Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Gevorg V. Petrosyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Civic Procedure
Education
1990 - 1995: Faculty of Law, Yerevan State University, Diploma with honor
1995 - 1998: PhD student at Yerevan State University

Academic degree and academic rank
PhD in Law, Associate Professor

PhD thesis
“Liability of the enterprise head for infringement of labor legislation”. Specialization 00.03 – “Private Law”.

Research areas
Labor law, judicial and non-judicial procedures of labor disputes settlement

Teaching interest
Labor Law of RA, Labor disputes, Legal regulation of human resources management at the companies

Work experience
2003 - present: Associate Professor at the Chair of Civil Procedure of YSU
2010 – present: Head of HR Department at «Yerevan Jur»
2014 - present: Lecturer at the Academy of Justice of RA
2009 May - November: Minister of Labor and Social Issues of RA
2008 - 2009: Leading expert on labor law issues
2008 - 2015: Member of the Qualification Commission adjacent to the General Prosecutor of RA
2007 - 2008: Head of Legal Control Department at the Control Chamber of RA
2005 - 2008: Legal Consultant of the Chief Director of «ArmenTel» CJSC
2004 - 2005: Head of Administration of Community leader of Nor-Norq
2002 - 2005: Head of the Chair of Social Sciences at the Armenian-Russian University of Vanadzor
1998 - 2003: Assistant at the Chair of Civil Procedure of YSU
1996 - 1998: Lecturer at the Chair of Civil Procedure of YSU
1996 - 2001: Dean of the Law Faculty of the University «Grigor Zohrap»
1988 - 1990: Worker at the state enterprise «Myasnikyan kanachapatum»
1990: Assistant at the Chair of Physical Culture of Yerevan State Medical University

Professional membership
Since 1998 Member of Armenian Bar Association

Awards
• Gratitude certificate by the General Prosecutor of RA (2012)
• Anniversary medal of the General Prosecutor's Office of RA (2013)
• Medal of Yerevan State University (2014)

Languages
Armenian (native), Russian (good), English (fair)

(+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)

Աշխատանքային իրավունքների չարաշահման խնդրի շուրջ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի գիտագործնական մեկնաբանություններ)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 44-53
|
Քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքների ապահովման սահմանադրաիրավական որոշ երաշխիքների շուրջ (ՀՀ Սահմանադրության վերլուծություն)
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 271-281
|
ՀՀ Սահմանադրության նոր զարգացումները և աշխատանքային օրենսդրության բարեփոխման հրամայականը
2016 | Article
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 79-98
|
Աշխատանքային պայմանագրի պայմանի խախտումով պայմանագրի լուծմամբ պատճառված վնասի հատուցման խնդրի շուրջ
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 201-211
|
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (հատուկ մաս)
2015 | Book
ԵՊՀ, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2015, 736 էջ
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (ընդհանուր մաս)
2015 | Book
2-րդ հրատարակություն, լրացումներով և փոփոխություններով, ԵՊՀ, Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2015, 352 էջ
Particularities of Distributing the Obligation of Proving of Labor Disputes in Civil Procedure
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 285-295
|
Աշխատանքից անօրինական ազատված անձանց պատշաճ փոխհատուցման սկզբունքի իրացումը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում
2012 | Article
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 267-279
Հսկողությունը և վերահսկողությունը աշխատանքային օրենսդրության պահպանման նկատմամբ (գիտագործնական մեկնաբանություններ)
2011 | Article
Դատական իշխանություն, թիվ 4 (141), Եր., 2011, էջ 20-28
ՀՀ Սահմանադրության 32-րդ հոդվածի մեկնաբանություն
2010 | Article
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Գ. Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի ընդհ. խմբ., «Իրավունք» հրատ., Եր., 2010, էջ 388-402
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք (ընդհանուր մաս)
2009 | Book
Բուհական դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2009, 336 էջ
Կենսաթոշակի տարիքը որպես աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմք
2008 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (27-28 նոյեմբերի 2008 թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 109-122
Աշխատողի և գործատուի շահերի զուգակցումը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում
2007 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2007, թիվ 1, էջեր 39-47
Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումը Մխիթար Գոշի ատաստանագրքում
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005, թիվ 1, էջեր 13-17
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը (գիտահանրամատչելի վերլուծություն)
2005 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2005, թիվ 1(27), էջեր 74-85
Աշխատանքային իրավունքի աստվածաշնչյան հիմունքները
2004 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2004, թիվ 1-2, էջեր 52-57
Ժամկետային աշխատանքային պայմանագրի իրավական բնութագիրը (համեմատական վերլուծություն)
2003 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2003, թիվ 1, էջեր 6-10
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների կիրառումը աշխատանքային պայմանագրեր կնքելիս
2001 | Article
Դասախոսության տեքստ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2000, 32 էջ
Պետություն և իրավունք
2001 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Աշխատանքային իրավունքի ընդհանուր-իրավական և միջճյուղային սկզբունքները
2000 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2000, թիվ 3-4, էջեր 51-56
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների կիրառումն աշխատանքային հարաբերություններում
2000 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2000, 32 էջ
Առանձին կատեգորիայի աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը
1998 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 1998, թիվ 1, էջեր 19-28
Ձեռնարկության ղեկավարի կարգապահական պատասխանատվությունը
1998 | Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 1998, թիվ 3, էջեր 66-71
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունը
1997 | Article
«Իրավագիտության հարցեր,» Երևան, 1997, թիվ 1, էջեր 55-63
Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 117-124
|
Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը
1996 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1997, թիվ 3, էջեր 117-134