Alvard A. Khachatryan
Biography
Education
YSU Faculty of Armenian Philology

Academic degree
candidate - 30.11.1995, PHD at NAS ASSR Institut of Language

Professional experience
1999-present YSU, Faculty of Armenian Philology, Associate Proffessor, Chair of the Armenian Language History

Academic courses
Old Armenian(Grabar), History of Armenian Language, dialektology

Scale of professional interests
Old Armenian(Grabar), History of Armenian Language, Historical and Comparative grammar Of Armenian, Antroponymy

Languages
Armenian, Russian, French

Alvard A. Khachatryan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Book

Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան

Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ |

Ն. Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | 2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևանի համալսարանի հրատարկչություն, Երևան, 2013, 100 էջ

Ա. Խաչատրյան, Ն. Դիլբարյան

Հայերենի դասական ուղղագրությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն 2009

Ա. Խաչատրյան, Ն. Դիլբարյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն, 2007

Ն. Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան

Հայերենի դասական ուղղագրությունը | Ուսումնական ձեռնարկ,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007
1   2  |  See all
 

Article

Խաչատրյան Ալվարդ

Փոխանցումները գրաբարի բայերում | Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 94-102 |

Խաչատրյան Ալվարդ

Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք պահոց»-ի հայերեն թարգմանության նորաբանությունները | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2018, էջ 102-112 |

Խաչատրյան Ալվարդ

Խոսքի մասերի փոխանցումը եւ փոխանունությունը Մ. Ասատրյանի քերականական աշխատություններում | Պրոֆ. Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2016, 123-131 էջ, Հայաստան

Խաչատրյան Ալվարդ, Բարխուդարյան Ալվարդ

Անձնանունների հոլովման յուրահատկությունները Նոր կտակարանի գրաբար և հին հունարեն բնագրերում | Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 76-83 էջ, Հայաստան |

Նարինե Դիլբարյան, Ալվարդ Խաչատրյան

Հայերենի բնիկ և փոխառյալ բառաշերտերի ուսուցման մեթոդները | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4, 374-378 էջ, Հայաստան
1   2  |  See all