Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Факультет экономики и менеджмента

, ,
Տնտեսական մրցակցությունը և համագործակցությունը սոցիալական կապիտալի համատեքստում
2019 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 41-48
|
, ,
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին
2017 | Գիրք
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ
,
Սյունիքի լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման հեռանկարները ՀՀ սոցիալ-տնտեսական ու էկոլոգիական խնդիրների լուծման համատեքստում
2016 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 24-33
|
, ,
Բնակչության առողջությունը՝ մարդկային կապիտալի բաղադրամաս. կորուստները և կանխման հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 180-193
|
Գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի կորուստները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Հոդված
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 354-366
|
,
Միգրացիան արտագաղթի տեսակ և դրա զարգացումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Հոդված
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 55-70
|
Բնակչության եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք
Երևան, 2011թ.,140 էջ
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը և հարստության բևեռացումը
2011 | Գիրք
Տարեգիրք, Երևան,2011թ.,82 էջ
, , , , , , ,
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
, , , , , , , ,
ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
2010 | Գիրք
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
Անցումային տնտեսության տեսություն
2008 | Գիրք
ԵՊՀհրատարակ.,Երևան, 2008թ., 150 էջ
, ,
Բնակչության վերարտադրության հիմնախնդիրների արտացոլումը տնտեսագիտական մտքի զարգացումներում
2006 | Հոդված
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2(66),2006 թ. էջ 210-217
|
Մոդելային մտածողության ներմուծումը քաղաքատնտեսության մեջ մակրոտնտեսական պարզ վերարտադրության տեսության էվոլյուցիայի համատեքստում
2006 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 63-71
|
«Մարդկային զարգացման հիմունք¬ներ» դասընթացի ուսումնական ծրագիր: Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթականծրագիր
2004 | Հոդված
Երևանի համալս.հրատ., 2004թ., էջ 25-27
, , , , ,
«Տնտեսագիտություն» դասագիրք ավագ դպրոցի աշակերտների համար
2004 | Գիրք
Երևան, 2004թ.228 էջ
, ,
Մարդկային զարգացման հայեցակարգը և մարդկային կապիտալի զարգացման աստիճանի գնահատումը
2004 | Հոդված
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման միտումները ՀՀ-ում: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր2004 թ., էջ 114-117
Գլոբալացման պայմաններում համաշխարհային միգրացիայի դրսևորումների հարցի շուրջ
2004 | Հոդված
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ.,N 10-11էջ 130-133
Միգրացիան ԱՊՀ տարածքում
2004 | Հոդված
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #10-11, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2004թ., էջ 133-132
Միգրացիան ԱՊՀ ինտեգրացիոն տարածքում
2004 | Հոդված
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ., N 10-11էջ 133-135
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
,
Ձեռնարկության այլընտրանքային առաքելությունների կարևորության վրա ռազմավարական իրողությունների և տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցությունը
2003 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 23-29
|
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ
2003 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 3-10
|
,
Ձեռնարկության շահագրգիռ կող¬մերի դինամիկ հավասարակշռումը. Համագործակցության կենսունա¬կու¬թյունը և արդյունավետությունը
2003 | Հոդված
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.N 14-15, էջ 42-45
,
Ֆինանսական ակտիվների եկա¬մտա¬բերության և ռիսկայնության միջև հարաբերակցության կախվա¬ծությունը ժամանակային գործոնից. Մեթոդաբանությունը և իրական զարգացումները
2003 | Հոդված
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.,N 10-11, էջ 62-69
,
Ձեռնարկության այլընտրանքային առաքելությունների կարևորության վրա ռազմավարական իրողություն¬ների և տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցությունը
2003 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 3,էջ 23-29
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրներ
2003 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 1,էջ 43- 52
,
Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը
2003 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003 թ.,N 1էջ 37-42
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ
2003 | Հոդված
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 2003թ, Հ.2(110), էջ 3-10
,
Կապիտալի շարժունակության ազդեցությունը հայրենական ձեռնարկությունների գործունեության վրա
2003 | Հոդված
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.,N 4-5,էջ 102-105
Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը
2003 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 37-42
|
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրները
2003 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 43-52
|
Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը
2003 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի» 1(109), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003
Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ
2002 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2002, N 1 /106/,էջ 148-152
«Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման» առանձնահատկությունները պլանայինից շուկայական տնտեսության անցման շրջանում
2002 | Հոդված
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան, 2002թ.,էջ 4-9
Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ
2002 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 148-152
|
Դասախոսի սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը (հատուկ հետազո¬տու¬թյան նյութերով)
1999 | Հոդված
ԵՊՀ – 80Գիտական նստաշրջան Երևան, 1999թ.
Population Stratification of Armenia: the Realities of Social Economic Transformations
1999 | Հոդված
Russian Academy of Sciences, Society and Economy,#6, 1999
,
Ներդրումային ուղենիշի դերը ներդրումային գործունեության արդյունավետության գնահատման ընթացքում
1998 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 120-125
|
,
Բնակչության կենսամակարդակը ՀՀ-ում. ՀՀ տնտ. և ձեռնարկա-տիրության զարգացման արդի խնդիրներըiving Standard in the Republic of Armenia: the Current Problems of Economy and Proprietorship Development in the Republic of Armenia
1998 | Գիրք
ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի խնդիրները, Ազգային գիտաժողովի նյութեր, «Նոյանտապան» Երևան, 1998 թ.
IHE Lecturers: the Unprotected Middle Class
1998 | Հոդված
Yerevan, 1998
,
Բնակչության եկամուտների և կենսամակարդակի փոփոխությունների միտումները Հայաստանում (1980 - 90 թթ.)
1998 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (94), Երևան 1998թ., էջ 27-41
|
Բուհի դասախոսի սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը
1997 | Գիրք
«Փոփոխվող հասարակություն» ամսագիր, սոցիալական քաղաքականություն, Երևան, 1997թ.
The Present and Future of Economics Department of Yerevan State University
1995 | Գիրք
Center of Strategic Social Economics Research, 1995
Population Income Differentiation: Poverty and Scanty Means Families
1995 | Հոդված
Economic Education and Policy Analysis During the National Transition. Yerevan, 1995
The Social Problems of Population Living Standard in Armenia
1995 | Գիրք
UNESCO, 1995