Ուսումնական գործընթացներ
 

ԵՊՀ կրթական ոլորտում կառուցվածքային փոփոխություններ մեկնարկել են դեռևս 1990-ականների կեսերին: 1995-ին ԵՊՀ-ն վերանայեց իր կրթական որակավորումների կառուցվածքը՝ անցնելով որակավորումների երկաստիճան համակարգի՝ բակալավրի և մագիստրոսի աստիճաններում: Մագիստրատուրայում և բակալավրիատում ուսուցումը կրեդիտային համակարգով կազմակերպելու նպատակով մշակվեցին և ԵՊՀ գիտական խորհրդի կողմից հաստատվեցին ԵՊՀ-ում կրեդիտային համակարգով մագիստրոսի և բակալավրի պատրաստման կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և բովանդակությունը մեթոդական փաստաթղթերը: ԵՊՀ ծրագրերը վերակառուցվեցին՝ ուղենիշ ունենալով դրանց մոդուլացումը և վերջիններիս արտահայտումը ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունն արտահայտող ECTS կրեդիտներով: Մագիստրատուրայում բոլոր մասնագիտությունների գծով կրեդիտային համակարգը ներդրվեց 2007/08, իսկ բակալավրիատում՝ 2008/09 ուստարվանից: Հեռակա ուսուցման ձևերում կրեդիտային համակարգը ներդրվեց 2009/10 ուստարվանից: Այստեղ ընգրկված են փաստաթղթեր, որոնք ներկայացնում են Բոլոնյան գործընթացի բարեփոխումները ԵՊՀ-ում, մասնավորապես կրեդիտային համակարգի ներդրումը կրթական բոլոր մակարդակներում:

 

 1. Երևանի պետական համալսարանում կրեդիտային համակարգի ներդրման ժամանակացույց (2006 թ.)
 2. ԵՊՀ-ում կրեդիտային համակարգով մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և բովանդակությունը (2007)
 3. ԵՊՀ-ում կրեդիտային համակարգով բակալավրի պատրաստման կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և բովանդակությունը (2007)
 4. Կրեդիտային համակարգով առկա ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ (բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրեր) (2009)
 5. Կրեդիտային համակարգով հեռակա ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ (բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրեր) (2009)
 6. ԵՊՀ-ում հետազոտողի պատրաստման(ասպիրանտուրայի) գիտակրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովադակությունը (2010)
 7. ԵՊՀ-ում ուսանողների գնահատման համակարգի վերաբերյալ հարցման կանոնակարգ
 8. ԵՊՀ-ում ուսանողների գնահատման համակարգի վերաբերյալ հարցման հարցաթերթիկ
 9. ECTS կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ակադեմիական տեղեկագիր
 10. Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցման արդյունքներ (2012/13)
 11. Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am