Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Marine M. Buniatyan

Associate Professor | Department of Mathematical modeling in Economics
Education
1983-1987 Postgraduate School, Yerevan State Institute of National Economy
1977 - 1982 Yerevan State University Faculty of Applied Mathematics, (Master Course) Diploma in Applied Mathematics

Academic Degree
Title: Candidate of Economic Sciences (1990), Associate Professor

Professional experience
1991 - up to date: Associate Professor at the Chair of Mathematical Modeling in Economics, Yerevan State University
1985 - 1990 Yerevan State Univercity, Applied Mathematic’s Faculty, Department of Algorithmic Languages Assistant Lecturer
1982 - 1985 Yerevan State Institute of National Economy Assistant Lecturer

Academic courses
Mathematical Modeling in Economics, Economic Informatics, Managment Information Systems

Languages
Russian - fluent, English - fair

marinabuniatyan@ysu.am

Գյուղատնտեսության ոլորտում առաջացող բազմաչափանիշային խնդիրների լուծման որոշ մոտեցումներ
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 53-63
|
Մ.Բունիաթյան , Ա.Մարտիրոսյան, Գ.Տոնոյան
«Քեյնսյան խաչը» ինստիտուցիոնալ-տեսական նոր ընկալմամբ՝ հետահայաց մեկնակերպ
2021 | Article
Այլընտրանք գիտական հանդես, 2021, N4, էջ 17-26
Մ. Բունիաթյան , Թ. Հովակիմյան
Վենչուրային ֆինանսավորման առանձնահատկությունները
2021 | Article
Այլընտրանք գիտական հանդես, 2021, N4, էջ 177-187
М. М. Буниатян , А. А. Аракелян, В.В.Багдасарян
Рост населения и экономическое развитие:сравнительный анализ стран СНГ
2021 | Article
Вестник Инженерной академии, 2021, том 18 N1, стр.5–10
ՀՀ ընկերությունների վճարունակության և ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ըստ տնտեսության ճյուղերի
2020 | Article
Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու 11 (01), Երևան 2020 թ, էջ 319-330
Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում
2016 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ
|
Համակարգչային պրակտիկում
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ
А. Мартиросян, М. Буниатян
Институциональное значение прогнозов демографического развития в Республике Армения
2016 | Article
"Интеграция теории, методологии и практики в современных науках и образовании". 2016, стр. 45-49
ՀՀ կենտրոնական բանկի արժութային քաղաքականության արդյունավետության քանակական գնահատումը
2012 | Article
ՀՃԱ-ի Լրաբեր, 1, 2012, էջ 9-14
Нейроэкономические аспекты гипотезы рациональности экономических субьектов. Инновационные процессы и корпоративное управление
2012 | Article
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 2012г., с.256-262
Մ.Մ. Բունիաթյան , Ա.Հ.Պետրոսյան , Ա.Ա. Ղանդիլյան
ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի գնահատումը
2012 | Article
Երևան, ԵՊՀ տարեգիրք, 2012թ.
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ
|
Մ. Բունիաթյան , Վ.Խլղաթյան, Հ.Մարզպանյան
Տնտեսական աճի և մարդկային զարգացման կապի բնույթը ՀՀ-ում. Զարգացման հնարավոր հետագծեր
2009 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2009, 5, էջ 76-89
Ուղեղների արտահոսքի տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելը և նրա կիրառման նշանակությունը ՀՀ համար
2008 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2008թ., 2
VBA ծրագրավորում տնտեսագետների համար
2005 | Book
Երևան, 2005թ.
Մ.Մ. Բունիաթյան , Հ.Ռուստամյան
Ավտոմատացված ուսուցողական համակարգ
2003 | Book
«Գծային ծրագրավորում» առարկայից, Երևան, Հայ ԳՏԼԳՀԻ, 2003թ.
Միգրացիոն գործընթացները և դրանց տնտեսական հետևանքները
2003 | Article
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,էջ 29-37, Երևան 2003թ.
Մ. Մ. Բունիաթյան , Ա.Ղազարյան
Դեպոզիտային ռիսկերի դասակարգումը, վերլուծությունը և ռիսկերի գնահատման եղանակները
2002 | Book
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2002թ., 3