Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Pedagogy and Education Development Center

Դասախոսների մանկավարժական գիտահետազոտական գործիմացության ձևավորման հիմնախնդիրը
2013 | Հոդված
Ժողովածու Խ.Ա. անվան հայկական պետական մանկավրաժական համալսարան, 90ամյակի նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2013թ., էջ 420-424
Ժամանակակից դասախոսի մասնագիտական զարգացման պատմահամեմատական վերլուծություն
2012 | Հոդված
Մխիթար Գոշ, գիտամեթոդական հանդես, 2012 թ., 4-6
Դասախոսի մասնագիտական մանկավարժական մշակույթի ձևավորումը
2011 |
Մանկավարժական միտք, 2011 թ., 3-4
Դասախոսի մասնագիտական մանկավարժական մշակույթի բնութագիրը
2011 | Հոդված
Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային 2-րդ գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, 2011 թ., 616-621
Մասնագիտական կողմորոշման հիմնախնդիրը հանրակրթական դպրոցի բարեփոխումների համատեքստում
2010 | Հոդված
Խ.Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին նվիրված 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2010թ., էջ 46-49
Ժամանակակից ուսանողության արժեքային կողմնորոշումների և սոցիալականացման հարաբերակցությունը
2009 |
Մանկավարժություն 2009 թ., 5-6
Ուսանողության՝ որպես սոցիալական խմբի արժեքային ձևավորման վերլուծություններ
2009 |
Մարդ և հասարակություն, 2009 թ., էջ 2-3
Անձի ձևավորման բնական գործոնի դերը գենդերային մտածողության ձևավորման տիրույթում
2007 | Հոդված
ՀՀ մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմի, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2007թ., /6, էջ 94-98
Դասախոսների մասնագիտական մանկավարժական պատրաստման և վերապատրաստման գործիմացային մոտեցման կազմակերպումը
2003 | Հոդված
Գավառի պետական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2013, 15, 800-810