Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Pedagogy and Education Development Center

Сравнительный Анализ Управления Системами Высшего Образования Республики Армения И Италии
2020 | Հոդված
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 62-66 էջ
Применение Современных Методов Воспитания В Семьях С Различными Подходами К Процессу Социализации Личности Ребенка
2020 | Հոդված
Գիտական Արցախ, 2020, 1(4), 162-169 էջ
Сравнительный Анализ Управления Систем Высшего Образования Италии И Германии
2019 | Հոդված
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 100-108 էջ
Сравнительный Анализ Управления Системами Высшего Образования Франции И Италии
2019 | Հոդված
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 4, 177-181 էջ
Сравнительный Анализ Управления Систем Высшего Образования Во Франции И В Испании
2019 | Հոդված
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1, 203-211 էջ
Сравнительный анализ управления системами высшего образования Германии и Испании
2018 | Հոդված
Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. 2018, 5, стр. 3-7
|
Сравнительный анализ управления систем образования РА и Испании
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 11-19
|
Особенности управления системы высшего образования Германии
2016 | Հոդված
Մխիթար Գոշ, 2016թ․, 2/45/, 25-28 էջ, Հայաստան
|
Հայաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման մարմինների առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Զանգակ-97, 42-46 էջ, Երևան, 2015թ.
Особенности управления системы высшего образования Франции
2013 | Հոդված
Որակյալ ուսուցման հիմնախնդիրները ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում ՀՀ ԿԳՆ և «Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության համատեղ գիտաժողովի հոդվածների հավաքածու, Մաս I, 72-78 էջ, Երևան, 2013թ.
Сравнительный анализ управления системами высшего образования Республики Армения, Франции и Германии
2007 | Հոդված
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար, N 1-2, 94-103 էջ, Երևան, 2007թ.
Сравнительный анализ управления системами образования Республики Армения и Германии
2005 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք» գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր, N 2-3, 173-182 էջ, Երևան, 2005 թ.