Լուիզա Մելքոնյան
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի Հայոց լեզու և թարգմանչական գործ« մասնագիտացման մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտ»տ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (բակալավրիատ)

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., ասիստենտ
Բան. գիտ. թեկն. - «Բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում» (2014 թ., ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկանատ
2007 թ. մինչ այսօր ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթի հիմունքներ (բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն
Լուիզա Մելքոնյան