասել՝ կորցրած դիպլոմի պատճենն ինչպե՞ս է հնարավոր վերցնել այլ անձի միջոցով, քանի որ ես ՀՀ-ում չեմ:
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը կորցրած անձանց սահմանված կարգով տրվում են կրկնօրինակներ՝ Բուհի արխիվում մասնագիտության ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների քննական եւ ստուգարքային տեղեկագրերի, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների որոշումների արձանագրությունների եւ այլ փաստաթղթերի (Դիպլոմների գրանցման մատյան, շրջանավարտների հաստատված ցուցակ եւ այլն) առկայության դեպքում: Կորցրած ավարտական փաստաթղթերի կրկնօրինակներում համապատասխան բառերի («Դիպլոմ», «Դիպլոմի հավելված», «Ակադեմիական տեղեկանք») վրա սեւ թանաքով պարտադիր է «Կրկնօրինակ» նշումը: Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը տրվում են շրջանավարտներին` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացմամբ, ինչպես նաեւ նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր ներկայացրած այլ անձին:
3
Խնդրում եմ տրամադրել վարձերի վճարման հաշվեհամարը:
Դուք փոխանցումը պետք է իրականացնեք բանկում՝ տրամադրելով հետեւյալ վավերապայմանները:Ստացող՝ Երեւանի պետական համալսարան, ՀՎՀՀ` 01506928; «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2470100009060000: Անհրաժեշտ է նպատակ կամ մանրամաներ դաշտում պարտադիր նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, բաժինը, մասնագիտությունը, կուրսը, ուսուցման ձեւը (առկա/հեռակա): Միաժամանակ փոխանցման կտրոնի բնօրինակն ուսանողը պարտավոր է պահել իր մոտ՝ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում պարզաբանումներ կատարելու համար, իսկ պատճենը հանձնել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
Համլետ
17.05.17
Եթե ես երկքաղաքացի եմ, ապա ե՞րբ պետք է ներկայացնեմ փաստաթղթերս:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
17.05.17
Հարգելի՛ Համլետ,
ՀՀ երկքաղաքացիների եւ օտարերկրացիների, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ տարում ավարտած ՀՀ քաղաքացիների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների եւ գարնանային-ամառային զորակոչից զորացրված դիմորդների փաստաթղթերը ընդունվում են հունիսի 25-ից մինչեւ հուլիսի 2-ը:
Անահիտ
16.05.17
Ծնողս զոհված զինծառայող է: Այս դեպքում ինչպե՞ս պետք է մասնակցեմ ընդունելությանը:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
17.05.17
Հարգելի՛ Անահիտ,
Դուք կարող եք ընդունվել ՀՀ պետական եւ ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգով սահմանված արտոնություններից, ըստ այդմ սահմանաված փաստաթղթերի հետ անհրաժեշտ է ներկայացնել նաեւ տեղեկանք զինծառայող ծնողի զոհվելու մասին (բնօրինակը եւ պատճեն 2 օրինակից), ծնողի մահվան վկայականը (բնօրինակը եւ պատճեն 2 օրինակից), դիմորդի ծննդյան վկայականը (բնօրինակը եւ պատճեն 2 օրինակից):
Աստղիկ Վարագյան
14.05.17
Ընդունելության համար ի՞նչ փաստաթղթեր են հարկավոր:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
15.05.17
Հարգելի՛ Աստղիկ,
Դիմորդը դիմում-հայտի հետ միասին ներկայացնում է՝
1. Տվյալ ուստարվա շրջանավարտները ներկայացնում են տնօրենի կողմից հաստատված լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու վերաբերյալ: Նախորդ տարիների շրջանավարտները ներկայացնում են ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ,
2. 6 լուսանկար (3x4 սմ չափսի),
3. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական),
4. Ներբուհական յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու, ինչպես նաեւ փաստաթղթերն ընդունելու եւ ձեւակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիր, որը վճարվում է ԵՊՀ հաշվապահությունում:
Գուրգեն
12.05.17
Ուզում եմ իմանալ՝ ե՞րբ դիմեմ առկա մագիստրատուրայի ընդունելության համար:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
15.05.17
Հարգելի՛ Գուրգեն,
Առկա ուսուցման համակարգում մագիստրատուրայի ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են.
I փուլ - մայիսի 22-ից մինչեւ հունիսի 2-ը,
II փուլ - մայիսի 22-ից մինչեւ հուլիսի 3-ը,
III փուլ-հուլիսի 10-ից մինչեւ օգոստոսի 25-ը:

Առկա ուսուցման համակարգում մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունները անցկացվում են.
I փուլ - հունիսի 6-ից մինչեւ հունիսի 8-ը,
II փուլ - հուլիսի 6-ից մինչեւ հուլիսի 8-ը,
III փուլ - օգոստոսի 29-ից մինչեւ օգոստոսի 31-ը:
Մագդա
11.05.17
Կարո՞ղ եք ինձ ուղարկել ասպիրանտուրայի մասնագիտությունների ցանկը: Չեմ կարող ներկայանալ ԵՊՀ ասպիրանտուրայի բաժին:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
12.05.17
Հարգելի՛ Մագդա,
Ձեզ ենք ներկայացնում 2017թ. ասպիրանտուրայի ընդունելություն առկա ուսուցմամբ, անվճար հիմունքով մասնագիտությունների ցանկը: