Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ուզում էի իմանալ, թե ես՝ որպես ԵՊՀ ուսանող, ի՞նչ իրավունքներ ունեմ:
Դուք կարող եք ծանոթանալ Կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի 13.1 կետին՝ ուսանողի իրավունքներին:
2
Այս տարի եմ ընդունվել առաջին կուրս: Ուզում էի իմանալ, թե ինչպե՞ս են անցկացվում քննությունները:
Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ բակալավրիատի ուսանողների գիտելիքների գնահատման կանոնակարգը:
3
Ես առաջին կուրսի ուսանող եմ: Ուզում եմ իմանալ, թե որտե՞ղ պետք է ներկայանամ սեպտեմբերի 1-ին:
Ձեզ ենք ներկայացնում առաջին կուրսեցիների դիմավորման ժամանակացույցն ըստ ֆակուլտետների:
Տիգրան
23.01.18
Ճիշտ է արդյո՞ք, որ այն ուսանողները, որոնց ՄՈԳ-ը իննից պակաս է, դիպլոմ չեն ստանում, այլ միայն սերտիֆիկատ, որը փաստում է համալսարանը ավարտած լինելը: Արդյո՞ք դա վերաբերում է նաև հեռակային, և եթե այո, ապա ավարտական աշխատանքի գնահատականը գումարվու՞մ է ՄՈԳ-ին, թե ոչ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
24.01.18
Հարգելի՛ Տիգրան,
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության արդյունքները գնահատվում են գերազանց, լավ, բավարար, անբավարար՝ ըստ տվյալ հաստատությունում ընդունված գնահատման սանդղակի։ Անբավարար արդյունքի դեպքում շրջանավարտին որակավորում չի շնորհվում և բարձրագույն կրթության դիպլոմ չի տրվում։ Անբավարար գնահատված շրջանավարտին թույլատրվում է նոր պաշտպանություն՝ հաջորդ ուսումնական տարվա ավարտին կամ հետագա տարիներին։ Ըստ գնահատման արդյունարար գնահատականի անբավարար գնահատականը 0-7 միավորն է, իսկ բավարար գնահատականը՝ 8-12։ Անհրաժեշտ է մանրամասն ծանոթանալ Շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգին։
Արուս Պետրոսյան
23.01.18
Ի՞նչ քննություններ են հարկավոր հանձնել Տուրիզմ մասնագիտությամբ ընդունելության համար և տարեկան վարձի չափը որքա՞ն է։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
25.01.18
Հարգելի՛ Արուս,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով 2018/2019 ուսումնական տարվա քննությունների ցանկին:
Մարի Այվազյան
23.01.18
Արդյո՞ք ճիշտ է, որ մագիստրատուրայում կարմիր դիպլոմ արդեն կարելի է ստանալ 18 ՄՈԳ-ի դեպքում։
ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
24.01.18
Հարգելի՛ Մարի,
Այո՛,ճիշտ է։ Այն սահմանված է ամփոփիչ ատեստավորման նոր կարգով: Տե՛ս ՀՀ ԿԳՆ պաշտոնական կայքում։
Սլավ Կարապետյան
23.01.18
Կարո՞ղ եմ օգտվել մի քանի զեղչերից: Օրինակ՝ Մ/Հ, 18 և ավելի ՄՈԳ, և այլն: Եթե հնարավոր է ինձ ուղարկեք զեղչային համակարգի տվյալները:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
23.01.18
Հարգելի՛ Սլավ,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Ալվարդ
22.01.18
Եթե ընթացիկ քննությանը չեմ ներկայացել, ապա կարո՞ղ եմ այն վերահանձնել։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
22.01.18
Հարգելի՛ Ալվարդ,
Համաձայն Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի, եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել: