Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Rouben N. Melikyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Criminal Processing and Criminalistics

YSU, Law Faculty, Bachelors’ Degree: 1997 - 2001
YSU, Law Faculty, Masters’ Degree: 2001 - 2003
YSU, Chair of Criminal Procedure and Forensic Sciences, Post-graduate study: 2003 - 2006
The Fletcher School of Law and Diplomacy, USA, Intensive Studies in International Affairs and Legal Studies, June-Dec., 2008

Academic degree
Candidate of Jurisprudence - “The Appeals in Armenian Criminal Procedure”, 2006, Council 001

Professional experience
September 2004 - June 2006: YSU, Chair of Criminal Procedure and Forensic Sciences, Lecturer
September 2006 - present: YSU, Chair of Criminal Procedure and Forensic Sciences, Assistant Professor
2007 - 2009: Adviser to Judge, Chief Assistant to the Chairman of the Chamber on Criminal Cases, Court of Cassation (Supreme Court) of Armenia
2009 - present: Adviser to the Chairman of the Court of Cassation (Supreme Court) of Armenia

Academic courses
Law Machinery in Armenia (Assistant)
Advocacy in Armenia
Problems of Judicial Revision in Armenia

Scale of professional interests
Judicial Power, Advocacy, Judicial Stages in Criminal Procedure, Legal Writing

Languages
Russian, English

Professional membership
Bar Association of Republic of Armenia

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)

Некоторые вопросы интеграции института задержания в общую логику судебного контроля над ограничением фундаментального права на личную свободу
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 104-109 էջեր
|
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2)
2013 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
Օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անկողմնակալ դատարան. Ստրասբուրգի դատարանի նախադեպային պրակտիկան և Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգը
2013 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1-2(39-40), 2013, էջեր 3-17
Դատական վերանայման հիմնահարցերի կանոնակարգումը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
2013 | Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 1(59), Երևան, 2013թ., էջեր 32- 45
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1)
2011 | Book
Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 3-րդ հրատ.
2010 | Book
Երևան, «Ասողիկ». 2010, 300 էջ:
Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան , Հ. Սարգսյան, Վ. Ենգիբարյան , Ռ. Մելիքյան , Լ. Աբրահամյան, Ա. Վարդապետյան
Դատավորի ձեռնարկ (Գիտագործնական վերլուծություն)
2010 | Book
Երևան «Ասողիկ»2010, 416 էջ
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 2-րդ հրատարակություն
2009 | Book
Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2009, 208 էջ:
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 2-րդ հրատարակություն
2009 | Book
Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2009, 208 էջ:
Օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ և անկողմնակալ դատարան. Ստրասբուրգի դատարանի նախադեպային պրակտիկան և ՀՀ իրավական համակարգը
2008 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2008, թիվ 1-2 (39-40), էջ 3-18
Իրավաբանական գրագրություն
2008 | Book
Երևան, «Ասողիկ». 2008, 252 էջ.
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները
2007 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի գործունեությունը սահմանադրական նոր կարգավիճակի պայմաններում
2007 | Article
Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության, Քաղաքացիական իրավունքի և Քրեական իրավունքի ամբիոնների կազմավորման 70-ամյակին նվիրված Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու /29 նոյեմբերի 2007թ./, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2007, էջեր 72-81:
Վճռաբեկությունը քրեական դատավարությունում
2007 | Article
Պետություն և իրավունք, 2007, N1, 47-52
Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2007 | Book
Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 200 էջ
|
Վերաքննության քրեադատավարական ինստիտուտի հասկացությունն ու էությունը
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր, ԵՊՀ, 2006, N1-2, էջեր 67-76
Վերաքննիչ բողոքարկման դատավարական կարգը քրեական դատավարությունում
2006 | Article
Դատական իշխանություն, ՀՀ դատավորների միություն, 2006, N13-14/78-79, 69-80 էջեր
Վերաքննիչ բողոքարկման առարկան քրեական դատավարությունում
2006 | Article
Պետություն և իրավունք, ՀՀԻՄ, 2006, N1(31), 10-15 էջեր
Վերաքննիչ դատարանում քրեական գործի քննության դատավարական կարգը
2005 | Article
Դատական իշխանություն, ՀՀ դատավորների միություն, 2006, N15-16/80-81, 44-50 էջեր
ՀՀ քրեական արդարադատության կանոնակարգման վրա Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների ազդեցության որոշ հարցեր
2005 | Article
«Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր», հոդվածների ժողովածու, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2005
Վերաքննության հիմքերի հասկացությունը, էությունը և դասակարգումը քրեական դատավարություն
2005 | Article
Պետություն և իրավունք, ՀՀԻՄ, 2005, N2(28), 50-55 էջեր
Վերաքննության տեղը և դերը քրեական գործերով դատական ակտերի վերանայման համակարգում
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, ԵՊՀ, 2005, N1, 86-92 էջեր
Արդարադատության մատչելիություն. եվրոպական փորձ և հայաստանյան հիմնահարցեր
2005 | Book
Մենագրություն, ՀՀ իրավաբանների միություն, Երևան 2005, 96 էջ
Վերաքննիչ վարույթը եզրափակող որոշումների հասկացությունը և տեսակները քրեական դատավարությունում
2004 | Article
Պետություն և իրավունք, ՀՀԻՄ, 2004, N1-2(23-24), 82-89 էջեր
Խաղաղության և մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների իրավական ձևակերպումը ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծում
2002 | Article
Իրավագիտության հարցեր, ԵՊՀ, 2002, N 1-2