Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Արմենուհի Աշոտի Աշիկյան

Դոցենտ | Մանկավարժության ամբիոն
Կրթություն
1983 - 1988 թթ. բարձրագույն, ԵՊՀՄ «Տարրական ուսուցման և մեթոդիկայի» ֆակուլտետի դեֆեկտոլոգիայի բաժին
1999 - 2004 թթ. հայցորդ ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնում
2000 թ-ին ավարտել է ՙՀայաստանում համայնքային ակտիվ դպրոցների ստեղծման համար կադրերի պատրաստում՚ դասընթացները

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Ընտանեկան դաստիարակության հիմնախնդիրները տնտեսվարման նոր համակարգի պայմաններում», 2009 թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանին առընթեր գիտական աստիճաններ շնորհող 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1988 – 1994 թթ. լոգոպեդ - ուսուցիչ Երևանի թիվ 27 մանկապարտեզում
1994 – 2002 թթ. դասախոս Երևանի «Էկոլոգիայի և իրավագիտության» համալսարանում
2003 – 2009 թթ. ավագ լաբորանտ ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնում
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն
Ընտանեկան դաստիարակության հիմնախնդիրները
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Մանկավարժության տեսություն - 1
Մանկության սոցիալական պաշտպանության համակարգի կառավարում
Տարրական, միջին, ավագ դպրոցի կառավարում
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Էթնոմանկավարժություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընտանեկան դաստիարակություն
Սոցիալական մանկավարժություն
Էթնոմանկավարժություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կրթության զարգացում» ՀԿ

(+374 10) 57-59-42

Социально-педагогические условия формирования культуры здарового образа жизни учащихся
2021 | Հոդված/Article
Вестник Черкаского национального университета, Украина, N 1, ст. 205-212, 2021
Համակարգային մոտեցում կոնֆլիկտների ուսումնասիրմանը
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2021, թիվ 1 (5), էջ 191-198
Մանկավարժական առողջագիտության դերը սովորողների աշխատունակության բարձրացման և գերհոգնածության կանխարգելման գործում
2020 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 181-190
Ընտանիքում Երեխաների Հանդեպ Բռնության Երեվույթները Եվ Դրանց Հետեվանքները
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1-1, 94-103 էջ
Современные Требования К Профессиональной Компетентности Преподавателя
2019 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 139-140 էջ
Соотношения национальных и общечеловеческих ценностей как предпосылка продуктивной деятельности будущего педагога
2018 | Հոդված/Article
Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, вып.3, стр. 190-194
|
Современные требования к преподавателю в контексте реформы высшего образования республики Армения
2018 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського університету. Серія ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018, № 5, стр. 24-28
|
Ազգային և համամարդկային արժեքների հարաբերակցությունը նոր սերնդի դաստիարակության գործում
2017 | Հոդված/Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 335-341
|
Երեխայի դաստիարակությունն ընտանիքում տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2016 | Հոդված/Article
Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 2016, 9-14 էջ
|
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Գիրք/Book
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Ընտանիքը երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-մշակութային միջավայր
2016 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2016, 1, 347-350 էջ
|
Նորովի մոտեցում ընթացիկ գնահատման հարցին՝որպես որակի ապահովման գործոն
2015 | Հոդված/Article
«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 7-11
Ընտանեկան դաստիարակության սխալները որպես երեխայի վարքային շեղումերի նախապայման
2015 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 20 -24
Հայաստանում թրաֆիքինգի հիմնախնդիրը անչափահասների շրջանում
2015 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության արդի հիմնախնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Եր. 2015, էջ 21-27
Ընտանեկան դաստիարակության սխալները որպես երեխայի վարքագծային շեղումերի նախապայման
2014 | Թեզիս/Thesis
Թեզիսներ «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 17-18 հոկտեմբեր, Եր. 2014, էջ 23-24
Проблема трафикинга у несовершеннолетних в Армении
2014 | Թեզիս/Thesis
Труды международной научной конференции, 24-29 марта, 2014, том 2, ст. 69
Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության դասընթացում
2013 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», N3-4, 2013, Էջ 123-128
Ներառական ուսուցման կազմակերպման հիմնախնդիրները հանրակրթության ոլորտում
2012 | Հոդված/Article
«Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու թիվ 2, /5/, 2012, Էջ 114-119
Արժեհամակարգի վերարժեքավորման և նորսերնդի դաստիարակության հարաբերակցությունը տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2011 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», N3-4, 2011, Էջ 48-52
Դիստանցիոն կրթությունը Հայաստանում (սոցիոլոգիական հարցումներ սահմանափակ կարողություններով երեխաների և ավագ դպրոցականների շրջանում)
2010 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», N3-4, 2010, էջ 149-154