Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Pedagogy and Education Development Center

Իմաստաբանական կոմպետենցիայի ձեվավորումը գեղարվեստական բնագիր տեքստերի վերլուծական ընթերցանության միջոցով
2019 | Հոդված
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 1 (26), 62-74 էջ
, ,
Անգլերեն գեղարվեստական տեքստի վերլուծական ընթերցանության ուսուցման վերճանաչողական ռազմավարությունը
2019 | Հոդված
Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. 2019, VII(76), Issue 187, pp. 16-19
|
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2018 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Հոդված
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
,
Օտարալեզու բառապաշարի ընտրության մոտեցումները դասագրքաստեղծման գործընթացում
2016 | Գիրք
Մխիթար Գոշ, 2012, թիվ 10-12, էջ 56-61
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Գիրք
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Գիրք
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Ուսուցիչների թեստաբանական կոմպետենցիայի ձևավորման նախադրրյալները
2015 | Հոդված
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015. – էջ 94-98
Մանկավարժական խոսույթների փոխներթափանցման հիմնախնդիրը արդի փուլում
2015 | Հոդված
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութեերի ժողովածու. – Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2015. – 256 էջ: - Էջ 93-97
Հիսուս Քրիստոսը որպես առաջին մանկավարժ ֆասիլիտատոր
2015 | Հոդված
Մանկավարժության արդի խնդիրները. Մարտահրավեերներ և լուծումներ: Հարնապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015, 336էջ:- էջ 134-139
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Գիրք
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
, , , , , ,
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Գիրք
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
, , , , , ,
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Գիրք
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2014 | Գիրք
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 304 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա1
2014 | Գիրք
Եր., Բաբունի, 2014, 320 էջ
,
Կամային որակների թույլ զարգացում ունեցող դեռահասների ֆիզիկական դաստիարակության հիմնախնդիրը
2014 | Հոդված
«Մխիթար Գոշ» գիտական հոդվածներ, 2014, 2(41), էջ 36-38
,
Հաղորդակցական-իրադրային քերականության ուսուցման ճանաչողական-կառուցողական հիմքերը
2014 | Հոդված
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, Եր., ԵՊՀ, 2014, թիվ 2(11), էջ 114-126
,
Անգլերեն հոգեբանական ենթալեզվի ուսուցման կաղապարը
2014 | Հոդված
Ժողովածու: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 90 ամյակին նվիրված նյութերի, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար: Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ. Տեսություն և պրակտիկա: Գիտաժողով (2012թ. Դեկտեմբերի 14), 2-րդ պրակ: Եր: Մանկվարրժ, 2014. – 454էջ, էջ 203-208
, ,
Բանավոր թարգմանության ուսուցման ռազմավարությունները: Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց
2014 | Հոդված
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Կազմող՝ Կ. Կարապետյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ, 2014, 316 էջ. – էջ 9-17
Մանկավարժական խոսույթների փոխներթափանցման հիմնախնդիրը արդի փուլում
2014 | Հոդված
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ, 17-18 հոկտեմբեր, 2014 Ծաղկաձոր, Հայաստան, Էջ 118-121
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 2
2013 | Գիրք
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 368 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. մաս 2
2013 | Գիրք
Եր., Զանգակ, 2013, 256 էջ
,
Տեքստի բանասիրական վերլուծության առանձնահատկությունները հումանիտար կողմնորոշման անգլերենի բուհական դասընթացում
2013 | Հոդված
Օտար լեզուները Հայաստանում, Գիտամեթոդական հանդես, 2013, թիվ է, էջ 39-48
Оптимальная модель тестового контроля сформированности коммуникативной компетенции
2013 | Հոդված
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար. #1(10), ԵՊՀ-ի հրատ., Եր.,2013, 232 էջ. - С. 142-152
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2012 | Գիրք
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 334 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 1
2012 | Գիրք
Եր.: Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 282 էջ
,
Բանավոր խոսքի ուսուցման հարալեզվական միջոցներն անգլերենի մասնագիտական դասընթացում
2012 | Հոդված
Մանկավարժական միտք. - 2012, N – 1-2, էջ 158-164
,
Անգլերենի հոգեբանական բառապաշարի ընտրության սկզբունքները
2011 | Հոդված
Օտար լեզուները Հայաստանում, 2011, # 5, էջ 43-51
,
Մանկավարժական արժեբանության ուսումնասիրման մեթոդաբանական մոտեցումները
2010 | Հոդված
Մանկավարժություն, 2010, թիվ 6, էջ 5-10
,
Դարձվածքային կապակցությունների ուսուցման առանձնահատկությունները լեզվական բուհում
2010 | Հոդված
Մխիթար Գոշ, գիտ. հանդես, հաս.- գիտ, 3/ 27, 2010թ. , էջ 106-109
,
Գեղարվեստական ֆիլմերի միջոցով անգլերենի ուսուցման հիմնախնդիրը լեզվական բուհում
2010 | Հոդված
Մանկավարժություն 2010, N1, էջ 4-10
Խոսույթի առանձնահատկությունները օտար լեզուների փոխներգործուն ուսուցման գործընթացում
2010 | Հոդված
Մանկավարժություն 2010, թիվ 1, էջ 4-10
Գովազդների և հակագովազդների ընտրության և կիրառման առանձնահատկությունները գործարարական անգլերենի դասընթացում
2009 | Հոդված
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (նոյեմբերի 19- 21, 2009 թ.): - Եր.: Մանկավարժ, 2010. – թրւ էջ: - 185-187 էջ