Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ե՞րբ ներկայանամ լուծարքի:
Բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգով սովորողների համար 1-ին փուլը անցկացվելու է փետրվարի 1-10-ը, 2-րդ փուլը՝ փետրվարի 14-23-ը, հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներն իրենց պարտքերը հնարավորություն են ունենալուն մարելու մարտի 1-10-ը (1-ին փուլ) եւ մարտի 14-23-ը (2-րդ փուլ):
2
Ե՞րբ են սկսվում դասերը:
Մայր բուհում դասերն առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար սկսվելու են փետրվարի 6-ից, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար՝ մարտի 13-ից:
3
Կցանկանայի իմանալ երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձի վճարման ժամկետը:
Յուրաքանչյուր ուսանող համալսարան ընդունվելիս պայմանագիր է կնքում ԵՊՀ ռեկտորի հետ: Պայմանագրում հստակ նշված են ուսման վարձերի վճարման ժամկետները: Ներկայիս պայմանագրում վարձերի վճարման ժամկետը առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար սահմանված է կիսամյակի սկզբից 6 շաբաթվա ընթացքում:
Անի Դանիելյան
19.01.17
Կցանկանայի իմանալ երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձի վճարման ժամկետը:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
19.01.17
Հարգելի՛ Անի,
Յուրաքանչյուր ուսանող համալսարան ընդունվելիս պայմանագիր է կնքում ԵՊՀ ռեկտորի հետ: Պայմանագրում հստակ նշված են ուսման վարձերի վճարման ժամկետները: Ներկայիս պայմանագրում վարձերի վճարման ժամկետը առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար սահմանված է կիսամյակի սկզբից 6 շաբաթվա ընթացքում:
Անահիտ Ղազարյան
18.01.17
Եթե ուսանողն ունի մեկ երեխա: Ինչքանո՞վ է վարձը զեղչվում: Նաեւ ապրում է սահմանամերձ գոտում, բայց փաստացի գրացված չէ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
19.01.17
Հարգելի՛ Անահիտ,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Սոս
18.01.17
Գործո՞ւմ են զեղչեր Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի մասնակիցների համար:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
19.01.17
Հարգելի՛ Սոս,
Այո՛, Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի մասնակիցների համար գործում է ուսման վարձի 50% զեղչ: Անհրաժեշտ է համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնել տվյալ ֆակուլտետի դեկանատ:
Աստղիկ
18.01.17
Արդեն հաստատվե՞լ է Ֆարմացիայի ինստիտուտի առկայությունը:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
19.01.17
Հարգելի՛ Աստղիկ,
Այո՛, Ֆարմացիայի ինստիտում ներառված են նաեւ հետեւյալ ամբիոնները.
*Կենսբժշկագիտության ամբիոն
*Ֆարմատեխնոլոգիայի եւ ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
*Ֆարմաքիմիայի եւ ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Լուսինե
18.01.17
Առաջին լիկվիդին քա՞նի միավոր է պետք հավաքել անցնելու համար, եւ պահպանվում ե՞ն ակտիվության ու միջանկյալի գնահատականները:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
19.01.17
Հարգելի՛ Լուսինե,
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում բարձրացնում է իր արդյունարար միավորը մինչեւ անցողիկ 8-ը` վերահանձնելով անհրաժեշտ քանակի ընթացիկ ստուգումներ: Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 եւ 2 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 = 4, որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է մեկ կամ երկու ընթացիկ ստուգումներ (ըստ անհրաժեշտության), սակայն նրա արդյունարար միավորը չի կարող գերազանցել անհրաժեշտ նվազագույնը` Գարդ. ≤ 8: Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 եւ 2 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 + 3 = 7, որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ, իսկ արդյունարար գնահատականը փոխվում է եզրափակիչ քննության միավորների տարբերությամբ: Օրինակ, եթե եզրափակիչ քննության 3 միավորը լուծարքում բարձրացվել է մինչեւ 5, ապա Գարդ. = 7 + (5 - 3) = 9։