Դասախոսական կազմ
 

Սույն ենթաբաժինը ներառում է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմին վերաբերող փաստաթղթեր, որտեղ սահմանվում են նրանց ընտրության, հավելավճարի և որակավորման բարձրացման կարգերը, ինչպես նաև ուսումնական բեռնվածության հաշվարկի նորմերը: 

  1. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի մրցութային ընտրության և պաշտոնների տեղակալման կարգ (հաստատվել է գիտխորհրդի կողմից 28.06.2012)
  2. ԵՊՀ-ում դասախոսների տարբերակված հավելավճարի կարգ (վերջին անգամ հաստատվել է 17.12.2012)
  3. Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական բեռնվածության հաշվարկի նորմեր (վերջին վերամշակմամբ հաստատվել է 20.04.2012)
  4. Կրեդիտային համակարգով դասախոսների որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը (18.11.2010)
  5. ԵՊՀ պրոֆեդորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման հեռանկարային պլան (ըստ մասնագիտությունների) ( 2007-2012)

Կրթական որակի շարունակական բարելավման նպատակով ԵՊՀ-ն ցանկանում է պարզել, թե, ընդհանուր առմամբ, որքանով եք գոհ ձեր ուսումնասիրած դասընթացներից և այն կրթական ծրագրերից, որում ընդգրկված եք:

Կոնտակտներ

Կենտրոնի տնօրեն՝ Արմեն Բուդաղյան 

Հասցե՝ 
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 402 սենյակ

 

Հեռ.՝ (+374 60) 710121,
11-21 (ներքին), quality_center@ysu.am