Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Sergey R. Marabyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Criminal Processing and Criminalistics
(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)

Общая характеристика института подсудности и методологические проблемы правового регулирования в новом уголовно-процессуальном кодексе РА
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 68-83 էջեր
|
Ընդդատության ինստիտուտի ընդհանուր բնութագիրը և իրավական կարգավորման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 52-69
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019
Հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալին ձերբակալելը՝ որպես հեռակա (մեղադրյալի բացակայությամբ) կալանավորման այլընտրանք ՀՀ քրեական դատավարությունում (միջազգային չափանիշների, գործող օրենսդրության և դատական պրակտիկայի վերաբերյալ իրավական վերլուծություն)
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 396-414
|
Հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալին ձերբակալելը որպես հեռակա (մեղադրյալի բացակայությամբ) կալանավորման այլընտրանք ՀՀ քրեական դատավարությունում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 59-72
|
Անչափահասի նկատմամբ դաստիարակչական կամ պատժից բնույթի հարկադրանքի միջոց կիրառելով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու առանձնահատկություններն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 326-351
|
Սուտ մատնության դեպքերի առթիվ քրեական գործ հարուցելու հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում (դատական պրակտիկայի և գործող օրենսդրության վերլուծություն)
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 464-504
|
Պետության՝ որպես հանցագործությունից տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 48-66
|
Որոշ նկատառումներ ՀՀ քրեական դատավարությունում քրեական գործերի տարածքային ընդդատությունը փոխելու վերաբերյալ
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, 2016, 2(72), էջ 160-173
Քաղաքացիական հայցի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում
2013 | Book
Երևան 2013թ., 365 էջ