Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Արմեն Արտաշեսի Հովհաննիսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
2011 - 2014 թթ. ԵԿՏԱ ասպիրանտուրա
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերջնական դատավարական որոշումների վերանայման հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում», ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 Դատական իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Դատական վերանայման հիմնահարցերը, դատավարական հարկադրանքի միջոցների հիմնախնդիրներ, մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության հետ կապված հարցեր

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ քրեական դատավարություն, ՀՀ արդարադատության համակարգը, Քրեական դատավարություն (գործնական)

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2009 - 2015 թթ. առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ, քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
10/2010 - 12/2012 ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության փորձագետ
12/2012 - 04/2014 ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության առաջատար մասնագետ
04/2014 - 11/2014 ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետ
11.2014 - 02.2019թթ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական
2019 թ.-ից ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
02.2019 - 03.2019 թթ. Վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի`իրավական փորձաքննությունների ծառայության գլխավոր մասնագետ
02.2019 - 10.2020 թթ. Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի դատարանի դատավոր
10.2020 թ. առ այսօր ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ

Պարգևներ/կոչումներ
-ՀՀ դատական ծառայության 1-ին դասի խորհրդական՝ տրված ՀՀ դատական դեպարտամենտի ղեկավարի կողմից,
-ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդական՝ տրված ՀՀ վարչապետի կողմից,
-ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան՝ տրված ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի կողմից:

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ԵՊՀ իրավագիտություն 001 մասնագիտական (թվանիշը ԺԲ.00.04) խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
զինապարտ

Արմեն Հովհաննիսյան , Առնոլդ Վարդանյան
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ միակողմանի հայտարարությունը կամ բարեկամական կարգավորումը հաստատելու վերաբերյալ որոշումը՝ որպես նոր հանգամանքով բացառիկ վերանայման հիմք ՀՀ քրեական դատավարությունում
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 96-103 էջեր
|
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019
Judgment of the European Court of Human Rights as a Basis for Exceptional Review in Criminal Procedure in a Form of New Circumstance
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 258-269
|
Նոր Երևան եկած և նոր հանգամանքներով բողոք ներկայացնելու ժամկետների հետ կապված հիմնահարցերը
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 314-325
|
Նոր երեվան եկած և նոր հանգամանքներով բացառիկ վերանայման ինստիտուտի ծագումը և զարգացումը
2016 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 26-37
Նոր երևան եկած հանգամանքներով վերջնական դատական ակտերի վերանայման նախնական վարույթում առկա հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2016, 2 (72), էջ 204-215