Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
David M. Melkonyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Criminal Processing and Criminalistics
Education
2003 - 2006: Yerevan State University, Department of Law, PhD (Law)
2001 - 2003: Yerevan State University, epartment of Law, LL.M. (Master of Laws), with honours
1997 - 2001: Yerevan State University, Department of Law, LL.B. (Bachelor of Laws), with honours
2007 August - September William and Mary Law School, Williamsburg, VA, School of Law, Legal Writing Course
2009

Academic degree
Phd, “The base and the procedural form of recognizing evidencis dissadmisible”

Professional experience
2003 - present: time Yerevan State University, Department of Law Lecturer
2006 - present: time National Assembly of RA, Adviser to the President
2003 - 2006: present time National Assembly of the Republic of Armenia, Ad-hoc Committee on Matters of Integration in European Structures Legal Expert

Academic courses
Theory of evidence in criminal procedure, Legal writing, Criminal procedure of RA, The judiciary and law-enforcement in RA

Scale of professional interests
The field of scientific research includes the issues of the permiccibility of the evidence, the peculiarities related to acknowledgement of the inadmissibility of evidence, European standards of criminal procedure, methodology of legal research.

Languages
Russian, English

Professional membership
Armenian Bar Assotiation
Member of the editional council of “State and law” journal.

(+374 60) 71-02-46 (inner line 12-46)

Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով գույքի վրա կալանք դնելու առանձնահատկությունները
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 5-13 էջեր
|
Ցուցմունքի դատական դեպոնացման օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկություններն ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 55-60 էջեր
|
Քրեական գործերով միջազգային-իրավական համագործակցության շրջանակներում ստացված ապացուցների իրավական կարգավիճակի որոշ հիմնահարցեր․ Համեմատական վերլուծություն
2019 | Article
Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, Հայաստան, 2(2), 63-70 էջ, 2019
Դավիթ Մելքոնյան , Գայանե Մելիքյան
Պաշտպանական նկատառումներով առաջ քաշված վարկածի հերքումը որպես ապացուցման գործընթացի բնութագրական տարր
2018 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (81-82), Երևան, 2018, 14-22
|
Соотношение мошенничества и сбыта поддельных денег и ценных бумаг по Уголовному кодексу Республики Армения
2018 | Article
Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации, Ռուսաստան, №5 (67), 91-96 էջ, 2018
Alvina Gulumyan, Davit Melkonyan
The supremacy of the European Convention on Human Rights: Armenia's path
2016 | Article
The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe, Judicial Perspectives Edited by Iulia MotocIneta and Ziemele, Cambridge University, Press 2016, p 39-56

ISBN-13: 9781107135024
|
Դատական քննության ընթացքում մեղադրանքը փոփոխելու կարգն ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 329-336
|
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Concept of the Rule of Law in the Case-Law of the European Court of Human Rights
2014 | Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 339-349
|
Պաշտպանության կողմի նոր դատավարական հնարավորությունները և դրանց հակակշիռները
2014 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 62-67
|
Խափանման միջոցների կիրառման առանձնահատկությունները ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2013 | Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 1(59), Երևան, 2013թ., էջեր 59-66
|
Ս. Ա. Դիլբանդյանի «Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում» մենագրության մասին
2011 | Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 2 (52), 2011, էջ 121-125
|
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 3-րդ հրատ.
2010 | Book
Երևան, «Ասողիկ». 2010, 300 էջ:
Հրապարակային դատական քննության եվրոպական չափանիշները
2010 | Article
Պետություն և իրավունք, 2010, թիվ 1 (47), էջ 33-39
|
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2010 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 272 էջ
|
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն
2009 | Book
Երևան, «Ասողիկ». 2009
Իրավաբանական գիր և վերլուծություն, 2-րդ հրատարակություն
2009 | Book
Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2009, 208 էջ:
Իրավաբանական գրագրություն
2008 | Book
Երևան, «Ասողիկ». 2008, 252 էջ.
Կասկածյալի և մեղադրյալի ցուցմունք տալուց հրաժարվելու իրավունքը լռելու իրավունքի եվրոպական չափանիշների լույսի ներքո
2008 | Article
Պետություն և իրավունք N 3(41), Երևան, 2008, 23-28 էջեր:
Ապացույցների թույլատրելիության եվրոպական չափանիշները
2008 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4(42), Երևան, 2008 էջեր 14-19.
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները
2007 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21
Քրեական հետապնդման հարուցում
2007 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 23-31
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու ձեռնարկ
2007 | Book
Երևան, Մեկնարկ, 2007, 144 էջ.
Որոշ նկատառումներ «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ
2007 | Book
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության, Քաղաքացիական իրավունքի և Քրեական իրավունքի ամբիոնների կազմավորման 70-ամյակին նվիրված գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2007, ԵՊՀ հրատ., էջեր 92-100.
Տարբերակված դատավարական ձևը և դրա առանձնահատկությունները, (համահեղինակությամբ Հ. Ղուկասյան)
2007 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1(35), Երևան, 2007, էջեր 32-40
Դատական վարույթներում ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու դատավարական կարգն ու հետևանքները
2006 | Article
Դատական իշխանություն, 15-16/82-83, 2006, էջեր 14-22.
Դատական քննության փուլում ձեռք բերված ապացույցների թույլատրելիությունը
2006 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2006, էջեր 61-66.
Դատական վարույթներում ապացույցներն անթույլատրելի ճանաչելու դատավարական կարգն ու հետևանքները
2006 | Article
Դատական իշխանություն, 15-16/80-81, 2006, էջեր 51-56.
Ապացույցների թույլատրելիության պայմանների ընդհանուր բնութագիրը
2005 | Book
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, 2005, էջեր 47-55.
Ապացույցներ ձեռք բերելիս քրեադատավարական օրենքի էական խախտման հասկացությունը
2005 | Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, 2005, էջեր 93-96.
Անալոգիան քրեական դատավարությունում: Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր
2005 | Article
Երևան, 2005, էջեր 85-92.
Քրեական գործի հարուցման փուլում ապացույցների թույլատրելիության առանձնահատկությունները
2005 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2(28), էջեր 56-65.
Քննչական գործողության` որպես ապացույցների հավաքման հիմնական միջոցի կատարման ընդհանուր պայմանները
2004 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1-2(23-24), էջեր 90-99.
Կասկածյալի իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները քրեական դատավարությունում
2002 | Article
Համահայաստանյան ուսանողական գիտական երրորդ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2002, էջեր 19-30.
Քրեական դատավարությունում և քրեակատարողական իրավունքում մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները
2000 | Article
Ուսանողական գիտական կոնֆերանսի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2000, էջեր 130-134.
Մուսուլմանական քրեական իրավունքի հիմնական դրույթները
2000 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4(18), էջեր 63-67.