Իրինա Արծրունի
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
1986 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կենսաքիմիա 03.00.04):
«Ցորենի ալեյրոնային շերտերի կողմից α-ամիլազի արտադրության հորմոնային կարգավորման առանձնահատկությունները»:

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1976 թթ. Ավագ լաբորանտ, ՀԽՍՀ ԳԱ կենսաքիմիայի ինստիտուտ
1976 - 1991 թթ. Կրտսեր գիտ աշխատող, ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի բաժանմունք
1991 - 2001 թթ. Ավագ գիտ աշխատող, ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի բաժանմունք
2001 - 2007 թթ. Ասիստենտ, ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի բաժանմունք
2007 թ. - ներկա դոցենտ, ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի բաժանմունք

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային կենսաբանություն, Ֆերմենտային ռեակցիաների կինետիկա, մոլեկուլային իմունալոգիա, կենսաֆիզիկայի հատուկ գլուխներ, բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բջջային կենսաբանություն, մոլեկուլային էնդոկրինալոգիա, հակաուռուցքային դեղամիջոցների ազդեցության մեխանիզմները

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2002 - 2004 թթ. Tempus JEP 23070 ծրագիր,
2011 - 2013 թթ. Tempus JEP
2010 - 2012 թթ. 158627-TEMPUS-UK-TEMPUS-JPCR «Կենսաբժշկության հեռակա և e-ուսուցման կազմակերպումը Հարավային Կովկասում», (տեղային համակարգող)

Լեզուներ
Հայերեն(մայրենի), ռուսերեն , անգլերեն(ազատ)

gana@ysu.am
Իրինա Արծրունի