Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Юридический факультет

Ժողովրդավարությունը և հասարակության մեջ կոնֆլիկտների կանխումը
2019 | Գիրք
Մենագրություն, Հայրապետ հրատ․, Երևան, 2019, 208 էջ
Իրավագիտության մարտահրավերները. ժողովրդի՞, թե՞ քաղաքականության ծառա
2019 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 3 (30), էջ 6-15
|
Ժողովրդի իշխանության դեմ հնարավոր ոտնձգությունները և ՀՀ իրավունքի համակարգում դրանց ամրագրման հիմնախնդիրները
2019 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 2 (29), էջ 3-16
|
Մշակութային և տնտեսական գործոնների հարաբերակցությունը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրման գործում
2019 | Հոդված
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 7-16
|
Defensibility as the Principle of State Construction: Concept and Normative Content
2018 | Հոդված
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 9-24
|
Ազատական իրավաբանական ուսմունքն իրավունքի փիլիսոփայության պատմության համայնապատկերում
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 14-22
|
,
Պաշտպանունակությունը որպես սահմանադրական կարգի հիմունք. նորմատիվ բովանդակությունը և հարաբերակցությունը պետական կառուցակարգի այլ սկզբունքների հետ
2018 | Հոդված
Հայկական բանակ, հանդես, Երևան, 2018, № 1-2(95-96), էջ 32-46
Սմբատ Սպարապետի և Մխիթար Գոշի դատաստանագրքերի նմանության հարցի իրավագիտական վերլուծություն
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 3-10
|
Պաշտպանութնակությունը որպես սահմանադրական կարգի հիմունք․ նորմատիվ բովանդակությունը և հարաբերակցությունը պետական կառուցակարգի այլ սկզբունքների հետ
2018 | Հոդված
Հայկական Բանակ, Հայաստան, 1-2 /95-96/, 232-245 էջ, 2018
Սմբատ Սպարապետի և Մխիթար Գոշի դատաստանագրքերի նմանության հարցի իրավագիտական վերլուծություն
2018 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Իրավագիտություն, Հայաստան, № 2 (26), 3-10 էջ, 2018
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության պետաիրավական համակարգի գործառութավորման փորձը և արդի հանրապետության կատարելագործման հայեցակարգային առաջարկներ
2018 | Հոդված
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 7-20
|
Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան
2018 | Գիրք
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2018։ Համահեղինակ: 176 էջ
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հայեցակարգի իրավական կարգավորման ու կառավարման հիմնահարցերը 1990-1995 թթ.
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Մարդու իրավունքների ու ազատությունների կենսագործման և սահմանափակման սահմանադրական նորամուծությունները (համակարգային և ձևական իրավաբանական մեկնաբանություն)
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 3-16
|
, , , , , , ,
Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը
2017 | Գիրք
Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ
«Իրավունքի կիրառում» հասկացության հիմնահարցերը
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 3-17
|
Պետության և իրավունքի տեսություն-1
2017 | Հոդված
ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ
Իրավահասկացողության տիպերը և դրանց արժանիքներն ու թերությունները
2017 | Հոդված
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 7-28
|
Պետության և իրավունքի տեսություն-1
2017 | Գիրք
Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ
Կրթության իրավունքի սահմանադրական և օրենսդրական կարգավորման հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 22-40
|
Կրթության սահմանադրական կարգավորման էվոլյուցիան Հայաստանի հանրապետությունում
2016 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 18-37
|
Рецепция судебных уставов Алесандра 2 в Первой республике Армения /1918-1920 гг./: Коллизия демократического законодательства и чрезвычайной ситуации
2016 | Հոդված
ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки, Тольяти, 2017, 1/28/ ст. 24-28
Պետության կառավարման ձևը և նրա պաշտպանության ու անվտանգության պրոբլեմը
2016 | Հոդված
Հայկական բանակ, հանդես, Երևան, 2016, № 2(88) էջ 45-53
Рецепция судебных уставов Алесандра 2 в Первой республике Армения /1918-1920 гг./: Коллизия демократического законодательства и чрезвычайной ситуации
2016 | Հոդված
ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки, Тольяти, 2017, 1/28/ ст. 24-28
Պետության կառավարման ձևը և նրա պաշտպանության ու անվտանգության պրոբլեմը
2016 | Հոդված
Հայկական բանակ, հանդես, Երևան, 2016, № 2(88) էջ 45-53
Արդի աշխարհի մանկավարժական համակարգերը և իրավաբանական կրթության հիմնահարցերը Հայաստանում
2016 | Հոդված
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 3-17
|
,
Դատավորների անփոփոխելիության սկզբունքի ձեվավորումը և արդի սահմանադրական իրավակարգավորումները (պատմահամեմատական իրավական վերլուծություն)
2016 | Հոդված
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 53-67
|
Հայաստանի և Կիլիկյան հայկական թագավորության իրավական համակարգերը և իրավունքի աղբյուրները
2016 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 3-12
|
Իրավագիտություն հասկացության իմաստները և պատմական ակունքները
2016 | Գիրք
Մենագրություն, Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան: 2016, 296 էջ (Հայ իրավագետներ. գիտակենսագրական հանրագիտարան, 7-9 էջեր: / Հ. Դերձյան)
Ռազմական և դիվանագիտական գաղտնիքի պահպանության կազմակերպական-իրավական միջոցները Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդրաններում
2016 | Հոդված
Հայկական բանակ, Երևան, թիվ թիվ 1(87), 2016, 67-77 էջեր
Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և ժողովրդավարական, իրավական հասարակության ռազմավարության օրենսդրական կենսագործումը 1990-1991 թթ.
2015 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-15
|
, ,
Հասարակագիտություն 11
2015 | Հոդված
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2015, 264 էջ:
Типы конституционного регулирования в трех армянских республиках и констиуционно-правовое закрепление политического нейтралитета вооруженных сил и гражданского контроля над ними
2015 | Հոդված
Право кавказкой цивилизации: Истоки, особенности, мировое значение: Материалы 4-ой междунарадной научхо-практической конференции / Отв. ред. Д.Ю. Шапсугов. Ростов-на- Дону: Изд. ООО Альтаир. 2015, с. 197-203
Արարատյան թագավորության իրավական քաղաքականության եվ իրավունքի աղբյուրների հարցի շուրջ
2015 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 3-16
|
Պետաիրավական ռեժիմի հասկացության հիմնախնդիրները
2015 | Հոդված
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 35-55
|
Սոցիոնորմատիվ կարգավորման համակարգի ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները Հին Հայաստանում (մ. թ. ա. III-II հազարամյակ)
2015 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-12
|
Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան
2014 | Գիրք
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2014, 176 էջ
Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը. Հին շրջանից մինչև մեր օրերը
2014 | Գիրք
Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 416 էջ
|
Issues of Legal Regulation of Filling the Gaps of Positive Law in the Republic of Armenia
2014 | Հոդված
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 9-16
|
«Իրավունք» հասկացության տեսամեթոդական և գործնական նշանակությունը
2014 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 144.3, 2014 (№ 3), էջ 3-13
|
Հայոց պատմություն
2014 | Հոդված
Հատոր 2. գիրք II: Միջին դարեր (IX դարի կես – XVII դարի առաջին կես): Հայ իրավագիտական մշակույթը XVI-XVII դ. կեսերին, Խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և ուրիշներ: Խմբագրակազմ Ա. Շահնազարյան և ուրիշներ:
Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2014, 655-659 էջեր:
Հայոց պատմություն
2014 | Հոդված
Հատոր 2. գիրք II: Միջին դարեր (IX դարի կես – XVII դարի առաջին կես): Իրավագիտությունը Կիլիկիայում: Խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և ուրիշներ: Խմբագրակազմ Ա. Շահնազարյան և ուրիշներ:
Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2014, 463-470 էջեր
Պետության և իրավունքի տեսություն - 1
2013 | Գիրք
Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2013, 224 էջ
Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան
2013 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 40 էջ
Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան
2013 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 40 էջ
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան
2013 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 28 էջ
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան
2013 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 28 էջ
Քաղաքացիական կրթություն. Բացատրական բառարան
2013 | Գիրք
Մենագրություն, GIZ – Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերություն, Երևան, 2013, 405 էջ
, , ,
Հասարակագիտություն 8-9-րդ դասարանների համար
2013 | Գիրք
Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2013: Համահեղինակ: 96 էջ
Компетенция парламентов первой Республике Армения в области правосудия (1918 - 1920 гг.)
2013 | Հոդված
Право и экономика, Журнал международного союза юристов, ном. 1(299), М., 2013, ст. 75-80
Գործառութային ինքնաբավությունը որպես դատական իշխանության կազմակերպման սկզբունք (պատմության դասերի տեսական իմաստավորում)
2013 | Հոդված
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողով նվիրված Շ.Ն. Պետրոսյանի 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի, 2012 թ.), Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013, 320 էջ, 19-29 էջեր
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան
2012 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ
Հասարակագիտություն. 9-րդ դասարան
2012 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ։
Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան
2012 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Ա տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ
Հասարակագիտություն. 11-րդ դասարան
2012 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ ստուգողական գրավոր աշխատանքներ, 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, Բ տարբերակ, «ԷՎ-ՎԱ» ՍՊԸ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 44 էջ
Քաղաքականության իրավաօրինականությունը որպես ազգային պետականության կայացման պայման
2012 | Դասագիրք
Հանրապետական գիտաժողով նվիրված 1921 թ. մարտի 16-ի Մոսկվայի և 1921 թ. հոկտեմբերի 13-ի Կարսի պայմանագրերի 90 ամյակներին: Հրատարակիչ՝ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Վանաձոր, 2012, 4-19 էջեր
Հայաստանի առաջին հանարապետության կառավարության իրավասությունը և գործունեությունը պետական ապարատի գործադիր ենթահամակարգի կազմակերպման և կառավարման ոլորտում
2012 | Հոդված
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 245-266 էջեր
, ,
«Հայաստան» հանրագիտարան, ՀՀ ԳԱԱ: Իրավագիտություն
2012 | Գիրք
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Գիտահրատարակչական խորհուրդ՝ Հ.Մ. Այվազյան (գլխավոր խմբագիր) և ուրիշներ, Երևան, Հայկական Հանրագիտարան հրատարակչություն, 2012:- 1164 էջ, 558-563 էջեր
Հայաստանի առաջին հանրապետության գործադիր իշխանության համակարգը (1918-1920 թթ.),
2012 | Գիրք
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 328 էջ
Հայաստանի առաջին հանրապետության օրենսդիր իշխանության համակարգը (1918-1920 թթ.)
2012 | Գիրք
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 288 էջ
Обороноспособность как принцип организации и деятельности государственного аппарата
2012 | Հոդված
Евразийский юридический журнал, № 12 (55), М., 2012, ст. 147-149
Рецепция судебных уставов Александра Второго в первой Республике Армения и отмена гарантий принципа независимости судей (1918-1920 гг.)
2012 | Հոդված
"Законность и правопорядок в современном обществе", сборник материалов XI Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012, 215 с., ст. 142-149
Установление и применение смертной казни в Первой Республике Армения (1918-1920 гг.)
2012 | Հոդված
“Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов ис-следований”: сборник материалов II Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2012. - 160 с., ст. 148-154
Հայրենիքի պաշտպանության խնդիրը և պետական ապարատի կազմակերպման ու գործունեության սկզբունքների համակարգի վերաիմաստավորման անհրաժեշտությունը
2012 | Հոդված
ԼՂՀ դատական իշխանություն, ԼՂՀ դատավորներ ՀԿ, Ստեփանակերտ, 2012, թիվ 1(5), 13-19 էջեր
Արտակարգ օրենսդրությունը և արտակարգ կառավարման ձևերը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2012 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 3-23
|
Բնակչության բարոյաիրավական դաստիարակության և համաուսուցման հիմնախնդիրները կրթական քաղաքականության համատեքստում
2012 | Հոդված
ԼՂՀ դատական իշխանություն, Ստեփանակերտ, 2012, թիվ 2(6), էջ 75-81
Պետության և իրավունքի տեսություն - 2
2011 | Գիրք
Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2011, 448 էջ
Պոզիտիվ իրավունքի բացերի լրացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները
2011 | Գիրք
ԼՂՀ դատական իշխանություն, ԼՂՀ դատավորներ ՀԿ, Ստեփանակերտ, 2011, թիվ 1, 6-12 էջեր
Խորհրդարանական վերահսկողության ձևերը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2011 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 134.3, Երևան 2011թ., էջ 3-20
|
Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանների իրավասությունը արդարադատության ոլորտում
2011 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 133.3, Երևան 2011թ., էջ 3-15
|
, ,
Հասարակագիտություն 11
2010 | Գիրք
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2010, Խմբագիր և համահեղինակ, 264 էջ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը ձևավորելու կարգը և պետական կառավարման ձևը
2010 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 132.3, Երևան, 2010 թ., էջ 5-18
|
Հայոց պատմություն
2010 | Հոդված
Հատոր 3. գիրք 1-ին: Հայ մշակույթը XVII դ. 2-րդ կեսին և XIX դ. առաջին կեսին. Իրավագիտություն, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2010, 122-124 էջեր
Պետության և իրավունքի տեսություն-1
2010 | Գիրք
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2010, 220 էջ
Բուհերի իրավական կարգավիճակի զարգացումը Հայաստանի երեք հանրապետություններում
2010 | Հոդված
Օրենք և իրականություն, Երևան, թիվ 11 (181), 2010, 1-4 էջեր
Հայաստանի երեք հանապետություններում սահմանադրական կարգավորման տիպերը և զինված ուժերի քաղաքական չեզոքության ու դրանց նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության սկզբունքների սահմանադրական իրավական ամրագրումը
2010 | Հոդված
Հայկական բանակ, Երևան, թիվ 2(64), 2010, 17-28 էջեր
Հայոց պատմություն
2010 | Հոդված
Հատոր III, գիրք առաջին / Հայ մշակույթը XVIII դարի երկրորդ կեսին և XIX դարի առաջին կեսին. Իրավագիտություն, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 338-340 էջեր
Պետության և իրավունքի տեսություն. ներածություն, պետության առաջացումը, հասկացությունը, էությունը, գործառույթները, ձևերը
2009 | Գիրք
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 152 էջ
Պետության և իրավունքի տեսություն. պետության կառուցակարգը, քաղաքացիական հասարակությունը և նրա քաղաքական համակարգը
2009 | Գիրք
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 72 էջ
, , , , , , ,
Հասարակագիտություն 10-12
2009 | Գիրք
(Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ
Դատական շինարարությունը Հայաստանի երեք Հանրապետություններում և դատական համակարգի վերակառուցման արդի հայեցակարգի մեթոդաբանությունը «Իրավագիտության հարցեր»
2008 | Հոդված
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան, 2008, թիվ 3-4, էջեր 8-23
, , ,
Հասարակագիտություն 9
2008 | Գիրք
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար: Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2008, 232 էջ
Պետություն. առաջացումը, հասկացությունը, էությունը, գործառույթները, ձևերը
2008 | Գիրք
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2008, 120 էջ
Բնակչության բարոյաիրավական դաստիարակության և համաուսուցման հիմնախնդիրները կրթական քաղաքականության համատեքստում
2008 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, Երևան, թիվ 4(42), 2008, 4-8 էջեր
Պետության և իրավունքի տեսության ներածություն
2008 | Գիրք
Դասախոսություններ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2008, 32 էջ
Բուհերի իրավական կարգավիճակի պատմական զարգացումը և արդի հիմնախնդիրները
2008 | Հոդված
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 36-46 էջերը
Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության լիազորությունները և իրավական գործունեությունը երկրի պաշտպանության ոլորտում
2008 | Հոդված
Հայկական բանակ, Երևան, թիվ 2-3 (56-57), 2008, 118-139 էջեր
Միացյալ և անկախ Հայաստանի հռչակման գործընթացի իրավական հիմնախնդիրները
2007 | Հոդված
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, 25-31 էջերը
Բացերը պոզիտիվ իրավունքում. հասկացությունը և լրացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները
2007 | Հոդված
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, Երևան, 2007, 6-11 էջեր
, , , , ,
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
Իրավաբանական իրավահասկացողությունը և իրավունքի իրականացում հասկացության հիմնախնդիրները
2006 | Հոդված
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, թիվ 3, 2006, 6-10 էջեր
Օրենսդիր իշխանության զարգացման փուլերը Առաջին հանրապետությունում և Հայաստանի խորհուրդը
2006 | Հոդված
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, Երևան, 2006, 6-16 էջերը
Դատարանների ու դատավարության ազգայնացումը և դրա հետևանքները Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2006 | Հոդված
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2006, 91-95 էջերը
Իրավունքի աղբյուրների ու իրավական կարգավորման միջոցների հարաբերակցությունը և հասարակական հարաբերությունների կարգավորման ստորակարգությունը
2006 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, թիվ 2-3 (32-33), Երևան, 2006, 5-11 էջեր
Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը (1918-1920 թթ.)
2006 | Գիրք
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2006, 208 էջ
Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգը
2005 | Գիրք
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005
|
Դատավորների անկախության սկզբունքի երաշխիքների վերացումը Առաջին հանրապետությունում
2005 | Հոդված
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005, թիվ 3, 6-9 էջերը
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
, , , , ,
Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների դասավանդման հիմնահարցեր
2003 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2003, 208 էջ
Մարդու իրավունքները և մարդկային զարգացումը
2003 | Հոդված
Վասն արդարութեան, իրավական գիտամեթոդական հանդես, թիվ 5(41), 2003, 38-45 էջեր
Դատական համակարգը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում
2003 | Հոդված
Օրենք և իրականություն, Երևան, թիվ 7, 2003, էջ 5-9 էջերը
Ընտրական իրավունքի հիմունքների պատմական զարգացումը Հայաստանում
2003 | Հոդված
Վասն արդարության, թիվ 4 (40), Երևան, 2003, 10-15 էջերը
, ,
Հարցազրույց և խորհրդատվություն գործնական հմտությունների մշակման դերային խաղերի անցկացման մեթոդական խորհուրդներ
2003 | Գիրք
Երևան, 2003, 21-32 էջեր:
Հայաստանի սահմանադրական զարգացման որոշ հիմնահարցեր
2003 | Հոդված
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003, 10 տ. մամուլ
Խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2002 | Հոդված
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2002, թիվ 4, 23-27 էջեր
, , , , , , , , , , , , ,
Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ
, ,
Իրավունք. Մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, Պետություն և իրավունք
2001 | Գիրք
Ուսուցչի ձեռնարկ (8-10-րդ դաս. «Իրավունք» դասընթացի), Խմբագիր` Գ. Ղազինյան, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2001, 72 էջ
Ընտրական իրավունքի սահմանադրական զարգացումը Հայաստանում
2001 | Գիրք
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2001, 24 էջ
Մարդու իրավունքներ և Քաղաքացիական կրթություն
2001 | Գիրք
Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2001, 72 էջ
Հայաստանի երկրորդ հանրապետության սահմանադրական զարգացման փուլերը
2000 | Գիրք
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2000, 32 էջ
Արտակարգ դատարանները Հայաստանի առաջին հանրապետությունում
2000 | Գիրք
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 2000, 26 էջ
Իրավունք. Առևտրային իրավաբանական անձինք. Պայմանագիր
2000 | Գիրք
ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան, 2000, 152 էջ
Հայաստանի սահմանադրական զարգացման պատմության առարկան, մեթոդները, պարբերացումը
1999 | Գիրք
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 1999, 24 էջ
Դատական համակարգի կազմավորման և գործունեության հիմունքների սահմանադրական զարգացումը Հայաստանում (1918-1995 թթ.)
1999 | Գիրք
Դասախոսություն, ԵՊՀ, Երևան, 1999, 42 էջ
Իրավունք. Առևտրային իրավաբանական անձինք. Պայմանագիր
1999 | Գիրք
ՀՀ Հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիա, Երևան, 1999, 200 էջ
, , , , , , , , , , , , ,
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1998 | Գիրք
Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
Մահապատիժը որպես քրեական պատժատեսակ Հայաստանի առաջին հանրապետությունում
1998 | Հոդված
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, Երևան, 1998, 13-19 էջերը
Օրենսդիր մարմինները Հայաստանի Հանրապետությունում (1918-1920 թթ.) 1997
1997 | Հոդված
Իրավաիտության հարցեր, թիվ 1, Երևան, 1997, 51-54 էջեր
Երդվյալ ատենակալների դատարանը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում (1918-1920) թթ.
1996 | Գիրք
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան, 1996, 1 տ. մամուլ
Չկայացած Սահմանադրություն
1996 | Հոդված
Գիտ. հոդվ. ժողով., Գեղարքունիքի մարզի Գավառի պետական համալսարան, 1996 թ., 75-79 էջեր
Հայաստանի առաջին Հանրապետության պետական կառավարման ձևը և օրինաստեղծ գործառնություն ունեցող մարմինները
1996 | Հոդված
Գիտ. հոդվ. ժողով., Գեղարքունիքի մարզի Գավառի պետական համալսարան, 1996 թ., 79-84 էջեր
Դատական իշխանությունը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում (1918-1920 թթ.)
1996 | Հոդված
Հանդես Երևանի Համալսարանի, թիվ 1(84), Երևան, 1996, 3-6 էջեր
Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգի հիմունքների մշակումը և դրանց օրենսդրական կենսագործումը
1996 | Հոդված
Իրավունք և օրինականություն, թիվ 2(10), Երևան, 1996, 26-31 էջեր