ԾՐԱԳՐԵՐ
«ՈւՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ - 2017»
Տեղի ունեցավ «Ուսանողական ինքնակառավարում-2017»-ը, որը նպատակ ունի խթանել առաջին կուրսերի ուսանողների մասնակցությունը ներհամալսարանական հասարակական կյանքին, ուսանողներին փոխանցել համապատասխան տեղեկատվություններ և հմտություններ:
Ֆակուլտետային ՈՒԽ