Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Տարիել Կարապետի Բարսեղյան

Ամբիոնի պատվավոր վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1962 - 1967 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ,
1967 - 1970 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Գույքային պատասխանատվության ինստիտւտի էվոլյուցիան և արդիական հիմնահարցերը», ի.գ.դ., 2006, ԺԲ.00.03, Մասնավոր իրավունք:
«Մատակարարի պատասխանատվությունը մատակարարման պայմանագրի առարկային ներկայացվող պահանջների խախտման համար», ի.գ.թ.1972թ,
ԺԲ.00.03, Մասնավոր իրավունք:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրաունք, Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվություն, մտավոր սեփականության իրավունք, գործարարական իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Գործարարական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1970 թ-ին ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
1967 - 1972 թթ. ՀԽՍՀ ավտոտրանսպորտի մինիստրության թիվ 1 տրեստում որպես իրավախորհրդատու
1973 թ-ին ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ավագ դասախոս
1973, 1975 թթ. դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ
1977 թ-ին ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
1988 թ-ին Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
1990 թ-ին ՀՀ Գերագույն դատարանի նախագահ
1990 թ-ին Մոսկվայի պետական համալսարանում քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնների վարիչների վերապատրաստում
2002 թ-ին Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
2008 թ-ին վերընտրվել է Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
2013 թ-ից Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի պատվավոր վարիչ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.03) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ,
Իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ,
Արդարադատության խորհրդի անդամ,
ՀՀ Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Մտավոր սեփականության իրավունք
2020 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, երկրորդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2020, 304 էջ
Գյուղացիական տնտեսության քաղաքացիաիրավական կարգավիճակը
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 144-171
|
Ձեռքբերման վաղեմություն
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2), էջ 28-43
|
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2014 | Գիրք/Book
4-րդ հրատարակություն Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2014,Արաջին մաս, 560 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական գործող օրենսգրքի ներկա վիճակը և կատարելագործման հեռանկարները
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012), Երևան, 2013, էջ 57-76
Անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունը
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 3-14
|
Բարեխղճության դերը քաղաքացիական իրավահարաբերությունների կարգավորման գործում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՀՀ անկախության 20-ամյակին, ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ 31-44
Մտավոր սեփականության իրավունք
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, ՙԱսողիկ՚, 2012, 304 էջ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
2011 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան
4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով), Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ:
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների դերը շուկայական հարաբերություններում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 131.3, Երևան 2010թ., էջ 5-15
|
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվի դերը շուկայական հարաբերություններում
2010
Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 131.3, ԵՊՀ, 2010, էջ 16-23
Հայաստանի Հանրապետությունում եկեղեցին անջատ է պետությունից, հոդված 8.1
2010
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 123-130
Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու, տնօրինելու ևկտակելու իր սեփականությունը (հոդված 31, կետ 1.)
2010
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 359-365
Մտավոր սեփականությունը պաշտպանվում է օրենքով (հոդված 31, կետ 5.)
2010
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 376-379
Պայմանագրի դերը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմում
2010 | Հոդված/Article
Պետութուն և իրավունք, թիվ 3(49), Երևան, 2010, էջ 7-17
|
Проблемы совершенствования положений гражданского кодекса Республики Армения (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների կատարելագործման հիմնախնդիրները)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 130.3, Երևան 2010թ., էջ 55-63
|
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
2009 | Գիրք/Book
Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 496 էջ, (Երևանի համալսարանի հրատ., 2003, 416 էջ):
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (առաջին մաս)
2009 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2009, 560 էջ, (Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2000, 528 էջ, Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, 560 էջ):
Գործարարական իրավունք
2009 | Հոդված/Article
Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2009, 352 էջ
Բարեվարքության կանոնների դերը քաղաքացիական հարաբերությունների կարգավորման գործում
2008 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 5-19
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (երկրորդ մաս)
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 560 էջ
Ագրարային քաղաքականության օրենսդրական ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, 2007թ., էջ 6-13:
Կրոնական կազմակերպությունների քաղաքացիաիրավական կարգավիճակը
2007 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու ( 29 նոյեմբերի 2007թ.), էջ 5-24
Неустойка, как мера ответственности (Տուժանքը որպես պատասխանատվության միջոց)
2006 | Հոդված/Article
М., Юрист, #7, (Մոսկվա, “Յուրիստ”, թիվ 7), 2006, էջ 20-22
Գույքային պատասխանատվության էվոլյուցիան և արդիական հիմնահարցերը
2006 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, 256 էջ
|
Դրամական պարտավորությունների խախտման համար գանձվող տոկոսները գույքային սանկցիաներ են
2006 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, 2006, թիվ 8 (130), էջ 1-4:
Специфика оперативно-регулятивных санкций (Օպերատիվ-կարգավորիչ սանկցիաների առանձնահատկությունները)
2006 | Հոդված/Article
Юрист, Москва, #8 (“Յուրիստ”, Մոսկվա, թիվ 8), 2006, էջ 45-48
Գույքային պատասխանատվության կիրառման մեխանիզմների փոփոխությունը XX դարում
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան., 2006, թիվ 3, էջ 24-29
Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության բնորոշ առանձնահատկությունները
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, 2005թ., թիվ 2, էջ 6-12:
Քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության տեսակները
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2002 թ., թիվ 1-2, էջ 31-38:
Գույքային պատասխանատվության զարգացման էվոլյուցիան
2003 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, 2003, թիվ, էջ 19-20:
Մեղքի հիմնահարցը քաղաքացիական իրավունքում
2003 | Հոդված/Article
Երևան, 2003, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70 ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, էջ 57-71
Գույքային պատասխանատվության հասկացությունը
2003 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, 2003, թիվ 4, էջ 23-29:
Ինտեգրալ միկրոսիստեմների տոպոլոգիաներրի իրավական պահպանությունը
2002 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2002, թիվ 1 (15), էջ 24-29
Օտարերկրյա ներդրումների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները
2002 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, Եր., 2002 թ., թիվ 21 (59), էջ 5 -7
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001
Քաղաքացիների մասնակցությունը առևտրային հարաբերություններին
2000 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 2000 թ., թիվ 3-4, էջ 29-33:
Основные проблемы гражданско-правового регулирования рыночных отношений в Республике Армения/Հայաստանի Հանրապետությունում շուկայական հարաբերությունների կարգավորման հիմնախնդիրները (ռուս.)/
1999 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) Եր., 1999 թ., թիվ 2-3, էջ 48-53
Տնտեսական կազմակերպությունների գույքային պատասխանատվության բարձրացման պրոբլեմի էությունը և ուսումնասիրման առանձնահատկությունները
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 1986, թիվ 1 (58), էջ 17-25:
Տնտեսական կազմակերպությունների հարաբերություններում կիրառվող գույքային պատասխանատվության արդյունավետությունը
1988 | Գիրք/Book
Եր., «Հայաստան» հրատ., 1988, 96 էջ:
Մատակարարի պատասխանատվության մի քանի հարցեր
1976 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 1976, 128 էջ: