Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
The Centre of Pedagogy and Education Development was established on July 6, 2017.:
>
Hrayr H. Ghukasyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Criminal Processing and Criminalistics
Education
1991 - 1996: Institution: Yerevan State University
Degree: Law (majored in criminal procedure and advocacy activity)
1996 - 1999: Institution: Yerevan State University, Law faculty
Degree:Postgraduate
September 1999: Degree: PhD of Law (PhD research theme: Status of defence counsel in
the preliminary investigation stage)
August - December 2000, USA Institution: Seton Hall University, School of Law, Newark, New Jersey (legal course development program for Yerevan State University: Criminal trial advocacy, Appellate trial advocacy, Legal research and writing)
June - July 2001: Georgia Institution: Completed the course of European Human Rights Law (organized by Constitutional and Legal Policy Institute and Institute of European Law and Human Rights International Law)

Language skills:
Native Armenian, fluent Russian, good English

Other skills:
Good computer literacy

Membership of professional bodies:
Bar association of the Republic of Armenia, Chamber of Advocates of the Republic of Armenia

Present positions:
Senior Lecturer at the Chair of Criminal Procedure and Criminalistics at the Yerevan State University

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)
hghukasyan@ysu.am

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն
2019 | Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019
Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան
Արդյունավետ քրեական պաշտպանության ընթացքում կիրառվող տակտիկական հնարքների թույլատրելի սահմանները
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 352-374
|
Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան
Դատավարական սանկցիաների կիրառման առանձնահատկություններն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 128-140
|
Современные вызовы уголовного правосудия в Республике Армении
2015 | Article
«Российское право: образование, практика, наука» № 1 (85) / 2015, стр. 50-55
|
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Modern Challenges of Criminal Justice in the Republic Of Armenia
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 308-320
|
Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
2014 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Վերահրատարակումներով, 5-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2005թ., 2-րդ հրատ.` 2006թ., 3-րդ հրատ.` 2007, 4-րդ հրատ.` 2008թ., 5-րդ հրատ.` 2009թ., 5-րդ հրատ.` 2014թ.): Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան: Երևան, 6-րդ հրատ., Տիգրան Մեծ., 2014, 384 էջ
Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան
Ոչ իրավաչափ վարքագծի արգելքը փաստաբանական էթիկայի լույսի ներքո
2014 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 26-34
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2)
2013 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
Մրցակցության գաղափարախոսությունը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2013 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2013,No 1,( 59) էջ 19-31
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1)
2011 | Book
Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս
2010 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Article
(ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ա. Վաղարշյանի, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ), Երևան, «Իրավունք» 2010. հոդված 20, 1-2 մասեր, 237-245 էջեր
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն
2010 | Article
Հատուկ մաս, դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, 3-րդ հրատարակություն` փոփոխություններով և լրացումներով, խմբագիր, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2010
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2010 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 272 էջ
|
Արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը ՀՀ դատական համակարգում (մոնիտորինգի արդյունքներ)+
2009 | Article
Երևան, <<Ասողիկ>> 2009թ., (գլխավոր խմբագիր, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.Ս. Ղազինյան)
Արդար դատաքննության իրավունքի իրականացումը ՀՀ դատական համակարգում
2009 | Book
Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2009, 224 էջ
Ազատության իրավունքի ապահովման միջազգային և ներպետական երաշխիքները (համեմատական վերլուծություն)
2008 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008, 240-253 էջեր
Գ. Ղազինյան , Վ. Քոչարյան , Հ. Ղուկասյան , Հ. Ալումյան, Ա. Հովհաննիսյան, Ա.Պողոսյան
Արդարադատության մատչելիության երաշխիքները ՀՀ-ում
2007 | Book
Մենագրություն, Երևան, «Մեկնարկ», 2007
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները
2007 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21
ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
2007 | Book
Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2007
Տարբերակված դատավարական ձևը և դրա առնաձնահատկությունները
2007 | Article
Պետություն և իրավունք, N 1, Երևան 2007։
Տարբերակված դատավարական ձևը և դրա առանձնահատկությունները, (համահեղինակությամբ Հ. Ղուկասյան)
2007 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1(35), Երևան, 2007, էջեր 32-40
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս
2006 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ
ՀՀ քրեական դատավարություն (ընդհանուր մաս)
2006 | Book
Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2006
ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությունը սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո
2006 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3, Երևան 2006
Հայաստանի դատարանների մոնիտորինգ (արդյունքներ, վերլուծություն, առաջարկություններ)
2005 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, 208 էջ
Որոշ նկատառումներ «Փաստաբանության մասին» ՀՀ նոր օրենքի վերաբերյալ
2005 | Book
Պետություն և իրավունք, N 1, Երևան 2005
ՀՀ քրեական դատավարություն (հատուկ մաս)
2005 | Book
Դասագիրք ԲՈՒՀ-երի համար, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2005
Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրը
2004 | Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 160 էջ
Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը
2004 | Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր` Գ.Ս. Ղազինյան, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2004, 352 էջ
Կալանավորման կիրառման հիմքերն ու դատավարական կարգը ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
2003 | Book
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան 2003։
Legal System of the Republic of Armenia
2002 | Article
Legal Syatem of the World, A political, Social and Cultural Encyclopedia, Vol. 1 (A-D)
USA, ABC CLIO 2002 (77-82 էջեր)
Ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու դատավարական կարգն ու հետևանքները
2002 | Article
Պետություն և իրավունք, N 1, Երևան 2002։
Պաշտպանի դատավարական վիճակը նախնական քննության փուլում
2001 | Book
ԵՊՀ հրատ. Երևան 2001,
Ապացույցների թույլատրելիության որոշ հիմնահարցեր
2001 | Article
Պետություն և իրավունք, N 4, Երևան 2001։
Պաշտպանի որոշ իրավունքների վերլուծությունը ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
2000 | Article
Իրավագիտության հարցեր N 1-2, Երևան 2000։
Պաշտպանի հրավիրումը, նշանակումը, փոխարինումը և պաշտպանից հրաժարվելը
2000 | Article
Պետություն և իրավունք, N 1-2, Երևան 2000։
Պաշտպանի դատավարական վիճակը քրեական գործի քննության մինչդատական փուլում
1998 | Book
ԵՊՀ իրավ. ֆակ., Երևան, 1998, դասախոսություն, 48 էջ