Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
The Centre of Pedagogy and Education Development was established on July 6, 2017.:
>
Tariel K. Barseghyan

Honorary Head of Chair, Doctor of Law, Professor | Chair of Civil Law
Education
1962 - 1967: Yerevan State University, Faculty of Law

Post-graduate education and training:
1967 - 1970: Yerevan State University
Main field of study: Civil Law
Main field of scientific researches: Some problems of the responsibility of the supplier
Awarded degree: Candidate of Law
Evolution and modern problems of property responsibilty
Doctor of Law

Membership of Professional Association
Member of Bar Association of Republic of Armenia (BARA)

Professional Experience
1970 - 1973: Civil Law Chair of the YSU, Lecturer
1973 - 1977: Civil Law Chair of the YSU, Senior Lecturer
1977 to date: Civil Law Chair of the YSU, Docent
1988 - 1990: Head of the Civil Law Chair of the YSU
1990 - 1998: Chief Justice of the Supreme Court of the RA
2002 to date - Head of the Civil Law Chair of the YSU

Major areas of responsibility:
Teaching Civil Law, Commercial Law
Preparation and development of curriculum and courses
Legal expertise of legislative drafts for Parliament and Government of Armenia
Legal studies and research

The scope of research:
Problems of property responsibility and legal regulation of commercial relationships

Language skills
Russian (good)

(+374 60) 71-02-52
(inner line 12-52)

Մտավոր սեփականության իրավունք
2020 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, երկրորդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2020, 304 էջ
Գյուղացիական տնտեսության քաղաքացիաիրավական կարգավիճակը
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 144-171
|
Ձեռքբերման վաղեմություն
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2), էջ 28-43
|
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2014 | Book
4-րդ հրատարակություն Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2014,Արաջին մաս, 560 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական գործող օրենսգրքի ներկա վիճակը և կատարելագործման հեռանկարները
2013 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012), Երևան, 2013, էջ 57-76
Անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունը
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 3-14
|
Բարեխղճության դերը քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կարգավորման գործում
2012 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության 20-ամյակին, ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ 31-44
Մտավոր սեփականության իրավունք
2012 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, ՙԱսողիկ՚, 2012, 304 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
2011 | Book
Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան
4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով), Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ:
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների դերը շուկայական հարաբերություններում
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 131.3, Երևան 2010թ., էջ 5-15
|
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվի դերը շուկայական հարաբերություններում
2010
Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 131.3, ԵՊՀ, 2010, էջ 16-23
Հայաստանի Հանրապետությունում եկեղեցին անջատ է պետությունից, հոդված 8.1
2010
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 123-130
Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու, տնօրինելու ևկտակելու իր սեփականությունը (հոդված 31, կետ 1.)
2010
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 359-365
Մտավոր սեփականությունը պաշտպանվում է օրենքով (հոդված 31, կետ 5.)
2010
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 376-379
Պայմանագրի դերը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմում
2010 | Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 3(49), Երևան, 2010, էջ 7-17
|
Проблемы совершенствования положений гражданского кодекса Республики Армения (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների կատարելագործման հիմնախնդիրները)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 130.3, Երևան 2010թ., էջ 55-63
|
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
2009 | Book
Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 496 էջ, (Երևանի համալսարանի հրատ., 2003, 416 էջ):
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (առաջին մաս)
2009 | Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2009, 560 էջ, (Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2000, 528 էջ, Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, 560 էջ):
Գործարարական իրավունք
2009 | Article
Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2009, 352 էջ
Բարեվարքության կանոնների դերը քաղաքացիական հարաբերությունների կարգավորման գործում
2008 | Article
Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 5-19
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (երկրորդ մաս)
2008 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 560 էջ
Ագրարային քաղաքականության օրենսդրական ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, 2007թ., էջ 6-13:
Կրոնական կազմակերպությունների քաղաքացիաիրավական կարգավիճակը
2007 | Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու ( 29 նոյեմբերի 2007թ.), էջ 5-24
Неустойка, как мера ответственности (Տուժանքը որպես պատասխանատվության միջոց)
2006 | Article
М., Юрист, #7, (Մոսկվա, “Յուրիստ”, թիվ 7), 2006, էջ 20-22
Գույքային պատասխանատվության էվոլյուցիան և արդիական հիմնահարցերը
2006 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, 256 էջ
|
Դրամական պարտավորությունների խախտման համար գանձվող տոկոսները գույքային սանկցիաներ են
2006 | Article
Օրենք և իրականություն, 2006, թիվ 8 (130), էջ 1-4:
Специфика оперативно-регулятивных санкций (Օպերատիվ-կարգավորիչ սանկցիաների առանձնահատկությունները)
2006 | Article
Юрист, Москва, #8 (“Յուրիստ”, Մոսկվա, թիվ 8), 2006, էջ 45-48
Գույքային պատասխանատվության կիրառման մեխանիզմների փոփոխությունը XX դարում
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան., 2006, թիվ 3, էջ 24-29
Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության բնորոշ առանձնահատկությունները
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, 2005թ., թիվ 2, էջ 6-12:
Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության տեսակները
2004 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2002 թ., թիվ 1-2, էջ 31-38:
Գույքային պատասխանատվության զարգացման էվոլյուցիան
2003 | Article
Օրենք և իրականություն, 2003, թիվ, էջ 19-20:
Մեղքի հիմնահարցը քաղաքացիական իրավունքում
2003 | Article
Երևան, 2003, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70 ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, էջ 57-71
Գույքային պատասխանատվության հասկացությունը
2003 | Article
Իրավագիտության հարցեր, 2003, թիվ 4, էջ 23-29:
Ինտեգրալ միկրոսիստեմների տոպոլոգիաներրի իրավական պահպանությունը
2002 | Article
Պետություն և իրավունք, 2002, թիվ 1 (15), էջ 24-29
Օտարերկրյա ներդրումների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները
2002 | Article
Օրենք և իրականություն, Եր., 2002 թ., թիվ 21 (59), էջ 5 -7
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2001 | Book
Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001
Քաղաքացիների մասնակցությունը առևտրային հարաբերություններին
2000 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2000 թ., թիվ 3-4, էջ 29-33:
Основные проблемы гражданско-правового регулирования рыночных отношений в Республике Армения/Հայաստանի Հանրապետությունում շուկայական հարաբերությունների կարգավորման հիմնախնդիրները (ռուս.)/
1999 | Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) Եր., 1999 թ., թիվ 2-3, էջ 48-53
Տնտեսական կազմակերպությունների գույքային պատասխանատվության բարձրացման պրոբլեմի էությունը և ուսումնասիրման առանձնահատկությունները
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 1986, թիվ 1 (58), էջ 17-25:
Տնտեսական կազմակերպությունների հարաբերություններում կիրառվող գույքային պատասխանատվության արդյունավետությունը
1988 | Book
Եր., «Հայաստան» հրատ., 1988, 96 էջ:
Մատակարարի պատասխանատվության մի քանի հարցեր
1976 | Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 1976, 128 էջ: