Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
The Centre of Pedagogy and Education Development was established on July 6, 2017.:
>
Ռումինահայ գաղթօջախի հայկական դպրոցներրը 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարի առաջին կեսերին
2017 | Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 425-432
|
Կ. Ի. Աթայան , Ա. Կ. Աթայան
Ուսուցչի գիտամեթոդական և ուսուցողական թվային պորտֆել-շտեմարան
2017 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2017, 1-2, էջ 36-40
Կ. Ի. Աթայան , Ա. Կ. Աթայան
Ֆիզիկայի ուսուցչի էլէկտրոնային պահոց-շտեմարան
2017 | Article
Բնագետ, 2017, 2, էջ 12-19
Современная структура педагогической деятельности преподавателя вуза
2017 | Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 47-53
|
О проблемах школьного естественно-научного образования
2017 | Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 53-60
Երեխայի դաստիարակությունն ընտանիքում տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2016 | Article
Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 2016, 9-14 էջ
|
Арутюнян Н. К. , Варданян И. К., Акопян Н. Р., Антанесян С. С., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Хачатрян А. Г., Черницкая А. Л., Шилова К. Ю., Шилова О. М., Шитикова Е. В.
Образование, культура и ценностные ориентации современного мира
2016 | Book
Филиал СПбГЭУ в г. Череповце, 2016, 285 стр.
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Book
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Ընտանիքը երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-մշակութային միջավայր
2016 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2016, 1, 347-350 էջ
|
Նազիկ Հարությունյան , Աիդա Տիգրանյան
ՀՀ կրթության համակարգը. նպատակը, խնդիրները
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 5-13 էջ
|
 
Contacts
Director of Center` Doctor of Pedagogy, Professor
Nazik Harutyunyan

Dean (+374 60) 71-06-16
(inner line 76-16),
pedagogy@ysu.am>