Alvard A. Khachatryan
Biography
Education
YSU Faculty of Armenian Philology

Academic degree
candidate - 30.11.1995, PHD at NAS ASSR Institut of Language

Professional experience
1999-present YSU, Faculty of Armenian Philology, Associate Proffessor, Chair of the Armenian Language History

Academic courses
Old Armenian(Grabar), History of Armenian Language, dialektology

Scale of professional interests
Old Armenian(Grabar), History of Armenian Language, Historical and Comparative grammar Of Armenian, Antroponymy

Languages
Armenian, Russian, French

Alvard A. Khachatryan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language History
 
 

Book

Ն. Հ. Դիլբարյան, Ա. Ա. Խաչատրյան, Ա. Լ. Յուզբաշյան

Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները | Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ |

Ն. Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | 2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևանի համալսարանի հրատարկչություն, Երևան, 2013, 100 էջ

Ա. Խաչատրյան, Ն. Դիլբարյան

Հայերենի դասական ուղղագրությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն 2009

Ա. Խաչատրյան, Ն. Դիլբարյան

Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն, 2007

Ն. Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան

Հայերենի դասական ուղղագրությունը | Ուսումնական ձեռնարկ,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007
1   2  |  See all
 

Article

Ալվարդ Խաչատրյան

Անձնանունների հոլովական զուգաձևությունները Հին և Նոր կտակարանների գրաբար տարբերակներում | Աբեղյանական ընթերցումներ, ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջան, 2015, 129-139 էջ |

A. A. Khachatryan

Բնիկ հայերեն արմատներով կազմված իգական անունները XII - XVI դդ. | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 53-60 |
1   2  |  See all