Aksel H. Potosyan
Biography
Education (since Higher Educational Institution)
1978 - 1982: Department of Geography of Yerevan State University
1982 - 1985: PhD student of Chair of Social-Economic Geography of Department of Geography of Yerevan State University

Scientific degree
1996: Candidate of Geographical Sciences, Associate professor

Work experience
1986 – up to now: Lecturer in Yerevan State University
1990 - 1995: Deputy of Council of Yerevan City

Delivered lectures
Historical Geography, Historical Geography of Armenia and occurring territories, Modern branches of Social-Economic Geography, Social-Economic mapping, Social-Economic Geography, Geographical basis of Tourist Industry, Modern Historical Geography, Social Geography, History of Idieas of Social Geography, Social Geography

Framework of scientific interests
Settelment problems (rural settelment), Problems of social-economical developments of mountints countries, Social-Economic mapping

Languages
Armenian (native), Russian (good), Germany (good)

Participation in the Internatbional conference and scientific seminars
Author of one monograph, co-author of two monographs and two textbooks, more than 50 scientific articles

a.potosyan@ysu.am

Aksel H. Potosyan

Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Social-economic Geography
 
 

Book

Ակսել Պոտոսյան

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 466 էջ

Ա. Հ. Պոտոսյան

Զբոսաշրջության (տուրիզմի) հիմունքներ | Մեկնարկ: 2016թ․, 240 էջ

Ա. Հ. Պոտոսյան

Արմավիրի մարզի գյուղական տարածքների աշխարհագրական հետազոտության մի քանի հարցեր | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016թ․, 3-4, 132-139 էջ, Հայաստան |

Մանասյան Մ., Հովսեփյան Ա., Պոտոսյան Ա.

Աշխարհագրություն 12 | Դպրոցական դասագիրք, Երևան, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2011թ. 176 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ. Մանասյան, Խ. Սարգսյան, Ա. Գրիգորյան, Թ. Վարդանյան, Ա. Հովսեփյան

Աշխարհագրություն - 11 | Դպրոցական դասագիրք, «Զանգակ» հրատարակչություն 2010, 176 էջ
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Article

Ա. Պոտոսյան, Վ. Պոտոսյան

Տարաբնակեցման դերը ՀՀ լեռնային ու սահմանամերձ շրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացման և տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման գործում | «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 82-89

Ա.Պոտոսյան

Վարչատարածքային բաժանման կատարելագործումը որպես ՀՀ գյուղական բնակատեղերի ու բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործոն | «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները», հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 77-82

Ա. Պոտոսյան

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության թվի շարժընթացի ժամանակակից միտումները և սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները | «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի, 2015, էջ 8-14

A. H. Potosyan, Sh. M. Qolyan, R. R. Stepanyan

ՀՀ գյուղական բնակչյության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումն որպես գյուղական բնակավայրերի զարգացման նախադրյալ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 38-45 |

Ա. Հ. Պոտոսյան

Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության բնական շարժի ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները | Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ, ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողով, Երևան 2014, հոկտեմբեր 29-31, էջ 362-370
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  |  See all