Alvard A. Alexanyan
Biography
Education:
1975 - 1980: Yerevan State University (YSU) Faculty of Law
1963 - 1975: Secondary School number 1 of Vedi town

Working Experience:
Since 2002: Lecturer at Yerevan State University.
1996 - 2002: Lecturer on law and its history at “Hratchya Atcharyan” University
1986 - 1996: Judge at Mashtots District Court
1980 - 1986: Lawyer at the Law Consulting Office, Sovetakan district, Yerevan.
1973 - 1975: Instructor of “Sevan” voluntary sports company, Ararat

Licenses:
2005: Advocate’s activity
2001: Doctor of law. Scientific thesis seeking the degree of a Doctor of Law was:
Armenian Political and Law Think in Early Feudal Period (3-9th centuries)

(+374 60) 71-02-54
(inner line 12-54)

Alvard A. Alexanyan

Candidate of Law, Associate Professor | Faculty of Law - Chair of History and Theory of State and Law
 
 

Book

Ալեքսանյան Ալվարդ

Հայ իրավաքաղաքական միտքը վաղ ֆեոդալիզմի ժամանակաշրջանում | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 150 էջ
 

Article

Ալվարդ Ալեքսանյան

Գարեգին Նժդեհի քաղաքական իրավական հայացքները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 17-28 |

Ալվարդ Ալեքսանյան

Մեսրոպ Թաղիադյանի քաղաքական և իրավական հայացքները | Պետություն և իրավունք, 2016, 1(71), էջ 15-21

Ալվարդ Ալեքսանյան

Գրիգոր Տաթևացու քաղաքական և իրավական հայացքները | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 68-86 |

Alvard Aleksanyan

Yeznik Koghbatsi’s Legal Views | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.25-33 |

Ալվարդ Ալեքսանյան

Իրավաքաղաքական միտքը Կիլիկիայի հայկական պետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 482-492
1   2   3  |  See all