Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Tatevik H. Sujyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Criminal Processing and Criminalistics
Education
2012 to present: YSU, Department of law, PhD.D student
2010 - 2012: YSU, Department of law, Master’s degree in Law (Diploma with honour)
2006 - 2010: YSU, Department of law, Bachelor’s degree in Law (Diploma with honour)

Scope of the academic research
Theme of the Ph.D thesis-Cassation as a form of judicial review in the RA criminal procedure

Work experience
2012 - 2014: Legal institute of the RA Ministry of Justice, legal expert
7th January 2014 to present: YSU, Department of law, Chair of Criminal law and Criminalistics, Lecturer
24th March 2014 to present: Cassation Court of the Republic of Armenia, Criminal chair, judge assistant

Languages
Armenian, Russian, English

Computer skills
MS Office package (Word, Excel, Access)

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)

Գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտը բեկանելու վճռաբեկ վերանայման լիազորությունը դատական վերանայման իրավունքի և արդարադատության արդյունավետության համատեքստում
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 61-67 էջեր
|
Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Book
ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2020, 272 էջ
Հայեցողական քրեական հետապնդումը անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթով
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-33
|
Անչափահասների արդարադատության համակարգի մասնագիտացվածության սկզբունքը և վերականգնողական մեխանիզմները՝ որպես երեխայի լավագույն շահի ապահովման միջոցներ
2020 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 271-299
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019
Peculiarities of Judicial Acts Appeal and Cassation Revision in Criminal Procedures
2018 | Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 242-257
|
Անձի կողմից կատարված գաղտնի ձայնագրությունը որպես ապացույց օգտագործելու թույլատրելիության հիմնախնդիրը քրեական դատավարությունում
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 296-313
|
Վերաքննիչ և վճռաբեկ ատյանների գործառութային դերի հստակեցումը սահմանադրաիրավական նոր կարգավիճակի լույսի ներքո
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 56-66
|
Վճռաբեկ բողոքը` որպես վճռաբեկ վարույթի հիմք
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 13-22
|
Վճռաբեկ բողոքարկման սուբյեկտները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 54-70
|
Վճռաբեկ բողոքարկման առարկան և ժամկետները: Տեսական և գործնական որոշ հիմնախնդիրներ
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 411-433
|
Վճռաբեկությունը` որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում
2017 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 240 էջ
Функция обеспечения единообразного применения закона в рамках кассации (правовая сущность и механизм осуществления)
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 110-120
|
Վճռաբեկության՝ որպես դատական ակտերի վերանայման ձևի (մեխանիզի) իրավական էությունը
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 504-531
Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների օրենսդրական կանոնակարգման տեսական և գործնական հիմնախնդիրները
2015 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջեր 339-415
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի օրենսդրական կանոնակարգման առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2014 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 5-15
|
Վճռաբեկության սահմանները հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռության համատեքստում
2014 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2014., էջեր 249-268
Դատական վերանայման հիմնահարցերի կանոնակարգումը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2013 | Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 1(59), Երևան, 2013թ., էջեր 32- 45
|