Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Pedagogy and Education Development Center

Մտագրոհը՝ որպես փոխներգործուն (ինտերակտիվ) ուսուցման մեթոդ
2022 | Հոդված
«Գիտական Արցախ», 2022, №1(12), էջեր 187-195
Մոդուլային ուսուցման տեխնոլոգիայի կիրառումը հայոց լեզվի բուհական դասընթացում
2022 | Հոդված
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2022, 1(7), էջեր 88-96
«Դեբատ» ուսուցման մեթոդի առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, № 1, էջեր 230 -236
|
Կախյալ դերբայների (ձևաբայերի) ուսուցման առանձնահատկությունները հայերենում
2021 | Հոդված
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2021, 1(5), 162-171 էջ
|
«Դեբատ» ուսուցման մեթոդի առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, № 1, էջեր 230 -236
Կախյալ դերբայների (ձևաբայերի) ուսուցման առանձնահատկությունները հայերենում
2021 | Հոդված
«Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, 2021, 1(5), 162-171 էջ
Կրթության նկատմամբ արժեքային մոտեցումները՝ ըստ Ղազարոս Աղայանի (ծննդյան 180-ամյակի առթիվ)
2020 | Հոդված
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, 2, էջեր 282-290
|
Հեռավար ուսուցման առանձնահատկությունները
2020 | Հոդված
«Գիտական Արցախ», 2020, 4(7), էջեր 178-187
|
Эдик Минасян, героическая деятельность армянок в годы освободительного движения конца XIX–начала XX века
2020 | Հոդված
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 283-285 էջ, 2020
Վահան Տերյանի չափածոյի բառապաշարը
2019 | Հոդված
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2019, 3 (67), էջեր 85-109
|
Հոմանիշների ոճական առանձնահատկությունները Վահան Տերյանի չափածոյում
2019 | Հոդված
«Գիտական Արցախ», 2019, № 1(2), էջեր 299-306
|
Վահան Տերյանի չափածոյի լեզուն և ոճը
2019 | Գիրք
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2019, 304 էջ, ISBN 978-5-8084-2377-0, երաշխավորող՝ ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
|
Քերականական իրողությունների լեզվաոճական առանձնահատկությունները Վահան Տերյանի պոեզիայում
2018 | Հոդված
«Հայագիտության հարցեր», 2018, № 3(15), էջեր 165-179
Աստիճանավորումը Վահան Տերյանի «Մթնշաղի անուրջներ» բանաստեղծական շարքում
2018 | Հոդված
«Ակունք», 2018, № 4 (20), էջեր 48-57
|
Լեզվի հարցերը Տերյանի հոդվածներում և նամակներում
2014 | Հոդված
Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական չորրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվ. ինստիտուտ, «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2014, էջ 30-37
Տերյանի չափածոյի հնչյունական ոճավորումը
2013 | Հոդված
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2013, № 1, էջ 299-306
Խորհրդանիշները Վահան Տերյանի խոսքարվեստում
2012 | Հոդված
Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվ. ինստիտուտ, «Զանգակ» հրատ., Եր., 2012, էջ 104-113
Բարբառային և ժողովրդախոսակցական բառերը Վահան Տերյանի խոսքարվեստում
2012 | Հոդված
«Պատմաբանասիրական հանդես», 1 (189), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2012, էջ 80-88
Անձնավորման ոճական հնարանքը Վահան Տերյանի չափածոյում
2009 | Հոդված
«Կանթեղ» (գիտ. հոդվածների ժողովածու), 3 (40), «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2009, էջ 30-34
Վահան Տերյանի չափածոյի գունային մակդիր - սիմվոլները
2009 | Հոդված
«Կանթեղ» (գիտ. հոդվածների ժողովածու), 2 (39), «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2009, էջ 68-72
Հայոց լեզվի հեռաուսուցման մասին (համահեղինակությամբ), 3-րդ տարեկան գիտաժողով 5-10 դեկտեմբերի, 2008 թ.
2009 | Հոդված
Գիտ. հոդվածների ժողովածու, ՀՌՀ հրատ., Եր., 2009, էջ 155-163