Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
The Centre of Pedagogy and Education Development was established on July 6, 2017.:
>
Ani S. Khalatyan

Assistant | Department of Mathematical modeling in Economics
Education
2011-2014: Postgraduate School, Yerevan State University
2007-2009: ‘’Master of Science in Mathematical Modelling in Economics’’ Programme
2003 - 2007: Faculty of Economics, Yerevan State University

Academic Degree
Title: Candidate of Economic Sciences, Professor

Professional

2020 – to present Chief Tax Inspector at the Division of Revenue Assessment and Analysis in the department of the Development and Administrations Strategy programs in the State Revenue Committee of the RA.
2009- to present Professor at the Chair of Mathematical Modeling in Economics, Yerevan State University

Academic Courses
Computer practice, Economic informatics, Microeconomics, Macroeconomics

Scale of professional interests
Energy sector economy, application of computer programs in economics, mathematical methods and models in economics

Languages
Russian - fluent, English - fluent


a.khalatyan@ysu.am

Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա
2020 | Book
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), էջ 131-146
Անի Խալաթյան , Գայանե Ղուկասյան
Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա
2020 | Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), 131-146
Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով
2019 | Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2019(2), էջ 70-84
Հիդրոէլեկտրակայանի բնապահպանական ազդեցությունները Հայաստանում
2019 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2019 (2), 128-135 էջ:
Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով, Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում
2019 | Article
2019(2), էջ 70-84
Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում
2017 | Article
Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան
|
The analysis of the features of reculatory framework in the energy sector of RA while integrating in the regional energy market
2017 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, 14,2, 186-190 էջ, Հայաստան
|
The analysis of the features of regulatory framework in the energy sector of RA while integrating in the regional energy market
2017 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2017, 14(2), 186-190 էջ
Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges
2017 | Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60
Energy Economy
2016 | Article
Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia. 2016, p. 50-53
|
Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում
2016 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ
|
Residential electricity consumption in armenian regions
2016 | Article
Новая наука: стратегии и вектор развития. 2016, стр. 116-119
|
Aram Arakelyan, Sona Sargsyan, Ani Kalatyan , Vehanush Marukhyan
Energy Economy, SINERGIA. Systematic and sustainable energy efficiency in Armenia
2016 | Article
Proceedings of the final workshop at the State University Yerevan 2016, Oldenburg 2017, pp 50-53.
Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սպառման վերլուծությունը էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 459-464
|
Ներդրումային որոշման կայացումը իրական օպցիոնների միջոցով փոքր հիդրոէլեկտրակայնների համար (ՀՀ օրինակով)
2013 | Thesis
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 38-39
Ներդրումների գնահատումը պահանջարկի անորոշության պայմաններում իրական օպցիոնների մեթոդով
2013 | Thesis
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 36-37
ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովումը էլեկտրաներգիայի ներքին սպառման և արտահանման տեսանկյունից
2013 | Article
Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան-4(20)2013թ., էջեր 112-115
Անորոշության պայմաններում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի բավարարաման ծախսային համեմատությունը իրական օպցիոնների մեթոդով
2013 | Article
Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ., Հատոր 10, № 4, էջեր 633-637
Էլեկտրաէներգիայի արտադրության և ներդրումների վերլուծությունը VAR մոդելի միջոցով
2013 | Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ.,Հատոր 10, № 2, էջեր 233-238
Կորպորատիվ մշակույթի համատեղելիության վրա հիմնված գնահատող հայեցակարգ մատակարարման շղթաների համար
2011 | Thesis
Հայաստան ֆինանսներ և էկոնոմիկա ISSN 1829-0787,N11(137) նոյեմբեր 2011թ.,334:330, էջ 42-43