Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Pedagogy and Education Development Center

,
The applicable significance of art technologies in the formation of cultuirological and socio-pedagogical competences of learners
2022 | Հոդված
Կրթությունը 21-րդ դարում, էջ 212-217, թիվ 8/2/, 2022
Երաժշտաթերապիայի սոցիալ-մանկավարժական առանձնահատկությունները
2022 | Հոդված
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2022, 1(7), 173-180 էջ, Հայաստան
Art-technologies as innovative approaches in the learning process
2021 | Հոդված
НАУКОВИЙ ВІСНИК ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ, /Scientific bulletin of flight academy/, ВИПУСК 10, Кропивницький 2021, стр. 102-107
Арт-терапия как условие формирования аксиологической культуры в педагогическом процессе
2021 | Հոդված
Вісник Черкаського університету. серія педагогічні науки, 2021, N 1, c. 127-131
Особенности Применения Арт-Технологий Для Повышения Эффективности Семейного Воспитания
2020 | Հոդված
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 232-235 էջ
Ուսուցման արդյունավետության բարձրացման գործում արտ- տեխնոլոգիաների եվ մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները
2020 | Հոդված
Գիտական Արցախ, 2020, 1(4), 170-177 էջ
Տիկնիկաթերապիան՝ որպես երեխայի սոցիալականացման խնդիրների լուծման մանկավարժական միջոց
2020 | Հոդված
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2020, թիվ 2 (4), էջ 198-209
Ընտանեկան արտթերապեվտիկ տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկությունները սոցիալական մանկավարժի աշխատանքում
2019 | Հոդված
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 90-99 էջ
Մանկավարժական արտտեխնոլոգիաները՝ որպես մանկավարժական գործընթացում կիրառվող այլընտրանքային մոտեցումներ
2019 | Հոդված
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1, 80-89 էջ
Артпедагогика как способ формирования художественно- эстетических взглядов у студентов
2018 | Հոդված
Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, випуск 3, стр. 224-228
|
Ռումինահայ գաղթօջախի հայկական դպրոցներրը 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարի առաջին կեսերին
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 425-432
|
, , , , , ,
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Գիրք
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Արվեստի մանկավարժության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցների դերը երեխայի սոցիալականացման գործընթացում
2016 | Հոդված
Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներ: 2016, 55-58 էջ, Հայաստան
|
Անձի ձևավորման վրա ազդող գործոնների մեկնաբանությւոնը Վազգեն Առաջին կաթողիկոսի-մանկավարժի հայացքներում
2016 | Հոդված
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 1-2/60-61/, 319-322 էջ, Հայաստան
|
Ուսուցչի իդեալն ըստ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի
2016 | Հոդված
Մխիթար Գոշ, 2016թ․, 2/45/, 29-32 էջ
|
Դաստիարակության հարցերն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի աշխատություններում
2014 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք» հանդես, թ. 34, 2014, էջ 233-238
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի ազգապահպան գործունեությունը Հայաստանում (1988-1994 թթ.-ին)
2014 | Հոդված
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական, թ. 12, 2014, էջ 162-168
Ամենայն Հայոց Հայրապետ Վազգեն Առաջինը ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմքերի մասին
2014 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք» հանդես, թ. 12, 2014, էջ 269-277
Մայրենի լեզվի ուսուցման հարցերը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի աշխատությւոններում
2013 | Հոդված
Մանկ. գիտ. դոկտ. պրոֆ. Ն.Կ.Հարությունյանի համահեղինակությամբ, «Մանկավարժական միտք», թ.12, 2013, էջ 234-244
ԼևոնԿարապետ Պալճյանի մանկավարժական մտքերը «Հերկ» հանդեսում
2012 | Հոդված
«Մանկավարժական միտք», թ. 34, 2012, էջ 192-200
Լևոն -Կարապետ Պալճյանի գործունեությունը ռումինահայ գաղթօջախի ազգային վարժարանում
2012 | Հոդված
«Մանկավարժություն» գիտամանկավարժական հանդես, ՀՀ ԿԳՆ Ազգային ինստիտուտ, թ. 8, 2012, էջ 46-52