Լիանա Սարգսյան
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և թարգմանչական գործ» մասնագիտացման մագիստրատուրա
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրատ)

Գիտական աստիճան
բան. գիտ. թեկն. - «Երգիծանքի լեզվաոճական միջոցները Երվանդ Օտյանի գեղարվեստական արձակում» (2013 թ., ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2009 – 2013 թթ. ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոն
2013 թ-ից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, ոճագիտություն, արևմտահայերեն (բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, արևմտահայերեն, խոսքի մշակույթ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2015 - 2017 թթ. Արդի գրական հայերեն. զարգացման և կանոնարկման միտումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն
Լիանա Սարգսյան