Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Անահիտ Մխիթարի Հովհաննիսյան

Ամբիոնի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
Կրթություն
1981-1986 թ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի կենսաքիմիա բաժինը

Գիտական ստիճան, կոչում
Կենսաբ,գիտ.թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
թեկնածուական - Ոչ սպիտակուցային նոր ամինաթթուների եվ պեպտիդների մետաբոլիկ ակտիվության հետազոտումը:
Գ.00.14, կ.գ.թ., 2010 թ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
«Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1986 թթ. Երևանի պետ. Համալսարան, ուսանող
1986 - 2000 թթ. Երևանի ամինաթթուների ինստիտուտ, ինժեներ-տեխնոլոգ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ 2000-886 թեմայով գիտաշխատող
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ ազոտ թթվածին ծծումբ պարունակող լաբորատորիայում գիտաշխատող
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ ֆարմքիմիայի ամբիոն դասախոս
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ ֆարմքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2013 - 2015 թթ. ԵպՀ Ֆարմքիմիայի ամբիոնի դոցենտ
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ «Ֆարմացիայի» ինստիտուտի Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
 • Կենսաքիմիա
 • Դեղատնային տեխնոլոգիա
 • Բուժ-կոսմետիկ պատրաստուկներ

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  Դեղերի դեղատնային արտադրության հիմնախնդիրներրը, հակաբիոտիկայունության ծագման ուղիների հետազոտում:

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  1997 - 1998 թթ. INCO-Copernicus Project # IC15-CT96-0722
  2000 - 2003 թթ. ISTC Project # A-356
  2004 - 2007 թթ. USA/ISTC # 2780
  2005 - 2008 թթ. USA/ISTC # 1247
  2009 - 2012 թթ. ISTC Project # A-1677
  2015 - 2017 թթ. թեմատիկ/15T-1F241
  2017 - 2020 թթ. ISTC Project A#2289

  Համակարգչային հմտություններ
  MS Word, Excell, ISIS, Chemdraw,Power Point

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - խոսակցական

  Մասնագիտական անդամակցություն
  «Հայկական բիոտեխնոլոգիական ասոցացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ
  Ֆարմացիայի ինստիտուտի մեթ.խորհրդի անդամ

  Որակավորման դասընթացներ
  Դասախոսների որակավորման դասընթացներ

  (+374 10) 52-59-86
  anhovhannisyan@ysu.am

 • Ա․ Ս. Դադայան , Լ․ Ա. Ստեփանյան, Տ․ Հ. Սարգսյան , Ա․ Ս. Պողոսյան, Է․ Վ. Մինասյան, Մ․ Հ. Իսրայելյան, Ա․ Մ. Հովհաննիսյան , Ս․ Ա. Դադայան
  Խաղողի կորիզների յուղի և քուսպի հետազոտությունը՝ դրանց համալիր վերամշակման նախադրյալների բացահայտման նպատակով
  2022 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 18-30
  |
  Տանինի քանակական որոշումը եղինջի տերևներում սպեկտրոֆոտոմետրական և քրոմատոգրաֆիական մեթոդներով
  2021 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 12-15
  |
  A. M. Hovhannisyan , N. A. Hovhannisyan , A. G. Mkrtchyan , A. S. Sargsyan, B. G. Babayan, N. S. Avetisyan
  Heterocyclic substituted non-protein amino acids as inhibitors of Clostridium histolyticum collagenase
  2018 | Հոդված/Article
  Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 1(70), էջ 12-15
  Modeling of dipeptides containing potential biologically active (s)-α-propargylgycine, disclosure of possible biological properties and targeted synthesis
  2017 | Թեզիս/Thesis
  Dutch peptide symposium 2017. p. 71
  |
  Plasmids isolated from Pseudomonas aeroginosa soil strais carry the genes providing antibiotic resistance
  2017 | Թեզիս/Thesis
  International Scientific Conference of Young Researchers. 2017, p. 88
  |
  Plasmid isolated from Pseudomonas aeroginosa soil strains carry the genes providing antibiotic resistence
  2017 | Թեզիս/Thesis
  Biotechnology: Science and practice.International Scientific Conference of Young Researchers. Book of Abstracts, 2017, p. 88
  A. Hovhannisyan , G. Oganezova, M. Melkumyan, M. Melkumyan, M. B. Chitchyan, A. Sargsyan, A. Mkrtchyan , N. Hovhannisyan
  Novel synthetic amino acids and peptides demonstrating pharmacological properties
  2017 | Թեզիս/Thesis
  World Congress on Pharmacology & Chemistry of Natural Compounds. Tbilisi 09-11 october, 2017, p. 55-56
  Ն. Ա. Հովհաննիսյան , Գ. Գ. Օգանեզովա , Մ. Ա. Մելքումյան , Ն. Ս. Ավետիսյան , Ա. Մ. Հովհաննիսյան , Մ. Հ. Կինոսյան , Մ. Բ. Չիթչյան
  Response of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa strains to action of synthetic amino acids and peptides (Բազմակի դեղակայունությամբ օժտված Pseudomonas aeruginosa շտամի պատասխանը սինթետիկ ամինաթթուների պեպտիդների ազդեցությանը)
  2017 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 54-57
  |
  А. С. Дадаян , С. А. Дадаян , Л. А. Степанян, Г. Ц. Овсепян, А. Р. Петросян, М. Б. Гасоян, А. М. Оганнесян , Е. А. Калашникова
  Аминокислотный и минеральный состав надземной части Chamerion Angustifolium (L.) Holub
  2017 | Հոդված/Article
  Հայաստանի քիմիական հանդես, 2017, 70,4, էջ 558-564
  |
  New generations of optically active non-proteinogenic α-amino acids, synthesis and study
  2016 | Հոդված/Article
  Հայաստանի քիմիական հանդես, 2016, 69 N 1-2, 81-101 էջ
  |
  Հեղուկ դեղաձևեր
  2016 | Գիրք/Book
  Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 154 էջ
  |
  A. Hovhannisyan , N. Hovhannisyan , G. Oganezova, M. Melkumyan, N. Avetisyan, M. Kinosyan, M. Chitchyan
  Novel synthetic peptides inhibiting the growth of multi-drug resistant Pseudomonas aeruginosa strains
  2016 | Թեզիս/Thesis
  15th Naples Workshop on Bioactive Peptides. 2016, p. 131
  |
  Новые поколения оптически активных небелковых α-аминокислот, синтез и исследование
  2016 | Հոդված/Article
  Хим. журнал Армении, 2016, 69, 81-100
  T. H. Sargsyan , N. A. Hovhannisyan , Yu. M. Danghyan, S. M. Djamgaryan, E. A. Gyulumyan, A. H. Tsaturyan, A. M. Hovhannisyan , A. S. Saghyan
  Synthesis and PASS prediction novel biologically active short peptides
  2016 | Թեզիս/Thesis
  15th Naples workshop on bioactive peptides, peptides: recent developments and future directions, Naples, Italy, 2016, June 23-25, 73
  Մ. Ա. Մելքումյան, Ն. Ս. Ավետիսյան, Գ. Գ. Օգանեզովա, Մ. Բ. Չիթչյան, Ա. Մ. Հովհաննիսյան , Ն. Ա. Հովհաննիսյան
  Novel synthetic amino acids and peptides as bacterial growth inhibitors (Նոր արհեստական ամինաթթուները և պեպտիդներն որպես բակտերիաների աճի արգելակիչներ)
  2014 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 35-39
  |
  М. Б. Читчян, А. С. Саркисян, М. А. Мелкумян, Н. С. Аветисян, Г. Г. Оганезова, А. М. Оганесян , Н. А. Оганесян
  Мутагенные свойства гетероциклически замещенных аминокислот и пептидов
  2014 | Հոդված/Article
  Биологичексий журнал Армении. 2014, том 1(66), с. 26-30
  Дангян В. Т., Саргсян A. С., Саргсян Т. О., Джамгарян С. М., Гюлумян Э. А., Оганесян Н. А., Оганесян А. М. , Паносян Г. А., Дангян Ю. М., Сагиян А. С.
  Синтез пептидов, содержащих бета- гетероциклически замещенные производные (S)-аланина и изучение их влияния на активность сериновых потеаз
  2013 | Հոդված/Article
  Хим. журн. Армении, 2013, 66, №3, с. 430-439
  Chemical regulation of proliferative activity of somatic cells
  2013 | Հոդված/Article
  State-of the-Art Biotechnology in Armenia & ISTC contribution Book of Abstracts. Tsakhkadzor, Republic of Armenia p. 188
  Կարծր դեղաձևերի պատրաստումը դեղատնային պայմաններում
  2012 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2012, 64 էջ,
  Влияние (S)-β-(n-бензиламино)аланина на аминотрансферазу аминокислот с разветвленной цепью brevibacterium flavum и ароматическую аминотрансферазу citrobacter freundii ((S)-β-(n-Բենզիլամինո)ալանինի ազդեցությունը brevibacterium flavum-ի ամինաթթուների ճյուղավորված ամինատրանսֆերազի և citrobacter freundii-ի արոմատիկ ամինատրանսֆերազի վրա)
  2010 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 23-29 (ռուսերեն)
  |
  Оганесян А. М. , Сагиян А. С. , Амбарцумян А., Мангасарян К., Аветисян А. А., Белоконь Ю. Н.
  Стереоселективный синтез α-замещен. D-α-аминокислот
  2010 | Հոդված/Article
  Хим. журнал Армении, 2000, Т.53, N 3-4, с. 27
  Новые ингибиторы бактериальных аминотрансфераз
  2010 | Հոդված/Article
  Биолог.журнал Армении, 2009, том 64, N 4 с.101-104
  Влияние (S)-бензиламино)аланина на аминотрансферазу аминокислот с разветвленной цепью Br. flavum и ароматичнскую аминотрансферазу Citrobacterium freundii
  2010 | Հոդված/Article
  Ученые записки, Ереван, 2010, с.23-28
  Погосян А. С., Асмангулян А. А. , Даллакян А. М., Оганесян А. М.
  Исследование радиопротекторных свойств β-(N, N-диэтаноламино)-α-аланина
  2009 | Հոդված/Article
  Сборник матер. VIII национального научно-медицинского конгресса «Здоровье человека» под девизом «Армения-Россия-медицина без границ» (с международным участием), Ереван, 2009, стр. 125
  Փափուկ դեղաձևեր
  2008 | Գիրք/Book
  Երեվան, 2008
  Սուպոզիտորիաներ,նրանց տեսակները և պատրաստման տեխնոլոգիան
  2008 | Գիրք/Book
  Երեվան, 2008
  Saghiyan A. , Geolchanyan A. , Dadayan S., Petrosyan S., Dadayan A., Hovhannisyan A.
  Efficient Chiral Auxiliaries for the Asymmetric Synthesis of Non Protein (S)--Amino Acids
  2008 | Հոդված/Article
  International Symposium on Homogeneous Catalysis ISHC-XVI” Florence, Italy, July 5-11, 2008, p.427
  Hovhannisyan A. , Harutyunyan SH., Hovhannisyan N., Hambardzumyan A., Chitchyan M.
  Influence of nonproteogenic amino acids and peptides on proteolitic activity of serine proeases
  2008 | Հոդված/Article
  International Conference “Biotechnology and health”-2 and DAAD Alumni seminar Yerevan. 2008.p.124
  Арутюнян Ш. С., Оганесян Н. А., Оганесян А. М. , Амбарцумян А. А., Читчян М. Б.
  Действие небелковых α-аминокислот и пептидов на протеолитическую активность сериновых протеаз
  2008 | Հոդված/Article
  Тeзисы Международной конференции «Биотехнология и здоровье»-2 Ереван.2008, с.57.
  Читчян М. Б., Мелкумян М. А., Оганезова Г. Г., Оганесян А. М.
  Биологическая активность (2S,3R)--гидроксилейцина, N-формил-(S)-метионил-(2S,3R)--гидроксилейцина и N-формил-(S)-метионил-(2R,3S)--гидроксилейцина
  2008 | Հոդված/Article
  Сборник тезисов первой научной конференции армянского химического общества “Актуальные проблемы химической науки Армении”, 17-18 июля, 2008, c.148
  Арутюнян Ш. С., Оганесян А. М. , Оганесян Н. А., Амбарцумян А. А.
  Использование программы AutoDock при поиске ингибиторов сериновых протеаз
  2008 | Հոդված/Article
  Сборник тезисов первой научной конфер.армянского хим.общества “Актуальные проблемы хим.науки Армении”, 17-18 июля, 2008, c. 166
  Արյան շիճուկ սպիտակուցների որոշման մեթոդները
  2008 | Ուսումնական ձեռնարկ
  Երևան 2008
  Оганесян А.М. , Оганесян.Н.А., Амбарцумян А.А.
  Биологическая активность новых синтезированных небелковых аминокислот и пептидов на их основе
  2008 | Հոդված/Article
  Тезисы конференции « Сборник тезисов первой научной конф.армянского хим.общества “Актуал. проблемы химической науки Армении”, 17-18 июля, 2008, c.31
  Փափուկ դեղաձևերի պատրաստումը դեղատնային պայմաններում
  2008 | Գիրք/Book
  Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008, 27 էջ,
  Сагиян А. С. , Бабаян Э. П., Геолчанян А. В. , Оганесян А. М. , Припадчев Д. А., Малеев В. И.
  Aсимметрический синтез бром и фтор замещенных (S)-тирозинов и их N-Boc-защищенных производных
  2007 | Հոդված/Article
  Хим. журн. Армении, 2007, 60, №1, сс.61-72
  Сравнительная характеристика мутагенной активности небелковых аминокислот
  2007 | Հոդված/Article
  Матер. VIII мiжнародна науково-практична конференцiя «Актуальнi проблеми токсикологii. Безпека життедiяльностi людини», Куiv, 2007, стр. 92
  Читчян М. Б., Мелкумян М. А., Аветисян Н. С., Оганезова Г. Г., Оганесян А. М. , Амбарцумян А. А., Оганесян Н. А.
  Действие небелковых аминокислот и пептидов на их основе на метаболизм микроорганизмов
  2007 | Հոդված/Article
  Биолог.Журнал Армении, 3-4, 2007. (59), c.248-253
  Синтез ахиральных NiII комплексов оснавания Шиффа (E)- и (Z)-дегидроаминомасляной кислоты и их использование в синтезе рацемических аминокислот
  2006 | Հոդված/Article
  Хим. журн. Армении, 2006, т. 59, №4, cс. 96-105
  Ахиральный синтез β-гетероциклических производных α-аминомаслянной кислоты
  2006 | Հոդված/Article
  Тезисы междун. Конференции г.Ереван 2006,c.170
  Асимметрический синтез anti-диастериоизомеров β-гетероциклических производных (S)- α-аминомаслянной кислоты
  2006 | Հոդված/Article
  Тезисы междун. Конференции г.Ереван 2006, c.171
  Новый модифиц. Хиральный комплекс дегидроаланина для Эффективного асимметрического синтеза β-замещенных α-аминокислот
  2006 | Հոդված/Article
  Тезисы междун. Конференции г.Ереван 2006, c.167
  Asymetric synthesis of anti-diastereoisomers of β-hetrocycle substituted (S)-α-aminobutyric acids
  2006 | Հոդված/Article
  Tetrahedron: Asymmetry, 2006, vol. 17, pp.2743-2753
  Синтез ахиральных Niii комплексов основания шиффа (Е)- и (Z)-дегидроаминомасляной кислоты и их использование в синтезе рацемических аминокислот
  2006 | Հոդված/Article
  Хим. журнал Армении, 2006 Т.59, N 4, с. 96
  Сагиян А. С. , Амбарцумян А., Дадаян С. А., Арутюнян С. Р., Оганесян А. Х., Оганесян А. М. , Аветисян А. А., Тараров В. И., Малеев В. И., Белоконь Ю. Н., Норт М.
  Новые хиральные саленовые комплексы Тi (VI) как катализаторы для асимметрич. реакции триметил-силицианирования Бензалъдегида
  2002 | Հոդված/Article
  Хим. журнал Армении, 2002 Т.55, N 1-2, с. 73-85.
  Арутюнян А. В., Оганесян А. М. , Авакян С. А., Джилавян Л. Р.
  Авторское Свидетельство
  1992 | Հոդված/Article
  N 4744659/13, 1992., СССР
  Арутюнян А. В., Оганесян А. М. , Авакян С. А., Джилавян Л. Р.
  Способ утилизации отходов ферментации аминокислот
  1990 | Հոդված/Article
  Прикладная химия и микроб.1990, Т.29, N 5, с. 727
  Арутюнян А. В., Авакян С. А., Оганесян А. М. , Джилавян Л. Р.
  Авторское Свидетельство
  1989 | Հոդված/Article
  N 1833642, 1989, СССР