Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
The Centre of Pedagogy and Education Development was established on July 6, 2017.:
>
Levon P. Ohanyan
Education
1954 - 1959: YSU Faculty of Law

Academic degree
Candidate of Law, Professor
Thesis - “Main provisions of the criminalistic examination of the Armenian language handwritings 1970, Odessa State University after Mechnikov

Professional Experience
1959 - present: YSU JESRL founder-expert, junior researcher
1965 - present: senior researcher, senior expert
1982 - present: Associate Professor at YSU Chair of Criminal Processing and Criminalistics
2003: Professor at the same Chair
1998 - present: Corresponding member of RF Academy of Humanities

Academic courses
Criminalistics
Technical - criminalistic research issues of documents

Scope of interests
Criminalistic techniques

Language skills
Armenian, Russian

Professional membership
Member of RA Lawyers Union Administration
Chief editor of Scientific-methodological journal “State and Law”
Member of Academic Council of YSU Faculty of Law
HQC 001 Professional Council member

Awards
RA Honorable Lawyer

Քննչական տակտիկա (ընդհանուր դրույթներ)
2012 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 3(57), Երևան 2012, էջ 5-13
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս
2010 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ
Կրիմինալիստիկա
2010 | Article
2-րդ հրատարակություն,
Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, 512 էջ
Կրիմինալիստիկական էյդոլոգիա
2007 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4(38), Երևան 2007, էջ 65-71
Կրիմինալիստիկան Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ. 2007, 408 էջ
Կրիմինալիստիկական վարժությունների և խնդիրների ժողովածու
2007 | Book
ՈԻսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2007
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս
2006 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ
Կրիմինալիստիկական հաբիտոսկոպիա
2006 | Article
Գիտելիք թիվ 4, Երևան 2006, էջ 13-17
Կրիմինալիստիկայի խնդիրների ժողովածու
2006 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 120 էջ
Կրիմինալիստիկակա
2004 | Book
Երևան 2004
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն
2004 | Book
2 րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2004, 2000, համահեղինակությամբ:
Կրիմինալիստիկական մոդելավորում
2003 | Article
Իրավագիտության հարցեր թիվ 4, Երևան 2003, էջ 51-56
Կրիմինալիստիկական օդորոլոգիա
2002 | Article
Իրավագիտության հարցեր թիվ 3, Երևան 2002, էջ 65-71
Պոլիգրաֆի կիրառումը քրեական դատավարությունում
2002 | Article
Պետություն և իրավունք թիվ 4(18), Երևան 2002, էջ 5-10
Կրիմինալիստիկական իդենտիֆիկացում
2001 | Article
Պետություն և իրավունք թիվ 3 (13), Երևան 2001, էջ 5-22
Պետություն և իրավունք
2001 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
Դատական իշխանության հայեցակետը ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացում
2000 | Book
«Իրավագիտության հարցեր» միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2000, N3-4, էջ 7-14
Կրիմինալիստիկական ֆոնոսկոպիա
2000 | Book
Երևան, 2000թ.
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Book
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Տեխնիկական և այլ նյութերի օգտագործումը դասավանդման պրոցեսում
1997 | Article
Իրավագիտության հարցեր թիվ 3, Երևան 1997թ. էջ 28-32
Քրեագիտական տեխնիկա /գործնական դասընթաց/
1996 | Book
Երևանի համալս. հրատ., Երևան 1996, 324 էջ:
Կրիմինալիստիկա /տեխնիկա/
1993 | Article
Երևանի համալս. հրատ., 1993թ., 282 էջ
Նախնական քննության ընթացքում կազմվող դատավարական փաստաթղթեր
1984 | Article
Երևան 1984, Երևանի համալս. հրատ., 208 էջ:
Հայոց լեզվով կատարված ձեռագրերի նույնացման հատկանիշների դասակարգումը և նկարագրումը
1981 | Book
Երևան 1981, 128 էջ: