Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Խաչիկ Սուրիկի Հակոբյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Կրթություն
ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետ
Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն (ՕԴՔԳՏԿ) - ասպիրանտ
Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ - Ճառագայթային ախտորոշում-բժիշկ օրդինատոր

Գիտական ստիճան, կոչում
քիմ. գիտ. թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
5-մեթիլ-5-էթիլբենզո[h]խինազոլինների սինթեզն ու հակաուռուցքային և հակամոնոամինօքսիդազային հատկությունների ուսումնասիրությունը

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Սպիրոհետերոցիկլիկ և ոչ սպիրոհետերոցիկլիկ համակարգերի սինթեզի եղանակների մշակում
Քիմիական կառուցվածքի և կենսաբանական ակտիվության միջև օրինաչափությունների որոնում
Նոր դեղամիջոցների փնտրում, մշակում և հետազոտություն

Կարդացվող դասընթացներ
Կիրառական դեղաբանություն
Ֆարմակոկինետիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2004-2011թթ. Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն-գիտաշխատող
2004-2006թթ. «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ- անալիտիկ
2007-2008թթ. «Տոնուս Լես» ՍՊԸ – բժշկական ներկայացուցիչ
2008-20014թթ. «Արփիմեդ» ՀՁ ՓԲԸ – բժշկական ներկայացուցիչ
2008-2013թթ. «Մեդիտրինա» ՍՊԸ – տնօրեն
2014 - մինչ օրս «Արփիմեդ» ՍՊԸ – մարքեթինգի բաժնի պատասխանատու

Անդամակցություն խմբագրակազմերին, մասնագիտական խորհուրդներին, հասարակական ասոցացիաներին կամ այլ կառույցներին
Երիտասարդ բժիշկների ասոցացիա
Հայկական դեղագործական ասոցացիա

Դրամաշնորհներ
ISTC A-649
«Բենզո[h]խինազոլիններ, քիմիական և ֆերմենտատիվ սինթեզը»

Որակավորման դասընթացներ
A Course of “Effective Communication During the Exhibition” 2011.
“Pharmacovigilance & Drug Safety” 2014.
“Pharmacovigilance’s Global Regulatory Requirements” 2014.
Курс “Торакоабдоминальная компьютерная томография” 2016.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հակոբյան Խ. Ս. , Այվազյան Ա. Ս., Մարկոսյան Ա. Ի., Մամյան Ս. Ս.
3-(2,2-դիմեթիլ-տետրահիդրո-2H-պիրան–4-իլ)-2-հիդրազինիլ–3H-սպիրո(բենզո[h]խի¬նազոլին-5,1'-ցիկլոհեպտան)-4(6H)-ոնի սինթեզը և որոշ փոխարկումները
2019 | Թեզիս/Thesis
VI Научная конференция Армянского химического общества (АХО-6) с международным участием. 7-11 октября Ереван-2019, с.127.
Hakopyan Kh. S. , Markosyan A. I., Ayvazyan A. S., Mamyan S. S., Ayvazyan A. G., Tamazyan R. A, Arsenyan F. H., Avakimyan J. A.
Sinthesis and antitumor properties of 3-(2,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)spiro[benzo[h]quinazoline-5,1'-cycloheptan]-4(6H)-ones
2018 | Հոդված/Article
Chem. J. Armenia, 2018, v. 71, # 3, p. 596-608.
Hakopyan Kh. S. , Markosyan A. I., Gabrielyan S. H., Mamyan S. S., Ayvazyan A. G., Arsenyan F. H., Muradyan R. E.
Synthesis, structure and properties of 2-substituted 5H-spiro[benzo[h][1,2,4]triazolo[ 1,5-c]quinazoline-4,1'-cycloheptanes]
2018 | Հոդված/Article
Journal of Natural Sciences; 2018, v. 30 Issue 2, p. 39-42.
Kh.Hakopyan , A. Ayvazyan, S. Gabrielyan, A. Markosyan
Synthesis and biological properties of derivatives of spiro[cycloheptane-1,2’naphthalene]
2018 | Թեզիս/Thesis
Book of abstracts of I International Scientific Conference «Current state of pharmacy and prospects of its development», Yerevan, 01-03 november 2018, p. 96-97
Маркосян А. И., Акопян Х. С. , Арсенян Ф. Г., Сукасян Р.С., Гарибджанян Б. Т.
Синтез и биологические свойства производных 5-метил-5-этил-4-оксобензо[h]хиназолинов
2006 | Հոդված/Article
Химико-Фармацевтический журнал, Москва 2006, v. 40, № 9, p. 18-22
Derivatives of 3-ethyl- and 3-allylbenzo[h]quinazolines
2005 | Հոդված/Article
Electronic Journal of Natural sciences NAS of RA, Yerevan, 2005,v.4, pp. 5-8
Synthesis and studying the biological activity of 3-benzyl-5-methyl-5-ethyl-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydrobenzo[h]quinazoline derivatives
2005 | Հոդված/Article
Electronic Journal of Natural sciences NAS of RA, Yerevan, 2005, v.1., Issue 1, p.9, 5p.
Х. С. Акопян , Б. Т. Гарибджанян
Противоопухолевые и антидепрессивные свойства производных 3-бензил-5-метил-5-этилбензо[h]хиназолина
2004 | Հոդված/Article
В книге «Взаимосвязь химичеслая структура - биологическая активность химических соединений» сборник трудов, посвященной 100-летию А.Л.Мнджояна. Ереван 2004, с. 173-178
Synthesis, some conversions and biological properties of 1-amino-3-methyl-3-ethyl-2-ethoxycarbonyl-3,4-dihydronaphthalene
2004 | Գիրք/Book
Electronic Journal of Natural sciences NAS of RA, Yerevan, 2004, v. 2, pp. 6-9
Синтез и свойства 3-метил-3-этил-1-амино-2-этоксикарбонил-3,4-дигидронафталина
2002 | Թեզիս/Thesis
«Актуальные Вопросы Органической Химии», Ереван 2002, с.16