Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Levon H. Khachatryan

Associate Professor | Chair of Economics and International Economic Relations
Education
1980 – 1984: Postgraduate School, Institute of Economics, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (aspirant)
1969 – 1975: Qualification of Engineer Economist, Specialty of Economics and Management of Mechanical Engineering, Yerevan Polytechnic Institute (National Polytechnic University of Armenia)

Professional Experience
1995 – up to date: Associate Professor, Chair of Economics and International Economic Relations, Faculty of Economics and Management, YSU

1997 – 2000: Admission Committee Member, Yerevan State University Ijevan Branch (1997 and 1998 Executive Secretary, 1999 Vice President)
1994 – 1995: Senior economist, “Masis” Bank
1993 – 1994: Head of the Department of Economic Mechanisms, Money Circulation and Loans, Ministry of Finance of the Republic of Armenia
1992 – 1993: Securities stock expert, Commodity Exchange of Yerevan
1975 – 1992: Economist, Senior Economist, Junior Researcher, Senior Researcher, Head of Laboratory, Head of Sector, the Armenian Branch of State Planning and Standards Research Institute, USSR

Academic Courses
• Fundamentals of Economics
• Economical History
• Constitutional Economics
• Securities Market and State Regulation

Scale of Professional Interests
• Historical and economic research of developed and developing countries
• Constitutional Economics
• State Management of Economy
• Economic History of Armenia

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), French (intermediate), English (beginner)

Email lkhachatryan@ysu.am

Լևոն Խաչատրյան , Լ. Հ. Աղաջանյան, Լ. Լ. Աղաջանյան, Ա. Լ. Աղաջանյան
Արդյունաբերության զարգացման առաջնահերթությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Article
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Լրաբեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Մաս 2, Երևան, 2018, էջ 477 – 482
Տնտեսական աճն ու ռեսուրսների ապահովվածության հիմնահարցը պատմական զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 7 - 8 (203-204), էջ 133 – 137
Լևոն Խաչատրյան , Ն. Գ. Մնացականյան, Լ. Հ. Աղաջանյան
Ավիաընկերության տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշները
2017 | Article
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Լրաբեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Մաս 2, Երևան, 2017, էջ 673 – 678
Տնտեսական աճն ու ռեսուրսների ապահովվածության հիմնահարցը պատմական զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 7-8 (203-204), էջ 133-137
|
Լևոն Խաչատրյան , Լ. Հ. Աղաջանյան
Ձեռնարկատիրության խթանմանն ուղղված զբաղվածության քաղաքականության մոտեցումները ՀՀ արդյունաբերությունում
2016 | Article
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Լրաբեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Մաս 3, Երևան, 2016, էջ 821 – 826
Լևոն Խաչատրյան , Ա. Հարությունյան
Հողօգտագործման օպտիմալ չափերի փոփոխման միտումները տնտեսական զարգացման գործընթացներում
2016 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, 3 – 4 (187-188), էջ 118 – 120
Լևոն Խաչատրյան , Բ. Խալափյան
Իրավական պետության սահմանադրական հիմքերը և գործունեության սկզբունքները
2015 | Article
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 25-րդ գիտաժողովի նյութեր (2015թ. նոյեմբերի 11-13), 1, Երևան, 2016, էջ 105–112
Լևոն Խաչատրյան , Բ. Խալափյան
Հանրային ու մասնավոր բարիքները և դրանց սահմանազատման հիմնական սկզբունքները
2015 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2015, 9–10 (181-182), էջ 16–18
Պատմատնտեսագիտական հարցադրումներ "Տնտեսական պատմություն" առարկայի ուսուցման ընթացքում
2015 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015, 1-2, էջ 45 – 51
Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ
2011 | Book
Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176
Սոցիալ-ուտոպիստական տեսության ձևավորման ինստիտուցիոնալ նախադրյալները և տնտեսագիտական նշանակությունը ետահայացք մեկնաբանությամբ
2009 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 6. Երևան 2009, 166-174 էջեր
Բնակչության կյանքի մակարդակը և բնապահպանական խնդիրները
2008 | Article
«Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 103-105
Ծրագիր և մեթոդական ցուցումներ «Տնտեսական պատմություն» դասընթացի
2008 | Book
Երևան, 2008, 54 էջ
Ինտեգրացիոն գործընթացը տնտեսության գլոբալ զարգացման և մշակույթի տեխնոլոգիականացման գործում
2008 | Article
«Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես
|
Նոր մոտեցումներ Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնահարցում
2007 | Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2007, N 2, էջ 58-62
Կնոջ դերը հասարակական և տնտեսական կյանքում: Իրավիճակի գնահատումը և բարելավման միտումները
2005 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Ե., 2005, N 1- 2, էջ 128-131
Սոցիալական կապիտալ, էությունը դրսևորման ձևերը և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2005 | Article
«Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 172-176
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնահարցի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 11-17
|
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնախնդրի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, #2, Երևան 2003թ., էջ 11-17
Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնահարցի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Article
ԵՊՀ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հասարակական գիտություններ,Ե., 2003, N 2, էջ 11-17