Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Pedagogy and Education Development Center

Социально-педагогические условия формирования культуры здарового образа жизни учащихся
2021 | Հոդված
Вестник Черкаского национального университета, Украина, N 1, ст. 205-212, 2021
Համակարգային մոտեցում կոնֆլիկտների ուսումնասիրմանը
2021 | Հոդված
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2021, թիվ 1 (5), էջ 191-198
Մանկավարժական առողջագիտության դերը սովորողների աշխատունակության բարձրացման և գերհոգնածության կանխարգելման գործում
2020 | Հոդված
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 181-190
Ընտանիքում Երեխաների Հանդեպ Բռնության Երեվույթները Եվ Դրանց Հետեվանքները
2019 | Հոդված
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1-1, 94-103 էջ
Современные Требования К Профессиональной Компетентности Преподавателя
2019 | Հոդված
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 139-140 էջ
Соотношения национальных и общечеловеческих ценностей как предпосылка продуктивной деятельности будущего педагога
2018 | Հոդված
Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, вып.3, стр. 190-194
|
Современные требования к преподавателю в контексте реформы высшего образования республики Армения
2018 | Հոդված
Вісник Черкаського університету. Серія ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018, № 5, стр. 24-28
|
Ազգային և համամարդկային արժեքների հարաբերակցությունը նոր սերնդի դաստիարակության գործում
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 335-341
|
Երեխայի դաստիարակությունն ընտանիքում տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2016 | Հոդված
Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 2016, 9-14 էջ
|
, , , , , ,
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Գիրք
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Ընտանիքը երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-մշակութային միջավայր
2016 | Հոդված
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2016, 1, 347-350 էջ
|
Նորովի մոտեցում ընթացիկ գնահատման հարցին՝որպես որակի ապահովման գործոն
2015 | Հոդված
«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 7-11
Ընտանեկան դաստիարակության սխալները որպես երեխայի վարքային շեղումերի նախապայման
2015 | Հոդված
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 20 -24
Հայաստանում թրաֆիքինգի հիմնախնդիրը անչափահասների շրջանում
2015 | Հոդված
«Մանկավարժության արդի հիմնախնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Եր. 2015, էջ 21-27
Ընտանեկան դաստիարակության սխալները որպես երեխայի վարքագծային շեղումերի նախապայման
2014 |
Թեզիսներ «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 17-18 հոկտեմբեր, Եր. 2014, էջ 23-24
Проблема трафикинга у несовершеннолетних в Армении
2014 |
Труды международной научной конференции, 24-29 марта, 2014, том 2, ст. 69
Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության դասընթացում
2013 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք», N3-4, 2013, Էջ 123-128
Ներառական ուսուցման կազմակերպման հիմնախնդիրները հանրակրթության ոլորտում
2012 | Հոդված
«Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու թիվ 2, /5/, 2012, Էջ 114-119
Արժեհամակարգի վերարժեքավորման և նորսերնդի դաստիարակության հարաբերակցությունը տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2011 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք», N3-4, 2011, Էջ 48-52
Դիստանցիոն կրթությունը Հայաստանում (սոցիոլոգիական հարցումներ սահմանափակ կարողություններով երեխաների և ավագ դպրոցականների շրջանում)
2010 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք», N3-4, 2010, էջ 149-154