Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Факультет истории

Эдик Минасян, героическая деятельность армянок в годы освободительного движения конца XIX–начала XX века
2020 | Հոդված
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 283-285 էջ, 2020
,
Աղբյուր Սերոբ (կյանքն ու գործունեությունը)
2017 | Հոդված
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 81-90 էջ, Հայաստան
|
Արշավախմբերը որպես ազատագրական պայքարի յուրահատուկ ձև
2016 | Հոդված
Актуальные научные исследования в современном мире: ХІ Междунар. научн . конф., 26 - 27 марта 2016 г., Переяслав - Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав - Хмельницкий, 2016 . - Вып. 11 , ч. 2 – 1 65 с., стр. 21-25
|
Սարգիս Կուկունյանի արշավանքը
2016 | Գիրք
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 180 էջ, Հայաստան, Երևան
Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը
2016 | Հոդված
Ակունք: 2016թ․, 1 (13), 105-111 էջ, Հայաստան
|
Թորգոմի «Մրրիկ» խմբի սահմանանցումը
2016 | Հոդված
Актуальные вызовы современной науки. 2016, Вып. 1, ч. 4, стр. 43-50
|
,
ՀՅԴ կողմից Սասուն ուղարկված արշավախմբերը 1903 - 1904 թթ .
2016 | Հոդված
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, Вып. 1 2 , ч. , стр. 16-32
|
Խանի «Շանթ» մարտախմբի կռիվը Խաստուրում
2011 | Հոդված
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 196-206
Կայծակ Վաղարշակի «Դժոխք» հեծելախմբի սահմանանցումը
2010 | Հոդված
Պատմության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Բ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 80-87
Որսկան մարտախմբի կռիվը Զարդանիսի մոտ
2010 | Հոդված
Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Ե մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 302-310