Lecturer | Institute of Pharmacy - Chair of Pharmtechnology and Pharmacy Economics and Management
 
 

Book

M. H. Simonyan, A. B. Barseghyan, L. G. Nazaryan

Pharmaceutical management and economics | Ուս. ձեռնարկ, ԵՊԲՀ, 2019, 135 Էջ

Nazaryan L. G., Sahakyan K. M.

Organization and control of pharmaceutical activities | Ուս.ձեռնարկ, ԵՊԲՀ, 2018, 135 էջ
 

Article

Avagyan S. A., Simonyan M. H., Zilfyan A. V., Barseghyan A. B., Nazaryan L. G., Raisyan M. G.

Self-medication study and evaluation in case of common cold and cough | The New Armenian Medical Journal, Vol. 13, 2019, Nо 3, p. 11-20

Nazaryan L. G., Barseghyan A. B., Simonyan M. H.

Patient/Consumer satisfaction with pharmaceutical care during diarrhea | The New Armenian Medical Journal, Vol. 13, 2019, Nо 3, p. 21-27

Նազարյան Լ. Գ., Բարսեղյան Ա. Բ., Սիմոնյան Մ. Հ.

Դեղագործական հոգածությունը որպես պատշաճ դեղագետի հիմնական գործառույթը | Տնտեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր, 2018, No. 2(119), էջ 52

Նազարյան Լ. Գ., Բարսեղյան Ա. Բ., Սիմոնյան Մ. Հ.

Ստամոքս-աղիքային հիվանդություն ունեցող պացիենտների դեղագործական հոգածությունը | Հոդված, Տնտեսական և կլինիկական բժշկություն հարցեր, 2018, No. 4(121), էջ 17-19