Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Факультет экономики и менеджмента

Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքային էկոնոմիկա
2016 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 276 էջ
|
ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները
2016 | Գիրք
ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2016թ.,175 էջ
ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորումը և բաշխումը
2015 | Հոդված
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները (պարբերական գիտական ժողովածու), Երևան, «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2015, էջ 31-45
Զբաղվածությունը ՀՀ աշխատաշուկայում
2015 | Հոդված
«Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» ամսագիր, հ.11-12, Եր., 2015թ., էջ 20-26
Գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի կորուստները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Հոդված
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 354-366
|
Աշխատանքի տնտեսագիտության որոշ հասկացությունների հստակեցման փորձ
2013 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 141.5, Երևան 2013թ., էջ 24-30
|
ՀՀ զբաղվածության դինամիկան անկախության 20 տարիներին
2012 | Հոդված
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, Երևան, 2012թ., ՕՐ-ԴԱՐ
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա
2011 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011թ., 232 էջ
, , , , , , ,
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
, , , , , , , ,
ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
2010 | Գիրք
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
ՀՀ-ում մարդկային կապիտալի իրացման ասպեկտները
2009 | Հոդված
«ՀՀ-ում աշխատանքային օրենսդրությունը որպես գենդերային հավասարությանը նպաստող արդյունավետ մեխանիզմ», Համաժողովի նյութեր, Երևան 2009թ.
ՀՀ աշխատաշուկայի ձևավորման միտումները
2006 | Հոդված
Երևան, 2006թ.,էջ 9
, ,
Կառավարման և գործարարության ընտրովի հարցեր
2005 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2005, 38 էջ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Մարդկային կապիտալի տեսությունը
2004 | Գիրք
ԵՊՀ ՏՖ մագիստրատուրայի ծրագիր, 2004 թ.
Պետությունը և ոչ պետական սեկտորը
1993 | Հոդված
Մենագրություն, Գործարար Հայաստան հ. 1-2, 1993թ.
ՀՀ-ում ձեռնարկատիրության բարենպաստ միջավայրի ստեղծման միջոցառումները և ձեռնարկատիրական ռիսկի գնահատման մեթոդիկան
1993 | Գիրք
Գիտահետազոտական աշխատանք, Պաշտպանված է ՏՊԳՀԻ-ի գիտխորհրդում, Երևան, 1993թ., 215 էջ
Ոչ պետական սեկտորը տնտեսական վերափոխումների համակարգում
1992 | Հոդված
Գործարար Հայաստան հ. 8-9, 1992 թ.
ՀՀ տնտեսության ոչ պետական ոլորտի զարգացման և ործունեության կարգավորման ուղղություններն ու մեխանիզմը
1992 | Գիրք
Գիտահետազոտական աշխատանք, Պաշտպանված է ՏՊԳՀԻ-իգիտ. Խորհրդում, Երևան, 1992թ., 140 էջ