Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Rafael H. Yeghyan
Education
1957 - 1962: the student of Law faculty of YSU.

Academic degree
1958: In Institute of the State and Law of Academy of Science of the USSR , he defended a thesis for post-graduate degree with theme: “The interrelation between the supreme bodies of the state authority and governing of USSR and union republics ”.

Professional experience
1991: assistant director of a department of legislative initiatives Central Committee of Communist Party of Armenia.
01.09.91: The assistant professor of the Constitutional and international law department of the Yerevan State University.

Academic courses
Administrative Law, Service Right, Administrative Law of Foreign Countries, Administrative Procedure and Legal Proceedings

Languages
Armenian (native), Russian

Awards received
"The Mark of Honor” award and medals are awarded to him

(+374 10) 55-55-03
(+374 60) 71-02-48 (inner line 12-48)

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք. գիրք երկրորդ
2016 | Article
Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության բարեփոխումների հիմնահարցերը
2014 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 6-15
|
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք
2012 | Book
Դասագիրք, (վերահրատարակումներով), 5րդ հրատարակություն, խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք
2012 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ (ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Դանիելյանի), ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության կազմակերպման և գործունեության սահմանադրական հիմունքները
2011 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2011, 288 էջ
Պատասխանատու խմբագիր` Ն.Ա.Այվազյան
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Համայնքային ծառայության հիմունքներ
2009 | Book
Ուսումնական ձենարկ, «Օր-Դար» հրատարակչություն, Երևան, 2009, 336 էջ
ՀՀ ընտրական համակարգը և Ազգային ժողովի ընտրությունների կազմակերպումը
2008 | Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008թ.,ԵՊՀ հրատարակչություն,Երևան,2008, 376 էջ, էջեր 123-145
ՀՀ գործադիր իշխանությունը փոփոխված Սահմանադրության համատեքստում
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N4 հոկտեմբեր- դեկտեմբեր, Երևան, 2006, էջեր 23-29
Վարչական իրավունքը ՀՀ իրավունքի համակարգում
2006 | Book
Դասախոսությունների կուրս, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան, 2006, 160 էջ
Քաղաքացիական (պետական) ծառայությունը ՀՀ-ում
2004 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003, 176 էջ
Համայնքային ծառայության հայեցակարգային հիմանդրույթները
2004 | Article
Հանրային կառավարում՚(գիտական ամսագիր), Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, Երևան, 2004, թիվ 1-2, էջեր 26-36
Նկատառումներ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ
2003 | Article
Օրենք և իրավունք, թիվ 3-4 (65-66) փետրվար, Գասպրինտ հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջեր 12-14,
Օրենք և իրավունք, թիվ 5-6 (67-68) մարտ, Գասպրինտ հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջեր 12-15
Քաղաքացիական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2002 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002, էջ 112
Պետություն և իրավունք
2001 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Վարչական իրավունքը և օրինականությունը կառավարման բնագավառում
2000 | Book
Դասախոսություն, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, 2000, էջ 28
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակարգը
2000 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2000, էջ 114
Վարչական պատասխանատվության սահմանափակումը և վարչական պատասխանատվությունից ազատելը
2000 | Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), N3 (9), հրատարակիչ` ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան, 2000, էջեր 40-46
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության կատարելագործման և զարգացման հեռանկարները
2000 | Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) (գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու), N1-2, Երևան, 2000, էջեր 6-17
Վարչական իրավախախտման սահմանազատումը հանցագործությունից
2000 | Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N3-4 հուլիս-դեկտեմբեր, Երևան, 2000, էջեր 40-45
Կազմակերպությունների վարչական պատասխանատվությունը
1999 | Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) (գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու), N1 հունվար-մարտ, Երևան, 1999, էջեր 31-36
Վարչական տույժեր
1999 | Book
Դասախոսություն, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1999, 48 էջ
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Սահմանադրական փոփոխությունների մասին
1998 | Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), N3 հուլիս-սեպտեմբեր, Երևան, 1998, էջեր 48-53