Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Pedagogy and Education Development Center

Հատուկ մանկավարժության տերմինների բացատրական բառարան
2021 | Գիրք
Երևան, «Զանգակ-97», հրատարակություն, 2021-397 էջ
Ընտանեական պայմաններումերեխաների կարճատեսության կանխարգելումը
2020 | Հոդված
Միջազգային գիտամեթոդական գրախոսական ժողովածու: «Կրթությունը XXI-րդ դարում», Երևան 2020, N1(3), էջ 79-85
,
Неуспеваемость учащихся начальных классов и подходы к ее преодолению
2020 | Հոդված
В сборнике научных статей Всероссийской научной конференции (с международным участием “Проблемы и перспективы развития образования.”). Орехово-зуево. 2020 30 ноября, С. 68-72
Գրելու գործընթացի տեսագրաֆիկական խանգարումների շտկման և կանխարգելման տեսանկյունից թույլ տեսնող դպրոցականների տեսողական ընկալման ուսումնասիրություն
2019 | Հոդված
Միջազգային գիտամեթոդական գրախոսվող ժողովածու «Կրթությունը 21-րդ դարում», Երևան, 2019, N 2(2), էջ 109-114
Տարրական դասարաններում սովորողների ուսումնական նյութի յուրացման դժվարությունները և դրանց հաղթահարման ուղիները
2019 | Հոդված
«Կրթության զարգացման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» գիտա-գործնական գիտաժողովի հոդվածների ձեռնակ: Օրեխովո-Զունո, 2019, էջ 64-69
Թույլ տեսնող կրտսեր դպրոցականների մանր մոտորիկայի (շարժողականության) զարգացման մակարդակի հետազոտումը
2019 | Հոդված
«Զարգացման սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող անձանց սոցիալ-մանկավարժական աջակցություն»: Տեսություն և պրակտիկա: Մաս 1, Յալթա, 2019, էջ 3-6
Կրտսեր դպրոցական աշակերտների կարճատեսության կանխարգելումը ներառական կրթության համակարգում
2019 | Հոդված
«Ներառական կրթություն՝ հիմնախնդիրները և առաջընթացը» IV-րդ Համամիութենական կրթության ֆորումի միջազգային մասնագիտությամբ: Ռոստով նա Դոնու, Տագանրոգ, 2019, էջ 32-35
Աշակերտների կարճատեսության կանխարգելման հարցերում ուսուցիչների իրազեկվածության մակարդակը
2019 | Հոդված
Միջազգային գիտամեթոդական գրախոսվող ժողովածու «Կրթությունը 21-րդ դարում», Երևան, 2019, N 1(1), էջ 46-51
Տեսողական օրգանի անատոմիա «ֆիզիոլոգիա և պաթոլոգիա
2019 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար.-Երևան, 2019., 310էջ
Հանրակրթական դպրոցի աշակերտների կարճատեսության կանխարգելման հիմնահարցերի վերաբերյալ
2018 | Հոդված
«Խ. Աբովյանի անվան ԱՊՀ–ի գիտական գրառումների հավաքածու», Երևան, 2018, էջ35-39
Չհասցնելու կամ ուսումնական նյութի դժվարությունների հիմնական բաղադրիչները և դրսևորման պատճառները
2018 | Հոդված
Համառուսական «Կրթության զարգացման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» գիտա-գործնական գիտաժողովի հոդվածների ձեռնարկում: Օրեխովո-Զունո, 2018, էջ 77-81
Խաղային գործունեության դերը տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման գործընթացում
2018 | Հոդված
«Մխիթար Գոշ», Երևան, 2018, էջ 18-22
Դպրոցական կարճատեսության կանխարգելումը ներառական կրթության համակարգում
2018 | Հոդված
«Ներառական կրթության ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավ երները», միջազգային գիտա-գործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2018, էջ119-122
Ներառական կրթության համակարգում դպրոցական կարճատեսության կանխարգելում
2017 | Հոդված
Միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի ժողովածու «Կրթությունը XXI-րդ դարում», Երևան 2017, էջ 19-23
Հատուկ կրթության հաստատություններում մտավոր հետամնաց երեխաների ինքնասպասարկման ձևավորում
2017 | Հոդված
Ժողովածու «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները», Երևան, 2017, N 4, էջ 166-171
Տեսողության խանգարումներով կրտսեր դպրոցականների մանր մոտորիկայի զարգացման աստիճանի ուսումնասիրում
2017 | Հոդված
Գիտամեթոդական ամսագիր «Դեֆեկտոլոգիա», Մոսկվա, 2017, էջ 46-51
Թեթև և չափավոր աստիճանի մտավոր հետամնաց կրտսեր դպրոցականների ինքնասպասարկման հարցերում ուսուցիչների իրազեկվածության մակարդակի ուսումնասիրություն
2017 | Հոդված
Գիտական հոդվածների ժողովածու «Մխիթար Գոշ», Վանաձոր, 2017, N2(47), էջ18-22
Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների մանկավարժական աջակցության
2017 | Учебное пособие
Հատուկ կրթության մանկավարժների համար նախատեսված վերապատրաստման գործնական դասընթացի փաթեթ.-Երևան, 2017-91էջ
Լսողության խանգարումներով երեխաների ճիշտ արտաբերության ձևավորման և զարգացման սուրդոմանկավարժական աշխատանքների կառուցման և անցկացման հիմնական սկզբունքները և դրույթները
2016 | Հոդված
The global partnership on development of seientifie cooperation limited liability company seience and innovations in the globalized word the collection of scholarly papers published in the United States of America Santiago. Co 2016, p. 57-62
Ներառական կրթության կառավարման հիմնախնդիրները և դրա ուսումնասիրության աստիճանը գիտամեթոդական գրականությունում
2016 | Հոդված
Գիտա-մեթոդական ժողովածու «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները», Երևան, 2016, N4, էջ 14-21
Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատ¬րաստման հիմնախնդրի վերաբերյալ
2016 | Հոդված
«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները», գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2016, 1/23, էջ 395-400
Հատուկ մանկավարժություն
2016 | Գիրք
Դասագիրք մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար,Եր. «Զանգակ-97», 2016, -432 էջ
Նախադպրոցականների հոգեֆիզիկական զարգացման մակարդակի որոշման գնահատման սանդղակներ
2015 | Հոդված
«Դեֆեկտոլոգիա», Երևան, 2015, N 1, էջ 77-92
Զարգացման բարդ խանգարումներ ունեցող երեխաների դաստիարակության և կրթության խնդիրները
2015 | Հոդված
«Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները» գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2015, N 3, էջ 46-52
Չտեսնող կրտսեր դպրոցականների երկրաչափական պատկերների և հասկացությունների ձևավորման ուղղությամբ ուսուցիչների աշխատանքի փորձի վերլուծությունը
2015 | Հոդված
«Տիֆլոմանկավարժության սոցիալ – հոգեբանական հիմնախնդիրները»: Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Կիև, 2015, 13/21, էջ 102-109
Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների երկրաչափական պատկերացումների մասին ուսուցիչների իրազեկվածության հասարակական հետազոտում
2014 | Հոդված
«Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները» գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2014, N1,էջ 21-26
Դիսլեքսիան և աչքի տեսաշարժողական գործառույթները
2013 | Հոդված
Մանկավարժություն: Գիտամեթոդական ամսագիր N8, Երևան, 2013, էջ27-37
Կրտսեր դպրոցական տարիքի մտավոր հետամնաց երեխաների ինքնասպասարկան հմտությունների ձևավորման մակարդակը
2013 | Հոդված
«Մխիթար - Գոշ», Վանաձոր, 2013, էջ 77-80
Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների արտաբերության զարգացման մակարդակի բնութագիրը
2013 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013, N 1-2, էջ 258-262
Տեսողության խանգարում ունցող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացում
2013 | Գիրք
Մենագրություն, Եր. 2013, -143էջ
Վաղ մանկական աուտիզմը որպես սոցիալական հիմնախնդիր
2012 | Հոդված
ԱՊՀ պետությունների ուսուցիչների և կրթության աշխատողների XI-րդ գիտական նստաշրջանի ժողովածու: «Կրթությունում զարգացման և ներառական գործընթացների ժամանակակից ուղղությունները», Երևան, 2012, էջ 89-91
Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տեսաշարժողական տարածական կողմնորոշման զարգացումը
2012 | Հոդված
«Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությունը մանկապարտեզում և տարրական դասարաններում» Մոսկվա, 2012, N 1, էջ 40-45
Մանկապարտեզում և տանը երեխաների տեսողության պահպանման մանկավարժական պայմանների հետազոտում
2012 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2012, էջ 45-50
Կրտսեր դպրոցականների ողնաշարի խանգարումների կանխարգելումը
2012 | Գիրք
Երևան, 2012, - 56 էջ
Հատուկ կրթության հանրագիտարան
2012 | Գիրք
Եր. Զանգակ-97», 2012, -248 էջ
Տեսողության խանգարումներ ունեցող կրտսեր դպրոցականների տեսաշարժողական կորդինացիայի զարգացումը
2011 | Հոդված
Տիֆլոլոգիայի պարբերական, Մոսկվա, 2011, N 2, էջ 88-94
Չտեսնողների և թույլ տեսնողների ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելը որպես գեղագիտական դաստիարակության և հուզական ոլորտի ձևավորման կարևոր միջոց
2011 | Հոդված
Միջբուհական կոնսորցիում (գործակցություն) «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» գիտական ժողովածու, Երևան, 2011, N 2, էջ 63-70
Սեղանի թենիսի պարապմունքների ազդեցությունը թույլ տեսնող երեխաների սիրտ-անոթային համակարգի ֆունկցիոնալ վիճակի փոփոխության վրա
2011 | Հոդված
«Դեֆեկտոլոգիա», Մոսկվա, 2011, N 1, էջ 29-34
Ակրոբատիկ վարժություններով պարապմունքները որպես թույլ տեսնող սովորողների ֆիզիկական զարգացման շտկման կարևոր միջոց
2011 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք», Երևան, «Զանգակ - 97», 2011, N 1-2, էջ 227-234
Սուրդոմանկավարժների՝ լսողության խանգարում ունեցող երեխաների քերականության ուսուցման աշխատանքային փորձի վերլուծություն
2010 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2010, N 1-2, էջ 165-170
Տեսողության խանգարումներով երեխաների շարժողական ընդունակությունների զարգացման հիմնախնդրի վերաբերյալ
2010 | Հոդված
Պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2010, 1-ին պրակ, էջ 117-120
Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ադապտիվ դաստիարակությունը
2010 | Հոդված
«Զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների դաստիարակություն և ուսուցում» գիտամեթոդական ամսագիր, Մոսկվա, 2010, N 3, էջ 45-51
Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաներին ցուցաբերվող տնային շտկողական աջակցությունը
2010 | Հոդված
Տիֆլոլոգիայի պարբերական: Մոսկվա, 2010, N3, էջ 39-45
Տեսողության խանգարումներ ունեցող կրտսեր դպրոցականների տեսաշարժողական կողմնորոշման զարգացումը
2010 | Հոդված
Տիֆլոմանկավարժության պարբերական, Մոսկվա, 2010, N 2, էջ 102-106
Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության տեսական ասպեկտները
2010 | Հոդված
«Դպրոցահասակ երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությունը» ժողովածու, N 2, Մոսկվա, 2010, էջ 21-27