Աննա Ասատրյան
Կրթությունը
1991 մագիստրատուրա, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, «Կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկա», Ա.04.10, ԵՊՀ, գիտ. թեզը` “Ցածր չափայնությամբ համակարգերի ռելաքսացիոն և մագնիսական բնութագրերի տեսական ուսումնասիրություն”, դիպլոմ`Ա № 00925

Կոչումը
2007 դոցենտ, դիպլոմ` Դ № 01404

Աշխատանքը
2008-ցայսօր դոցենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2020-ցայսօր ղեկավար, գիտական թեմա՝ «InP-միջուկով կոլոիդային քվան-տային կետերում ֆոնոնների մասնակցությամբ էքսիտոնի կազմավորման և վերամիավորման տեսական ուսումնասի-րություն» (ծածկագիր՝ 20TTWS-1C014)
2019-ցայսօր ավագ գիտաշխատող, պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետա-զոտական լաբորատորիա, ԵՊՀ
2021-ցայսօր գիտաշխատող, գիտական թեմա՝ «Գրաֆենում տաք լիցքա-կիրների դինամիկայի կառավարում արտա¬քին դաշտերով եւ բևեռային տակդիրների ընտրությամբ: Գրաֆե¬նա¬յին հենքով տաք լիցքակրային տրանզիստորի մոդելի լավարկում եւ գործնական իրականացում» (ծածկագիր՝ 21AG-1C048)
2018-2020 գիտաշխատող, գիտական թեմա՝ «Ֆոնոններով միջնորդված սպինային ռելաքսացիայի փականային կառավարումը գրա-ֆենում տակդիրով մակածված սպին-ուղեծրային փոխազդե-ցության միջոցով» (ծածկագիր՝ 18T-1C247)
2015-2017 գիտաշխատող, գիտական թեմա՝ «Ֆոնոնային ռեզոնատորում տեղակայված միայնակ և երկյակ քվանտային կետերում սպինային և լիցքային վիճակների` ֆոնոններով միջնորդված ապակոհերենտության կառավարում» (ծածկագիր՝ 15T-1C363)
2013-2015 գիտաշխատող, գիտական թեմա՝ «Էլեկտրոն-ֆոնոն փոխազ-դեցությամբ և ռամանյան ցրումով մակածված սպինային անցումները գրաֆենային և սիլիցիումային քվանտային կետերում» (ծածկագիր՝ 13-1C196)
2001-2008 ասիստենտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2004-2009 գիտաշխատող, «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» ՀՀ պետական ծրագիր
1992-2010 ավագ գիտաշխատող, թեմա՝ «Նանոկառուցվածքների կինետիկական և օպտիկական հատկությունների տեսական ուսումնասիրություն», ԵՊՀ
1992-2001 ավագ լաբորանտ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1991-1992 գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Մասնագիտացումը, հիմնական ուղղություններ
Պինդ մարմնի տեսություն և կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտությունները
Կինետիկական երևույթները ցածր չափայնությամբ էլեկտրոնային համակարգերում, էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցությունը կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում

Ուսուցում
Ավելի քան 20-ամյա դասախոսական փորձառություն ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում
Դասընթացներ` Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի ներածություն, Մագնիսական երևույթների ֆիզիկա, Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում, Ֆոնոններն անհամասեռ պինդմարմնային կառուց-վածքներում

Գիտակրթական պարգևներ, մրցանակներ, դրամաշնորհներ
ANSEF (Grant No. condmatth-3821, “Effect of phonon confinement on the spin relaxation assisted by electron-phonon interaction in quantum dot systems”, 2015)
SCS-CNRS-2013 (Grant No. 13IE-038, “Coupled plasmon–phonon modes and carrier kinetics in single semiconductor nanowires”, 2014)
ANSEF (Grant No. condmatth-2955, “New Phonon-Assisted Carrier Relaxation Pathways in Colloidal Core-Shell Quantum Dots in the Presence of Uniform Magnetic and Electric Fields”, 2012)
Open Society Foundations Armenia, University of Cambridge, Sabbatical leave (Clare College, University of Cambridge, Cambridge Colleges Hospitality Scheme, 2010)
ANSEF (Grant No. 05-PS-nano-0811-228, “Energy Relaxation By Multiphonon Processes In Quantum Dots”, 2006)
ANSEF (Grant No. 04-ps-condmatth 813-95, “Effect of the Strain Field on the Electron States and Electron-Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots”, 2004)
INTAS (Project No. 99-00928, “Stranski-Krastanow Quantum Dots in a Microcavity”, 03.10.2000-31.07.2003)
INTAS Young NIS Scientist Conference Grant (2002).
ANSEF (Grant No. PS24-01, “Investigation of Relaxation Processes in Nanostructures”, 2002)
CRDF (Project No.375100 “Carrier Scattering in Quantum Nanosystems” , 1999)

Գիտաժողովներ
Միջազգային գիտաժողովներ` Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում, մասնավորապես՝
International Conference on Extended Defects in Semiconductors (EDS2002), University of Bologna, Italy (1-6 June, 2002)
College on Physics of Nano-Devices, ICTP, Trieste, Italy, (10-21 July, 2006)
19th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON'19), University of Salamanca, Spain, (29 June - 2 July, 2015)
18th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials (II-IV 2017), San Juan, Puerto Rico (24-29 September, 2017)
International Young Scientist School and Workshop “Advanced Nanomaterials and Methods” (ANAM’2019), Yerevan, Armenia (25 September-2 October, 2019)

annaa@ysu.am
Աննա Ասատրյան