Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
ԿԱՌԼԵՆ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Կրթություն
1966 - 1971 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Արդյունաբերական թափոններով աղտոտված ջրերի ազդեցությունը հողերի ֆերմենտային ակտիվության վրա», 1971թ., Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան
կ.գ.դ. «Տեխնածին աղտոտվածության պայմաններում կենսաերկրացենոզների բաղադրիչների էկոլոգիական գնահատականը հողի ֆերմենտների ակտիվությամբ», 1990թ., Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1997 թ-ից մինչև 2015 թ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր:
1992-1997 Գիտական խմբի ղեկավար - Երևանի պետական համալսարան
1991-1992 Գիտաշխատող - Երևանի պետական համալսարան
1971-1981 Ասիստենտ, Լաբորատորիայի վարիչ- Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
«Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում,
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»,
«Էկոհամակարգերի հիմնական բաղադրիչների ֆերմենտային ախտորոշում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոլոգիա, կենսաերկրացենոզների էկոլոգիական գնահատումը շրջակա միջավայրի տեխնոգեն աղտոտվածության պայմաններում, հողերի աղտոտվածության որոշման մեթոդների մշակում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Հայաստանում ՄԱԿԻ անապատացման դեմ պայքարի իրականացման երկրորդ ազգային զեկույցի պատրաստումը, 2001 - 20002 թթ.
2. ՏԱՍԻՍԻ «Համատեղ ջրային ռեսուրսների կառավարում - Կուր գետի ավազան» 2002 թ.:
3. «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի մշակում TEMPUS 159340-TEMPUS-1-2009-1-ES-JPCR 2010 - 2012 թթ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2002 թ-ից մինչ այժմ - «Օիկոս» ՀԿ-ի ղեկավար
Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի մասնագիտական 035 Խորհուրդի անդամ

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալ

K.A. Ghazaryan , G.A. Gevorgyan , H.S. Movsesyan , N.P. Ghazaryan , K.V. Grigoryan
The evoluation of heavy metal pollution degree in the soils around the Zangezur copper and molybdenum combine
2015 | Հոդված/Article
Rome, Italy, May 05-06, 2015, 17 (5) Part I, p. 161-166
|
Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Կ. Վ. Գրիգորյան , Կ. Ա. Ղազարյան
Environmental risks of heavy metal pollution of the soils around Kajaran Town, Armenia (ՀՀ Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտման էկոլոգիական ռիսկերը)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 50-55
|
Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S. , Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.
Soil pollution level of ecologically vulnerable areas around Kajaran town and ways of their improvement
2014 | Հոդված/Article
Chemistry Journal of Moldova. Ecological Chemistry, 2014, V. 9, № 2, p. 52-57
|
Gevorgyan G.A. , Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S. , Ghazaryan N.P., Grigoryan K.V
The assessment of the heavy metal enrichment of the soils around Kapan town, Armenia
2014 | Հոդված/Article
Proceedings of International Conference "Sustainable Development Conference 2014: Green technology, renewable energy, environmental protection", Bangkok, Thailand, July 5-7, 2014, p. 355-361
|
Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S , Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.
General characteristic and pollution level of soils in ecologically vulnerable mining areas around Kapan town in Armenia
2014 | Հոդված/Article
Academic Journal of Science, 2014, p. 187-196
|
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2014 | Գիրք/Book
Մաս 4, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 346 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2014 | Գիրք/Book
Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 323 էջ
General characteristic of soils of Kajaran Town surroundings (Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ընդհանուր բնութագիրը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013, #3, էջ 44-50
|
Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 2, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 276 էջ
Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 1, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 280 էջ
Ֆերմենտների ակտիվությունը որպես ծանր մետաղներով աղտոտված հողերի ինքնավերականգնման աստիճանի ցուցանիշ
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #2, էջ 61-65
|
Որոտան գետի և նրա հիմնական վտակների ջրերի հիդրոքիմիկան բնութագիրը և ոռոգելի հատկությունները
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #3, էջ 99-106
|
Բեհմանիշ Ա.Ա. , Գևորգյան Գ.Ա. , Գրիգորյան Կ.Վ.
Բաբուլռուդ գետի ջրերի (Իրան) օրգանական աղտոտվածության աստիճանը
2013 | Հոդված/Article
Կենսաբազմազանության ու վայրի բնության պահպանության էկոլոգիական հիմնախնդիրներ, ՀՀ ԳԱԱ 70-ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողովի` հոդվածների ժողովածու, «Լուսաբաց հրատարակչություն», Հայաստան, Ծաղկաձոր, մայիսի 3-5, 2013, էջ 53-57
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 261 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 302 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 280 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 276 էջ
The ecological assessment of soils around Agarak town
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 62, #1, 2013, էջ 39-43
|
Арутюнян В.А. , Григорян К.В.
Методика расчета стоимости выполнения мероприятий по обеспечению экологической безопасности войск от воздействия биологического оружия
2012 | Հոդված/Article
Հայաստան: Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 10 (148) հոկտեմբեր, 2012, էջ 69-71
Evaluation of pollution level of soils of ecologically vulnerable areas around Agarak town and suggestion of improvement ways
2012 | Թեզիս/Thesis
4th International Congress “Soil science for the benefit of mankind and environment” 2012, Bari, Italy, p. 2351
K. A. Ghazaryan , S. H. Minasyan, K. V. Grigoryan , G. A. Gevorgyan
Chemico-ecological evaluation of the quality of Lake Arpi waters according to nutrient elements
2012 | Հոդված/Article
International Journal of Arts and Sciences, 2012, v. 5, #4, p. 265-268
|
Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2012 | Գիրք/Book
Մաս 1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2012, 280 էջ
Determination and investigation of pollution օf the Nir river in Ardabil province of Iran (Իրանի արդաբիլ շրջանի Նիր գետի աղտոտվածության որոշումը և ուսումնասիրությունը)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012 #1(227) էջ 59-63 (անգլերեն)
|
Ирригационные свойства вод реки Дебед (Դեբեդ գետի ջրերի ոռոգելի հատկությունները)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #2, էջ 64-67 (ռուսերեն)
|
Ա. Բեհմանիշ , Կ. Վ. Գրիգորյան
Բաբոլռուդ գետի հիդրոքիմիական կազմը և ոռոգման հատկությունները
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), 2011, էջ 58-61
|
Գ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Դանիելյան , Կ. Վ. Գրիգորյան , Ս. Հ. Մինասյան
Մեղրիգետ, Ողջի և Արծվանիկ գետերի ծանր մետաղներով և ալյումինով աղտոտվածության աստիճանը
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 50-53
|
The problem of pollution with heavy metals and possible risks related to that in watersheds with the developed metallurgical industry
2010 | Հոդված/Article
“Water Observation and Information System for Decision Support” BALWOIS fourth International scientific conference, Ohrid, Republicn of Macedonia, 2010. On line: http://www.balwois.com/balwois/abstract.php?id=1799
The problem of environmental pollution with chlorinated pesticides in developing countries
2010 | Թեզիս/Thesis
International Congress of Young Scientists,Yerevan State Medical University, The New Armenian Medical Journal, Vol. 4, No 1, 2010, pp. 36-37
Ահադզադե Ա., Գրիգորյան Կ.
Իրանի Բալիքլի գետի միջավայրի աղտոտվածությունը և ֆիզիկաքիմիական պարամետրերը
2010 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, LXII, 2, Երևան, 2010, էջ 14-20
E. Coli как покaзатель санитарного состояния воды рек Сюникской области в Армении
2010 | Թեզիս/Thesis
Биология наука XXI века 14-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 2010, том 2, стр. 24-25
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
2010 | Գիրք/Book
Զանգակ-97, Երևան, 2010, 223 էջ
Determination of mercury concentration in Bandar Imam marine sediments (Persian Gulf)
2010 | Հոդված/Article
Biological journal of Armenia, LXII, 4, 2010, p. 66-72
Уровень загрязнения водосбора реки Вохчи тяжелыми металлами
2010 | Հոդված/Article
Биология наука XXI века, 14-я Пущинская школа – конференция молодых ученых, Пущино, 2010, том 2, стр. 18-19
Դանիելյան Ա.Ա. , Գևորգյան Գ.Ա., Գրիգորյան Կ.Վ. , Մինասյան Ս.Հ.
Ողջի գետի և նրա ջրահավաք ավազանի հիմնական գետերի էկոլոգիական գնահատականը հիդրոֆիզիկական և հիդրոքիմիական ցուցանիշներով
2010 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, հատոր LXIII, 1, 2011թ. էջ 62-66
The content of organic matter in rivers water of Meghriget and Voghchi rivers catchment basins
2010 | Հոդված/Article
International Congress of Young Scientists,Yerevan State Medical University, The New Armenian Medical Journal, Vol. 4, No 1, 2010, pp. 44-45
Implementation of Dabbed river watershed basin ecological assessment in Armenia, by the water landscapes ecological condition
2009 | Հոդված/Article
MACE Green Week Scientific Conference 2009 "Multi-Level Processes of Integration and Disintegration", Berlin, Germany, 2009. On line
Determination of salt tolerance in wild einkorn wheat (Tritcum boeoticum Boiss.) under in vitro conditions
2009 | Հոդված/Article
Crop wild relative. Issue 7 April, 2009, pp. 4-7
Կենսաբանական անվտանգության խնդիրների լուսաբանումը էկոլոգիայի դասավանդման համակարգում
2009 | Հոդված/Article
Բնագետ, 1-2, Երևան, 2009, էջ 48-49
Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2009 | Գիրք/Book
Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ
PCR based identification as sensitive method for qualitative detection of genetically modified organisms
2009 | Հոդված/Article
Biological Jоurnal of Armenia, N 3 (61), 2009, pp. 63-71
Possible environmental risks of introduction of genetically modified plants in Armenia and their assessment
2009 | Հոդված/Article
Biological Jоurnal of Armenia, N 3 (61), 2009, pp. 63-71
Роль устойчивого использования водных ресурсов и важность экологического образования для эффективного планирования этого процесса
2009 | Հոդված/Article
II Всеармянская научная конференция по проблемам образования “Естествознание в 21-ом веке: проблемы обучения и пути их решения”, журнал “Бнагет”, сборник материалов научной конференции, Ереван, 2009, с. 217-219
Determination of salt tolerance in wild einkorn wheat (Triticum boeoticum Boiss.) under in vitro conditions
2009 | Հոդված/Article
The newsletter of the Crop Wild Relative Specialist Group, IUCN, Italy, N7, 2009, pp4-7
|
Сохраняемость энтомопатогенных кристаллообразующих бактерий на листьях яблони ( Բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաների պահպանելիությունը խնձորենու տերևների վրա)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 118-122 (ռուսերեն)
|
Բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաների պահպանելիությունը խնձորենու տերևների վրա
2008
Հեդված
Գիտական տեղեկագիր, ԵՊՀ, Երևան, 2008, N 2, էջ 118-122
About the urgency of forecast climate change influence studying in some species of soil ecosystems, cooperated in the predator-victim system
2008 | Հոդված/Article
6th Annual International Conference of REC Caucasus for Climate change Shindisi (Georgia), 2008, p. 96-98
The importance of Integrated Policy in Socio-Economical and Environmental fields for the Sustainable Development in Debed River Watershed Basin
2008 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of The Internathional Scintific Conference, “The importence of ecology and nature protection in the sustainable development perspectives”, 20-21 November, Yerevan, 2008, p. 122
Ն.Ա. Հովհաննսիյան , Է.Մ. Դուլու, Ա.Հ. Եսայան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Մ.Ռոջեր, Հ. Կնոուպֆեր, Ա.Ամրի, Ա.Մ.Դանիելյան
ԴնԹ մարկերների կիրառումը մշակաբույսերի վայրի ցեղատեսակների գենետիկական բազմազանության և սելեկցիոն պոտենցիալի գնահատման համար
2008 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբ.հանդես, 4(60), 2008, pp. 62-67
|
Թեղուտ գյուղի` որպես էկոլոգիական ռիսկային տարածքի, շրջակա անտառների հողերի ընդհանուր բնութագիրը
2008 | Թեզիս/Thesis
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, Ե. 2008, էջ 33
|
Ֆերմենտների ակտիվությունը որպես ծանր մետաղներով աղտոտված հողերի ախտորոշիչ ցուցանիշ
2008 | Գիրք/Book
Երևանի պետ. համալս. Հրատ., 2008, 28 էջ
Ա.Ա. Դանիելյան , Մ.Ռ. Դալլաքյան, Կ.Վ. Գրիգորյան , Է.Խ. Ղուկասյան
Հատակային ֆաունայի բազմազանություը Դեբեդ գետի ջրահավաք ավազանի տարածքում
2008 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբ. հանդես, Երևան, 2008, N1-2, էջ 99-102
Ջերմաստիճանի ազդեցությունը ճմալեռնամարգագետնային հողի հիմնային ֆոսֆատազի ազդեցությամբ նատրիումի պ-նիտրոֆենիլֆոսֆատազի հիդրոլիզի արագության վրա
2008 | Թեզիս/Thesis
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, Երևան, 2008, էջ 103.3
Աղաջանյան Է., Աթոյանց Ա., Վարժապետյան Ա., Պողոսյան Վ., Գրիգորյան Կ. , Դանիելյան Ա. , Հարությունյան Ռ.
Որոշ գետերի աղտոտվածության մուտագեն ակտիվության բացահայտումը բուսական թեստ համակարգի կիրառմամբ
2008 | Թեզիս/Thesis
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հայաստան, 2008թ., էջ 57
Общая характеристика загрязнения почвы, окружающей аэропорт “Звартноц” города Ереван, Организация почвенных систем
2007 | Հոդված/Article
Труды 2-ой Национальной конференции с международным участием “Проблемы истории, методологии и философии почвоведения, том 2, Пущино, 2007, с. 271-273
The main difficult problem of waste dumps of production and use in the watershed of river Debed in Armenia
2007 | Թեզիս/Thesis
3rd International Conference of Yong Scientists, “Biodiversity, Ecology, Evolution, Adaptation”, 2007, Odessa, Ukraine, p. 242
Ա.Ա. Դանիելյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Լ.Կ. Մկրտումյան, Հ.Է. Միքայելյան
Դեբեդ գետի ջրահավաք ավազանի աղտոտվածությունը քլորօրգանական պեստիցիդներով
2007 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Երևան, 2007թ., N 6, էջ 310-316
General characteristic of the soils neighboring the Yerevan city “Zvartnots” airport
2007 | Թեզիս/Thesis
Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Materials of III International Young Scientists conference. Odesa, 2007, P. 277
Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն
2007 | Գիրք/Book
Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ
Определение концентраций тяжелых металлов в зообентосе на ICP-MS и их влияние на процессы самоочищения быстротечных рек
2007 | Թեզիս/Thesis
Масс-спектрометрия и ее прикладные проблемы
Третий сьезд ВМСО, Москва, 03-07 сентября 2007, АС-14
Կենսածին տարրերով էկոհամակարգերի աղտոտման աղբյուրները Թումանյանի տարածաշրջանում
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 154-157
|
Գ. Ա. Փարսադանյան , Մ. Գ. Գևորգյան, Ն. Մ. Բեյլերյան, Կ. Վ. Գրիգորյան
Изучение кинетики и механизма фосфатазной реакции в выщелоченном черноземе (Ֆոսֆատազային ռեակցիայի կինետիկայի և մեխանիզմի ուսումնասիրությունը հիմնայնացված սևահողում)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 83-91(ռուսերեն)
|
Ն. Փ. Ղազարյան, Կ. Վ. Գրիգորյան , Մ. Ա. Սարգսյան, Շ. Ս. Քառյան
Численность аммонифицирующих бактерий в светло-каштановыхи бурых полупустынных почвах яблоневых садов после интродукции энтомопатогенных кристаллообразующих бацилл (Խնձորենու այգիների բաց շագանակագույն և գորշ կիսաանապատային հողերի ամոնիակ գոյացնող բակտերիաների քանակությունը միջատասպան բյուրեղառաջացնող բակտերիաների ներմուծումից հետո)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 71-77 (ռուսերեն)
|
Роль лесных сообществ в пределах аэротехногенно загрязненного водосбора
2006 | Թեզիս/Thesis
Биология наука XXI века, 10-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 2006. стр. 272.
Реакция гидрофитов на загрязнение среды тяжелыми металлами.
2006 | Թեզիս/Thesis
Биология наука XXI века, 10-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 17-21 апреля 2006 года, сборник тезисов, стр. 271
Бактериопланктон как индикатор эвтрофирования озер
2006 | Թեզիս/Thesis
Биология наука XXI века, 10-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 2006. стр. 195
Greenhouse gases, exhausted into the atmosphere as a result of agricultural activities in the watershed basin of Lake Arpi and economic assessment of the harm caused by them
2006 | Թեզիս/Thesis
6th Annual International Conference of REC Cauca-sus “Climate Change”, Shindisi, Georgia, 2006, p.71-72
Բնական ջրերի անալիզի մեթոդներ
2006 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան 2006թ., 72 էջ
Դեբեդ գետի ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական վիճակի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա
2006 | Հոդված/Article
«Անդրսահմանային Քուռ և Արաքս գետերի ջրային պաշարների օգտագործման ու բնապահպանական հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի հոդվածներ, Երևան, 2006, էջ 52-55
|
Численность аммонифицирующих бактерий светло-каштановых и бурых полупустынных почвах яблоневых садов после интродукции энтомопатогенных кристаллообразующих бацил.
2006 | Հոդված/Article
Ученые записки, ЕГУ, N3, стр. 71-77, Ереван, 2006.
Կենսածին տարրերով էկոհամակարգերի աղտոտման աղբյուրնե րը Թումանյանի տարածաշրջանում
2006 | Հոդված/Article
Գիտական տեղեկագիր, ԵՊՀ, N1, 2006, էջ 154–157
Արփի լճի ջրերի հիդրոքիմիական բնութագիրը և ոռոգիչ հատկությունները
2006 | Թեզիս/Thesis
«Անդրսահմանային Քուռ և Արաքս գետերի ջրային պաշարների օգտագործման ու բնապահպանական հիմնախնդիրները»հանրապետական գիտաժողովի հոդվածներ, Երևան, 2006, էջ 55–57
|
Արփի լճի և նրա ջրհավաք ավազանի աղտոտման հետևանքով առաջացած վնասների տնտեսական գնահատականը
2005 | Հոդված/Article
Հայկական ‎ ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտի 60 ամյակին նվիրված Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանսի նյութեր, 2005, էջ 88 – 90
Экономическая оценка природных ресурсов озера Арпи и его водосборного бассейна
2005 | Հոդված/Article
Международный научный журнал “Известия” Государственного Аграрного Университета Армении, 2005, N6 (14), стр. 114 – 116.
On-line course of basics of environment as one of the models of continual environmental education for sustainable development
2005 | Հոդված/Article
Fifth Annual International Conference of REC Caucasus, Education for sustainable development, Proceedings of the Conference, Tbilisi, 2005, pp. 76-78
Казарян Н.П., Григорян К.В. , Саркисян М.А.
Испытание кристаллообразующих штаммов BT(NAR)-3 и BT(NAR)-7 против гусениц горного кольчатого шелкопряда младших возрастов
2005 | Թեզիս/Thesis
Материалы XIV Международного Симпозиума «Нетрадиционное Растениеводство, Эниология, Экология и Здоровье, 2-й съезд селекционеров. Симферополь, 2005, стр. 668-669.
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Գրիգորյան Կ. , Պիպոյան Ս., Ստեփանյան Ք., Պետրոսյան Ռ., Ղուկասյան Գ., Ավանեսյան Լ., Ասատրյան Լ., Կիրակոսյան Լ., Հարութունյան Դ.
«Էկոլոգիայի հիմունքներ» առարկայի ծրագիր միջին մասնագիտական կրթության մասնագետների համար
2004 | Գիրք/Book
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 25.05.2004թ. N361-Ա/Ք հրամանով, Երևան, 2004 թ.16 էջ
Կենսաբազմազանության պահպանման հիմնախնդիրները
2004 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Մարդկային զարգացման հիմունքներ (ուսումնական ձեռնարկ մագիստրոսների համար). Եր.: Նոյան Տապան, 2004, էջ 132-139
Գրիգորյան Կ.Վ. , Պողոսյան Վ.Ռ.
Շրջակա միջավայրի պահպանությունը որպես մարդու առողջ ապրելակերպի իրավունքի երաշխիք
2004 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, N5-6, Ստեփանակերտ, 2004, էջ 213-220
The negative influence of human activity on the degradation of Lake Arpi zooplankton species
2004 | Հոդված/Article
Electronic Journal of Natural Sciences National Academy of Sciences Republic of Armenia, 2004, 1(2), pp. 7-9
|
Լոռու մարզում մարդու գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայր ներմուծվող կենսածին տարրերի քանակական բնութագիրը
2004 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, գիտ. հոդվածների ժողովածու, հատոր 2, №3, 2004, Երևան, էջ 452-456
Գ. Ա. Ասատուրյան, Ս. Պ. Աբազյան, Կ. Վ. Գրիգորյան
Ծանր մետաղների և օրգանական պարարտանյութերի ազդեցությունը գարնանացան գարու և եգիպտացորենի բերքատվության վրա
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 148-150
|
Изменение агрохимических свойств почв предгорной зоны Армении при их окультуривании (Հայաստանի նախալեռնային գոտու հողերի ագրոքիմիական հատկությունների փոփոխուփյունը կապված կուլտուրականացման հետ )
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 111-117 (ռուսերեն)
|
Արփի լճի ավազանի գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա
2003 | Հոդված/Article
Հայաստանի Էկոլոգիական Հանդես, N 1, Երևան, 2003, էջ 65-68
Գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման արգասիքների ազդեցությունը ջերմոցային է‎ֆեկտի ուժեղացման վրա
2003 | Թեզիս/Thesis
«Ուտոպիական ‎հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար (Զեկուցումների դրույթներ), Երևանի պետ.համալս. հրատ., 2003, էջ 29-30
Ոռոգման ջրերի որակի գնահատման անհրաժեշտության մասին
2003 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Ստեփանակերտ, 2003, N3-4, էջ 40-42
The influence of the antropogenic factor on the change of number of zooplankton speciec of the Lake Arpi
2003 | Թեզիս/Thesis
“Исследование и охрана животного мира ‎южного Кавказа”, Материалы региональной конференции, посвященной 60-лети‎ю института зоологии НАН РА. Ереван, 2003, стр. 51-53
Մարդածին գործոնի ազդեցությունը Արփի լճի և նրա ջրահավաք ավազանի վրա
2002 | Թեզիս/Thesis
Անդրկովկասի տարածաշըրջանում ագրոպարենային համակարգի կայուն զարգացման հիմնխնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Մաս 1-ին,Երևան, 2002, էջ 303-306
|
Влияние тяжелых металлов в почвах на их содержание в некоторых сельскохозяйственных культурах
2001 | Թեզիս/Thesis
Тез. Докл. II Республиканской конференции “XXI век: экологическая наука в Армении”, Ереван, Бюракан, 2001, стр. 19
Изменение ферментативной активносто почв при их окультуривании (Հողի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունը մշակման ընթացքում)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 106-111 (ռուսերեն)
|
Химический состав и ирригационные свойства вод реки Раздан (Հրազդան գետի ջրերի քիմիական կազմը և ոռոգիչ հատկությունները)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 98-101 (ռուսերեն)
|
Semerjyan I.G., Grigoryan K.V.
Diagnostics of solids pollited with heavy metals by enzime attivity
2000 | Թեզիս/Thesis
Conversion Potential of Armenia and YSTC Programs. International Seminar, Yerevan, 2000, p.199
И.Г. Семерджян, К.В. Григорян
Ферментативная активность бурых полупустынных почв
2000 | Թեզիս/Thesis
Международная Академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Вестник, Санкт-Петербург, 2000, N7(31), стр. 24-25.
Кинетика и механизм гидролиза Na-b-глицерофосфата слабоэродированным карбонатным черноземом
2000 | Հոդված/Article
Сб. статей молодых ученых. Естественные науки, изд. ЕГУ. Ереван, 2000, N 2, с.116-120.
Լ. Վ. Մարտիրոսյան, Կ. Վ. Գրիգորյան
Поглощение тяжелых металлов растениями из питательного раствора (Սննդարար լուծույթից ծանր մետաղների կլանումը բույսերի կողմից)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 120-123 (ռուսերեն)
|
Изменение химического состава и ирригационных свойств вод бассейна реки Дебед в связи с их антропогенным загрязнением (Դեբեդ գետի ավազանի ջրերի քիմիաբան կազմի և իրիգացիոն հատկությունների փոփոխությունը կապված անթրոպոգեն աղտոտման հետ)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 110-115 (ռուսերեն)
|
Լ. Գ. Եսայան, Կ. Վ. Գրիգորյան , Է. Ա. Սաֆրազբեկյան
Изменение химического состава и ирригационных свойств вод реки Раздан в связи с их антропогенным загрязнением (Հրազդան գետի ջրերի քիմիական կազմի և ոռոգիչ հատկությունների փոփոխությունը կապված նրանց անտրոպոգեն աղտոտման հետ)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 118-122 (ռուսերեն)
|
Влияние загрязненных вод на на физические и физико-химические свойства почв (Արդյունաբերական թափոններով աղտոտված ոռոգիչ ջրերի ազդեցությունը հողի ֆիզիկական և ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների վրա)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 124-129 (ռուսերեն)
|